SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB iværksætter offentlig høring om ændring af rammerne for tilsynsgebyrer

11. april 2019

  • I forbindelse med denne høring opfordres interesserede til at fremsende kommentarer vedrørende ændringer af ECB's forordning om tilsynsgebyrer på baggrund af bidrag, som blev modtaget under den første offentlige høring i 2017.
  • Alle banker vil drage fordel af en mere effektiv og skræddersyet proces.
  • Gebyrerne vil falde for de mindste banker, som er underlagt indirekte tilsyn.
  • Høringsperioden slutter 6. juni 2019.

Den Europæiske Centralbank (ECB) starter i dag en offentlig høring om forslag til ændring af ECB's forordning om tilsynsgebyrer. I høringen inddrages den feedback og de bidrag, der blev modtaget fra de kompetente nationale myndigheder under den første offentlige høring om dette spørgsmål i 2017. Den nuværende høring slutter 6. juni 2019.

De foreslåede ændringer vedrører primært de individuelle gebyrer, som opkræves fra de banker, som ECB fører tilsyn med, samt tidspunktet for inddrivelsen af dem. Forslagene vil først og fremmest føre til, at ECB beregner gebyrerne på baggrund af de faktiske tilsynsomkostninger, og at disse opkræves efter afslutningen af gebyrcyklen. Dette gør processen mere effektiv end den nuværende fremgangsmåde, hvor ECB beregner gebyrerne og opkræver dem i løbet af året.

Ændringerne vil desuden medføre, at minimumsgebyret nedsættes for omkring halvdelen af de banker, som er underlagt ECB's indirekte tilsyn. Især de mindste af disse banker vil mærke, at den økonomiske byrde mindskes.

Ændringerne vil også forenkle gebyrberegningsprocessen og mindske bankernes administrative byrde. Forslagene medfører, at de tilsynsdata, som ECB allerede har til rådighed til at beregne gebyrerne, vil blive genbrugt, at verificeringsprocessen for aktiver, der i sidste instans bestemmer tilsynsgebyrerne, for nogle enheders vedkommende vil blive forenklet, og at gebyrmeddelelserne vil blive udarbejdet på alle Den Europæiske Unions officielle sprog.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Susanne Pihs-Lang, tlf.: +49 69 1344 3586.

Bilag:

Høringsproceduren:

ECB tager kommentarer, som modtages under høringen i betragtning, når forordningen færdiggøres til vedtagelse. Høringsdokumenterne findes på ECB Banktilsyns websted. De omfatter et dokument om den offentlige høring, der indeholder den ændrede forordning om tilsynsgebyrer, en konsolideret version af retsakten, svarene på den feedback, som indkom under den offentlige høring i 2017, ofte stillede spørgsmål samt et skema til at fremsende kommentarer i forbindelse med denne offentlige høring.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing