Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyä (ILAAP) koskevista EKP:n ohjeluonnoksista

EKP on laatinut luonnokset sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyä (ILAAP) koskeviksi ohjeiksi ja järjestää niistä nyt julkisen kuulemisen. Kuulemisen myötä eturyhmillä on tilaisuus kommentoida ohjeluonnoksia.

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 4.5.2018 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

EKP:n ohjeet sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelystä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelystä (ILAAP)

Ohjeluonnoksissa esitetään keskeiset periaatteet, joiden pohjalta EKP arvioi pankkien sisäisen pääoman riittävyyden arviointimenettelyjä (ICAAP) ja sisäisen likviditeetin riittävyyden arviointimenettelyjä (ILAAP).

Pankeilla on oltava riittävästi pääomaa ja likviditeettiä voidakseen varautua häiriötilanteisiin ja selviytyä niistä. Pankkien tulisikin arvioida riskinsä ja varmistaa jo ennalta, että kaikki olennaiset riskit tunnistetaan ja pidetään tehokkaasti hallinnassa ja että niiden kattamiseksi on aina riittävästi pääomaa ja likviditeettiä. Pankit toimittavat yhteisille valvontaryhmille vuosittain tiedot ICAAP- ja ILAAP-menettelyistään. Valvontaryhmät suorittavat niiden pohjalta valvojan arviointiprosessiin kuuluvat ICAAP- ja ILAAP-vuosiarvioinnit.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit pyydetään lähettämään viimeistään 4.5.2018 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevia kommentointipohjia.

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Vain kommentointipohjia käyttäen lähetetyt kommentit julkaistaan julkisen kuulemisen päättymisen jälkeen.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Viestin otsikkona tulee olla ”ICAAP / ILAAP”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation - ICAAP / ILAAP”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentointipohjia käyttäen toimitetut kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

Osana kuulemisprosessia EKP järjestää aiheesta julkisen kuulemistilaisuuden. Tilaisuus pidetään 24.4.2018 klo 14.30–16.30 (Keski-Euroopan aikaa) puhelinkonferenssina.

Tilaisuuden aluksi on avauspuheenvuoro, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä (englanniksi). Mahdolliset oheisasiakirjat julkaistaan vähän ennen tilaisuutta tällä verkkosivulla kohdassa ”Asiakirjat”.

Ilmoittautuminen

Kuulemistilaisuuteen tulee ilmoittautua tällä lomakkeella 17.4.2018 mennessä.

Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla puhelinnumero, johon soittamalla he voivat osallistua puhelinkonferenssiin.

Osallistujia pyydetään soittamaan numeroon hyvissä ajoin, viimeistään viisi minuuttia ennen konferenssin alkua.

Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä