Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

De ECB publiceert gidsen inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor banken en fintechkredietinstellingen

23 maart 2018
  • De ECB geeft in twee nieuwe gidsen een toelichting op het aanvraagproces en de vergunningvereisten voor banken in het algemeen en voor fintechkredietinstellingen in het bijzonder
  • De gidsen zijn bedoeld ter ondersteuning van een gemeenschappelijke aanpak in het toezicht en ter vergroting van de transparantie
  • Publicatie van de gidsen volgt op de afronding van een openbare raadpleging

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag haar gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen en haar gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling. De publicatie van de gidsen volgt op de afronding van een openbare raadpleging.

Het eerste document, de gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen, bevat een toelichting op het algemene aanvraagproces en de beoordelingsvereisten met betrekking tot governance, risicobeheer, kapitaal, etc. Het tweede document, de gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling, vormt een aanvulling op de eerstgenoemde gids en richt zich op fintechentiteiten. De fintechgids behandelt aspecten die een rol spelen bij de beoordeling door de toezichthouder van vergunningaanvragen en die in het bijzonder relevant zijn voor banken met een fintechbedrijfsmodel. De gids dient in samenhang te worden gelezen met de algemene ECB-gidsen betreffende de beoordeling van vergunningaanvragen en van de deskundigheid en betrouwbaarheid.

De gidsen tonen de inzet van de ECB voor stimulering van een gemeenschappelijke interpretatie van de vergunningcriteria en daarmee voor een consistente werkwijze binnen het toezicht in het hele eurogebied. Ze vormen een praktisch instrument dat aanvragers meer inzicht in de criteria geeft en dat een soepele en effectieve vergunningprocedure waarborgt. De ECB publiceert de gidsen om voor de sector transparant te maken welke verwachtingen de toezichthouder heeft.

De ECB heeft als taak ervoor te zorgen dat banken over de vereiste vergunning beschikken en risicobeheersingskaders hebben ingevoerd waarmee ze de uit hun activiteiten voortvloeiende risico’s kunnen voorzien, begrijpen en aanpakken. Vergunningverlening is van belang, omdat hiermee wordt gewaarborgd dat alleen solide banken de markt kunnen betreden en uiteenlopende activiteiten kunnen ontplooien. Evenzo geldt dat fintechbanken met het oog op een gelijk speelveld aan dezelfde normen moeten voldoen als andere banken.

De nationale bevoegde autoriteiten treden op als contactpunt voor het ontvangen van vergunningaanvragen, terwijl de beoordeling daarvan samen met de ECB worden uitgevoerd. De ECB neemt het definitieve besluit omtrent het verlenen, verlengen of intrekken van bankvergunningen in het eurogebied.

Tijdens de beoordelingsprocedure evalueren de toezichthouders of een entiteit voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening zoals die in de EU- en nationale wetgeving neergelegd zijn. De entiteit moet onder meer voldoen aan door de toezichthouder gestelde kapitaalvereisten, beschikken over een passend governance- en risicobeheersysteem, en moet ervoor zorgen dat de leden van het leidinggevend orgaan van de entiteit een deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling met succes doorstaan.

De gidsen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB. Daar is ook een feedbackdocument te vinden waarin de tijdens de openbare raadpleging ontvangen commentaren zijn opgenomen en wordt toegelicht hoe met deze commentaren rekening is gehouden. Een tweede raadpleging betreffende een addendum bij de gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen vindt in een later stadium plaats.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Lena-Sophie Demuth, tel.: +49 69 1344 5423.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders