Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Процесът по надзорен преглед и оценка през 2017 г.

ПНПО за значимите банки

Капиталови изисквания

Като цяло, определеното по ПНПО количество базов собствен капитал от първи ред (БСК1), което банките под пряк надзор се очаква да държат, ще бъде в общи линии стабилно от 2017 г. до 2018 г. Той остава на средно равнище около 10% от общия размер на рисковопретеглените активи. Размерът обаче се различава между отделните банки, като някои от тях трябва да държат допълнителен капитал, а други – по-малък.

  • ПНПО 2017 открои продължаващите предизвикателства пред банките що се отнася до рентабилността и капиталовата адекватност. Въпреки че коефициентът на необслужваните кредити намаля през последната година, броят на банките в еврозоната с високо съотношение на НОК остава значителен. Наред с това продължителният период на ниски лихвени проценти подлага на натиск лихвените маржове, а това се отразява на рентабилността на банките.
  • ПНПО 2017 отбеляза също, че много банки все още са изправени пред предизвикателства, свързани с управлението на риска, особено в области като инфраструктура на риска, агрегиране и отчитане на данни.

В хода на ПНПО надзорният орган не само определя капиталовото изискване на банките, но може също и да реши да им наложи допълнителни мерки, включително качествени и свързани с ликвидността.

SEE ALSO

Find out more about related content

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал