Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ δημοσιεύει οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

23 Μαρτίου 2018
  • Η ΕΚΤ εξηγεί σε δύο νέους οδηγούς τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τις απαιτήσεις αδειοδότησης για τράπεζες γενικότερα και για πιστωτικά ιδρύματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας ειδικότερα.
  • Σκοπός των οδηγών είναι η στήριξη των κοινών εποπτικών πρακτικών και η βελτίωση της διαφάνειας.
  • Οι οδηγοί δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Οι οδηγοί δημοσιεύονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης.

Το πρώτο έγγραφο, ο οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης, εξηγεί τη γενική διαδικασία υποβολής αίτησης και τις απαιτήσεις αξιολόγησης όσον αφορά τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων, το κεφάλαιο, κ.λπ. Το δεύτερο έγγραφο, ο οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, συμπληρώνει το πρώτο και απευθύνεται στις οντότητες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Ο οδηγός για τις τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας εξηγεί πτυχές σχετικά με την εποπτική αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης που είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την ειδική φύση των τραπεζών με επιχειρηματικά μοντέλα βασιζόμενα στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Θα πρέπει να διαβάζεται συνδυαστικά με τους γενικούς οδηγούς της ΕΚΤ για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας.

Οι οδηγοί αντανακλούν τη δέσμευση της ΕΚΤ να διασφαλίζει συνεπείς εποπτικές πρακτικές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, προάγοντας μια κοινή ερμηνεία των κριτηρίων αδειοδότησης. Αποτελούν ένα πρακτικό εργαλείο για τις αιτούσες οντότητες προκειμένου να ενισχυθεί η κατανόησή τους όσον αφορά τα κριτήρια και να διασφαλιστεί μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία αδειοδότησης. Με τη δημοσίευση των οδηγών, η ΕΚΤ ενισχύει τη διαφάνεια για τον τραπεζικό κλάδο όσον αφορά τις εποπτικές προσδοκίες.

Ο ρόλος της ΕΚΤ είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες έχουν την κατάλληλη άδεια και διαθέτουν πλαίσια ελέγχου κινδύνων που τους επιτρέπουν να προβλέπουν, να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που προκύπτουν στο πεδίο των εργασιών τους. Χάρη στην αδειοδότηση διασφαλίζεται ότι μόνο οι εύρωστες τράπεζες μπορούν να εισέρχονται στην αγορά και να εκτελούν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επιπλέον, για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, οι τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας πρέπει να τηρούν τα ίδια πρότυπα με τις άλλες τράπεζες.

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ενεργούν ως το πρώτο σημείο επαφής για την παραλαβή των αιτήσεων αδειοδότησης, ενώ οι αξιολογήσεις διενεργούνται από κοινού με την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ λαμβάνει την τελική απόφαση για τη χορήγηση, επέκταση ή ανάκληση άδειας λειτουργίας τράπεζας στη ζώνη του ευρώ.

Στη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης οι επόπτες εξετάζουν κατά πόσον η οντότητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης που ορίζονται στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Μεταξύ άλλων, η οντότητα πρέπει να πληροί τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, να διαθέτει επαρκές σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων και να διασφαλίζει ότι τα διοικητικά της στελέχη πληρούν τα κριτήρια της αξιολόγησης της καταλληλότητας.

Οι οδηγοί είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της τραπεζικής εποπτείας, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων στο οποίο, αφενός, εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα σχόλια που έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και, αφετέρου, παρουσιάζονται τα ίδια τα σχόλια. Μια δεύτερη διαβούλευση όσον αφορά συμπλήρωμα του οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Lena-Sophie Demuth, στο τηλ.: +49 69 1344 5423.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων