Menu

Tiesiskais un politikas regulējums

ECB, pildot savu banku uzraudzības funkciju, darbojas saskaņā ar skaidri definētu tiesisko un politisko regulējumu. Regulējums nosaka prudenciālās prasības, kas bankām jāpilda Eiropas banku uzraudzības ietvaros, un uzraudzības iestāžu pilnvaras un gaidas. Regulējumu veido ES tiesību akti banku darbības jomā, kā arī ECB tiesību akti par konkrētiem aspektiem un politikas dokumenti.

Eiropas tiesību akti banku darbības jomā

ES tiesību akti banku darbības jomā

Uzziniet par ES tiesību aktiem attiecībā uz banku darbību un noregulējumu, kurus uzraugi izmanto savā darbā.

ES tiesību akti banku darbības jomā


Tiesiskais regulējums

ECB tiesiskais regulējums

Uzziniet vairāk par juridisko bāzi, kas nosaka ECB uzraudzības pilnvaras, un juridiskajiem instrumentiem, ko ECB var pieņemt atbilstoši tās rīcībā esošajam uzraudzības rīku kopumam.

ECB tiesiskais regulējums


Legal framework

Digitāls tiesību aktu apkopojums

Aplūkojiet atbilstošo banku uzraudzību regulējošo Savienības tiesību aktu apkopojumu un pārlūkojiet šo tiesību aktu dažādās valodu versijas Eur-Lex portālā.

Digitāls tiesību aktu apkopojums


Uzraudzības politikas dokumenti

Uzraudzības politikas dokumenti

Lasiet, kā ECB izmanto dažādus dokumentus un kanālus, lai paziņotu par savu uzraudzības politiku un sniegtu nepieciešamos norādījumus.

Uzraudzības politikas dokumenti


Sabiedriskās apspriešanas

Sabiedriskās apspriešanas

Šeit atradīsiet informāciju par sabiedriskajām apspriešanām, ko ECB rīko saistībā ar ECB tiesību aktu un politikas dokumentu projektiem, lai uzzinātu dažādu iesaistīto pušu viedokļus.

Sabiedriskās apspriešanas (tikai angļu val.)


Saprašanās memorandi

Saprašanās memorandi

Uzziniet, kādas vienošanās par sadarbību ECB noslēgusi ar to valstu bankām, kas nepiedalās Eiropas banku uzraudzībā, lai koordinētu pārrobežu banku uzraudzību.

Saprašanās memorandi