Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της κατάστασης των τραπεζών που υπόκεινται ή θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Βοηθά την ΕΚΤ να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού περιγράφεται στο ειδικό εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Δεύτερη Φάση του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR – Phase 2 manual).

Κάθε έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ολοκληρώνεται με τη δημοσιοποίηση δεδομένων ανά τράπεζα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι μεικτές εποπτικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν επόπτες από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, παρακολουθούν τις τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Εάν ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού διενεργηθεί κατόπιν αιτήματος χώρας της ΕΕ που δεν υπάγεται στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, οι εθνικές εποπτικές αρχές της εν λόγω χώρας θα παρακολουθήσουν τα ευρήματα αυτού του ελέγχου.

Οι εποπτικές αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους εντοπισμένους κινδύνους στο πλαίσιο της καθημερινής εποπτείας των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ενσωματώνονται στη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων, της διακυβέρνησης και του κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Δεύτερη Φάση του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το αναθεωρημένο εγχειρίδιο

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού που διενεργήθηκαν πριν από το 2023 διατίθενται στη σελίδα μας σχετικά με τις συνολικές αξιολογήσεις.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων