Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού

Ο έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της κατάστασης των τραπεζών που υπόκεινται ή θα υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Βοηθά την ΕΚΤ να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της διαθέτουν επαρκή κεφάλαια.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού περιγράφεται στο ειδικό εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Δεύτερη Φάση του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR – Phase 2 manual).

Κάθε έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ολοκληρώνεται με τη δημοσιοποίηση δεδομένων ανά τράπεζα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι μεικτές εποπτικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν επόπτες από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές, παρακολουθούν τις ενέργειες που λαμβάνουν οι τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά ευρήματα αυτού του ελέγχου. Εάν ο έλεγχος ποιότητας στοιχείων ενεργητικού διενεργηθεί κατόπιν αιτήματος χώρας της ΕΕ που δεν υπάγεται στην Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ, η εθνική εποπτική αρχή αυτής της χώρας θα παρακολουθήσει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των ευρημάτων.

Οι εποπτικές αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους εντοπισμένους κινδύνους στο πλαίσιο της καθημερινής εποπτείας των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ενσωματώνονται στη συνεχή αξιολόγηση των κινδύνων, της διακυβέρνησης και του κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Εγχειρίδιο σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη Δεύτερη Φάση του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το αναθεωρημένο εγχειρίδιο

Τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας στοιχείων ενεργητικού που διενεργήθηκαν πριν από το 2023 διατίθενται στη σελίδα μας σχετικά με τις συνολικές αξιολογήσεις.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων