Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar vägledningar för bedömning av tillståndsansökningar för banker och fintech-kreditinstitut

23 mars 2018
  • ECB förklarar i två nya vägledningar ansökningsprocessen och kraven för tillståndsgivning för banker i allmänhet och fintech-kreditinstitut i synnerhet
  • Vägledningarna är tänkta att understödja tillsynspraxis och öka transparensen
  • Vägledningarna publiceras när det offentliga samrådet är slutfört

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat vägledningen för bedömning av tillståndsansökningar och vägledningen för bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut. Vägledningarna publiceras när det offentliga samrådet är slutfört.

I det första dokumentet, vägledning för bedömning av tillståndsansökningar, förklaras den allmänna processen och kraven vid bedömning av styrning, riskhantering, kapital etc. Det andra dokumentet, vägledning för bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut, utgör ett komplement till det första och är riktat till fintech-enheter. I fintech-vägledningen förklaras aspekter på tillsynsbedömningen av tillståndsansökningar som är särskilt relevanta för den specifika naturen i fintech-bankers affärsmodeller. Den bör ses i samverkan med ECB:s allmänna vägledningar vid bedömning av tillståndsansökningar och lämplighetsbedömningar.

Vägledningarna återspeglar ECB:s åtagande att säkerställa konsekvens i tillsynen i euroområdet genom att främja en gemensam tolkning av tillståndskriterierna. Vägledningarna erbjuder ett praktiskt redskap för ansökande för att öka förståelsen för kriterierna och för att säkerställa en smidig och effektiv tillståndsprocess. Med denna publicering stärker ECB transparensen om tillsynsförväntningarna gentemot sektorn.

Det ingår i ECB:s roll att se till att banker är vederbörligen godkända och att de har system för riskkontroll för att förebygga, förstå och bemöta de risker som uppkommer inom deras verksamhetsområden. Tillståndsgivning bidrar också till att säkerställa att endast stabila banker kan få inträde på marknaden och bedriva verksamhet. För att garantera lika konkurrensvillkor måste på samma vis fintech-banker hålla samma standarder som andra banker.

De nationella behöriga myndigheterna fungerar som kontaktpunkt för tillståndsansökningar men bedömningar av banktillståndsansökningar görs gemensamt tillsammans med ECB. Det är dock ECB som fattar det slutliga beslutet att bevilja, förlänga eller dra tillbaka ett banktillstånd i euroområdet.

Under bedömningsprocessen utvärderar tillsynsmyndigheterna om en enhet uppfyller de krav för tillstånd som definieras i EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. En enhet måste bl.a. uppfylla de lagstadgade kapitalkraven, ha tillförlitliga styrformer och system för riskhantering samt säkerställa att ledamöter i dess ledningsorgan godkänns i en lämplighetsbedömning.

Vägledningarna finns på webbplatsen för ECB:s banktillsyn, med ett feedbackdokument i vilket förklaras hur de kommentarer som inkommit från berörda parter under det offentliga samrådet har beaktats. Inkomna kommentarer finns också i feedbackdokumentet. Ett andra samråd om ett tillägg till vägledningen för bedömning av tillståndsansökningar kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.

Frågor från media kan riktas till Lena-Sophie Demuth, tfn. +49 69 1344 5423.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning