Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τα σχέδια οδηγών της ΕΚΤ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP και ILAAP)

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά τα σχέδια οδηγών της ΕΚΤ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP και ILAAP).

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: 4 Μαΐου 2018, έως τα μεσάνυχτα (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Οδηγοί της ΕΚΤ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP και ILAAP)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια επί των σχεδίων αρχών που στηρίζουν τις προσδοκίες της σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP) και τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP).

Τα επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας είναι ουσιώδη για την ανθεκτικότητα των επιμέρους τραπεζών. Οι τράπεζες αναμένεται να αξιολογούν τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν και, με έναν τρόπο προσανατολισμένο προς το μέλλον, να διασφαλίζουν ότι όλοι οι ουσιώδεις κίνδυνοι εντοπίζονται, αποτελούν αντικείμενο αποτελεσματικής διαχείρισης και καλύπτονται από επαρκή επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας σε διαρκή βάση. Οι τράπεζες υποβάλλουν δέσμη πληροφοριών που αφορούν την ICAAP και την ILAAP στις οικείες μεικτές εποπτικές ομάδες (ΜΕΟ) σε ετήσια βάση. Οι ΜΕΟ λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες υπόψη στις ετήσιες αξιολογήσεις των ICAAP και των ILAAP τις οποίες διενεργούν ως μέρος της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Υποβολή σχολίων

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων ορίζεται στις 4 Μαΐου 2018, έως τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα υποδείγματα:

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν με τα ανωτέρω υποδείγματα.

Υποβολή σχολίων με τα ανωτέρω υποδείγματα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε “Public consultation - ICAAP / ILAAP”.

Υποβολή σχολίων με τα ανωτέρω υποδείγματα μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation - ICAAP / ILAAP”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν μέσω των υποδειγμάτων, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Στις 24 Απριλίου 2018, από τις 14:30 μμ έως 16:30 μμ (ώρα κεντρικής Ευρώπης) η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης.

Η συζήτηση θα περιλαμβάνει εισαγωγικές παρατηρήσεις, στο τέλος των οποίων θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις στα αγγλικά για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες. Τυχόν συνοδευτικά έγγραφα θα διατεθούν λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης στην ενότητα «Έγγραφα» παρακάτω.

Τρόπος συμμετοχής

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη συζήτηση έως τις 17 Απριλίου 2018 συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα πρέπει να καλέσουν τον αριθμό που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Καλέστε τον αριθμό τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από την έναρξη της τηλεφωνικής διάσκεψης.

Έγγραφα
26/01/2024

Διευκρίνιση της ΕΚΤ σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου και της επάρκειας ρευστότητας (ICAAP & ILAAP) και υποβολή αντίστοιχης δέσμης πληροφοριών

09/11/2018

Δελτίο Τύπου

 

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP)

 

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP)

 

Έγγραφο παρατηρήσεων

Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά.

 

Ληφθέντα σχόλια

Αυτή η σελίδα είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά.

 

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

02/03/2018

Δελτίο Τύπου

 

Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας κεφαλαίου (ICAAP)

 

Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της επάρκειας ρευστότητας (ILAAP)

 

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων