Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyn av tillgångars kvalitet (AQR)

Syftet med AQR är att klargöra situationen för banker som står eller kommer att stå under ECB:s direkta tillsyn. Dessa översyner hjälper ECB att säkerställa att de banker som står under dess tillsyn är tillräckligt kapitaliserade.

Den metod som används i en översyn av tillgångarnas kvalitet beskrivs i den särskilda AQR-manualen – fas 2-manualen.

Varje AQR avslutas med att uppgifter om enskilda banker offentliggörs. När granskningen har slutförts följer de gemensamma tillsynsgrupperna, som omfattar tillsynspersonal från ECB och nationella behöriga myndigheter, upp med banken för att ta itu med de kvalitativa och kvantitativa resultaten av denna AQR. Om en AQR genomförs på begäran av ett EU-land utanför ECB:s banktillsyn kommer det landets nationella tillsynsmyndighet att följa upp resultaten av AQR.

Tillsynsmyndigheterna hanterar alla identifierade risker som en del av den dagliga tillsynen av banker. Resultaten införlivas i den löpande bedömningen av bankernas risker, styrning och kapital som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Översyn av tillgångars kvalitet (AQR) - Fas 2 manual Vanliga frågor om den reviderade AQR-manualen

Result av översyn av tillgångars kvalitet som utförts före 2023 finns här Samlade bedömningar.

Visselblåsning