Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Прегледи на качеството на активите

Прегледите на качеството на активите имат за цел да изяснят състоянието на банките, които са или предстои да преминат под прекия надзор на ЕЦБ. Те помагат на ЕЦБ да се увери, че банките под неин надзор са адекватно капитализирани.

Методологията, прилагана при прегледа на качеството на активите, е описана в специално Ръководство за Етап 2 на прегледа на качеството на активите.

Всеки преглед на качеството на активите приключва с оповестяване на данни на равнище банка. След приключване на прегледа на качеството на активите съвместните надзорни екипи, включващи надзорници от ЕЦБ и от националните компетентни органи, предприемат заедно с банката последващи действия в отговор на направените качествени и количествени констатации. Ако прегледът на качеството на активите е извършен в резултат на искане от държава от ЕС извън банковия надзор на ЕЦБ, последващите действия по констатациите от него се предприемат от националния надзорен орган в тази държава.

Надзорните органи предприемат мерки по всички идентифицирани рискове в рамките на текущия надзор над банките. По-специално, резултатите от прегледа на качеството на активите се вземат предвид при текущото оценяване на рисковете, управлението и капитала на банките като част от процеса по надзорен преглед и оценка.

Преглед на качеството на активите - Ръководство за Етап 2 Често задавани въпроси за преработеното ръководство за прегледа на качеството на активите

Резултатите от прегледите на качеството на активите, извършени преди 2023 г., са публикувани на нашата страница за цялостните оценки.

Подайте сигнал