Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Översyns- och utvärderingsprocessen 2017

ÖUP för betydande banker

Kapitalkrav

I ÖUP 2017 fastställdes att det belopp kärnprimärkapital (dvs. CET1) som banker under direkt tillsyn förväntas hålla kommer att vara i stort sett stabilt från 2017 till 2018. Genomsnittet ligger alltjämt på cirka 10 procent av de totala riskvägda tillgångarna. Beloppet varierar dock mellan enskilda banker. Vissa banker kan behöva kapitaltillskott medan andra behöver hålla mindre.

  • ÖUP 2017 visade på fortsatta utmaningar för banker avseende lönsamhet och kapitaltäckning. Trots att andelen nödlidande lån (NPL) har minskat under det senaste året finns det fortfarande ett stort antal banker med höga nivåer av NPL i euroområdet. Den fortsatt utdragna perioden med låga räntor pressar räntemarginalerna, vilket innebär en utmaning för bankers lönsamhet.
  • I ÖUP 2017 konstaterades även att många banker fortfarande står inför utmaningar i form av riskhantering, särskilt inom riskinfrastruktur, dataaggregering och rapportering.

Under ÖUP definierar tillsynsmyndigheten inte bara kapitalkrav för banker utan kan även fastställa ytterligare åtgärder, inbegripet likviditetsåtgärder och kvalitativa åtgärder.

SEE ALSO

Find out more about related content

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning