Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva pilarin 2 vaatimus

Pankin vähimmäisomavaraisuusaste on sen ydinpääoma (Tier 1) jaettuna vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa käytettävien vastuiden kokonaismäärällä. Vastuiden kokonaismäärässä otetaan huomioon sekä pankin varat että taseen ulkopuoliset erät. Laskennassa ei käytetä riskipainotusta, joten kyseessä on eräänlainen riskipainotettujen pääomavaatimusten takaraja. Vaadittu vähimmäisomavaraisuusaste on 3 %, ja vaatimuksesta tuli kaikkia pankkeja sitova 28.6.2021.

Jos EKP:n pankkivalvonta pitää valvottavan pankin ylivelkaantumisriskiä huomattavana, pankille voidaan mainitun 3 prosentin vaatimuksen lisäksi asettaa vähimmäisomavaraisuusastetta koskeva pilarin 2 vaatimus (P2R-LR). Sillä on tarkoitus varautua liiallisen velkaantumisen riskiin, joka pankille saattaa aiheutua huomattavasta johdannaiskaupasta, arvopaperirahoituksesta ja taseen ulkopuolisista eristä sekä sääntelyerojen hyväksikäytöstä ja niin sanotusta step-in-tuesta (muiden laitosten taloudellinen tukeminen ilman sopimusoikeudellista velvoitetta). 

Pilarin 2 pääomavaatimuksen tavoin myös vähimmäisomavaraisuusvaatimus on pankkeja velvoittava. Sen täyttämättä jättäminen voi siis johtaa valvontatoimenpiteisiin ja seuraamuksiin. Vähimmäisomavaraisuusastetta koskevan pilarin 2 vaatimuksen lisäksi pankkien odotetaan noudattavan vähimmäisomavaraisuusastetta koskevaa pilarin 2 ohjeistusta.

EKP on seurannut valvomiensa pankkien ylivelkaantumisriskejä vuodesta 2022. 

Pankeille asetetut vähimmäisomavaraisuusvaatimukset

Joidenkin pankkien kohdalla on käytetty myös laadullisia valvontatoimenpiteitä.

Ilmoita väärinkäytöksestä