Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Pelare 2-krav för bruttosoliditetsgrad

En banks bruttosoliditetsgrad beräknas genom att dividera primärkapitalet med dess totala exponeringsmått för bruttosoliditetsgrad, vilket inbegriper tillgångar och poster utanför balansräkningen oavsett risknivå. I och med att bruttosoliditetsgraden inte är riskbaserad fungerar 3-procentskravet för bruttosoliditetsgraden – som blev bindande för alla banker den 28 juni 2021 – som en enkel säkerhetsmekanism för riskvägda kapitalkrav.

Om ECB:s banktillsyn fastställer att en bank under tillsyn löper förhöjd risk för alltför låg bruttosoliditet, kan den banken bli föremål för ett särskilt pelare 2-krav för bruttosoliditetsgrad, utöver 3-procentskravet. På så vis kan man få en bild av risken för alltför låg bruttosoliditet till följd av att banken i alltför stor utsträckning använder derivat, transaktioner med värdepappersfinansiering, poster utanför balansräkningen, regelarbitrage eller stöd för ansvarsgenombrott. 

Precis som pelare 2-kravet är det särskilda pelare 2-kravet för bruttosoliditetsgrad rättsligt bindande. Om banker åsidosätter skyldigheten att uppfylla detta krav kan de således åläggas tillsynsåtgärder, inbegripet sanktioner. Utöver att uppfylla pelare 2-kravet för bruttosoliditetsgrad förväntas banker även följa pelare 2-vägledningen för bruttosoliditetsgrad som utfärdas av ECB.

ECB har sedan 2022 bedömt risken för alltför låg bruttosoliditet bland de banker som står under tillsyn. ECB har ännu så länge inte ålagt någon bank som står under ECB:s direkta tillsyn ett pelare 2-krav för bruttosoliditetsgrad, men för vissa banker har kvalitativa åtgärder vidtagits.

Ålagd bruttosoliditet Pelare 2

Vissa banker har även varit föremål för kvalitativa åtgärder.

Visselblåsning