Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Pilarin 2 pääomavaatimus ylivelkaantumisriskin varalta

Jotta pankkien toiminta olisi vakaalla pohjalla, niillä on oltava riittävästi omia varoja. Omavaraisuusastetta laskettaessa otetaan huomioon myös kirjanpidon ulkopuolelle jäävä liiketoiminta, ja toisin kuin pääomavaatimusten kohdalla, laskennassa ei käytetä riskipainotusta vaan tavoitteena on yleisesti ottaen estää pankkeja velkaantumasta liikaa. Vähimmäisomavaraisuusaste on 3 %. Vaatimus on koskenut kaikkia pankkeja 28.6.2021 alkaen.

Jos EKP:n pankkivalvonta pitää ylivelkaantumisriskiä huomattavana, sen varalta voidaan asettaa erillinen pilarin 2 pääomavaatimus. Pankeille saattaa aiheutua odottamattomia tappioita, jos niiden liiketoimintaan kuuluu runsaasti esimerkiksi johdannaiskauppaa, arvopaperilainausta ja kirjanpidon ulkopuolelle jääviä riskejä, jos niiden toimintaa säännellään eri tavoin eri maissa tai jos on todennäköistä, että ne voisivat pyrkiä pelastamaan muita laitoksia rahoitusvaikeuksista ilman selkeää sopimusoikeudellista velvoitetta. 

Pilarin 2 pääomavaatimukset (myös ylivelkaantumisriskin varalta asetettava vaatimus) ovat velvoittavia eli niiden täyttämättä jättäminen voi johtaa valvontatoimenpiteisiin ja oikeudellisiin seuraamuksiin. Pankkien odotetaan lisäksi noudattavan EKP:n antamaa pilarin 2 pääomaohjeistusta (myös ylivelkaantumisriskin varalta annettavaa ohjeistusta).

EKP on seurannut ylivelkaantumisriskejä valvottavissa pankeissa vuodesta 2022. Toistaiseksi yhdellekään EKP:n suorassa valvonnassa olevalle pankille ei ole asetettu lisävaatimusta ylivelkaantumisriskin vähentämiseksi, mutta joitakin pankkeja on kehotettu pienentämään riskiä.

Ilmoita väärinkäytöksestä