Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillsynen över mindre betydande institut – hur den är organiserad

Tillsynen över betydande institut hanteras gemensamt av ECB och respektive nationell behörig myndighet. För mindre betydande institut är det respektive myndighet som har tillsynsansvar och ECB har enbart en övervakande funktion. ECB stöder de nationella behöriga myndigheterna i deras dagliga tillsynsarbete och främjar att deras tillsynsmetoder är enhetliga samtidigt som proportionalitet beaktas. Men ECB har också ett antal direkta ansvarsområden vid tillsyn av mindre betydande institut, t.ex. när det gäller auktorisationer.

Vad är mindre betydande institut?

Alla enheter under tillsyn klassificeras per automatik som mindre betydande. För att de ska få status som betydande – och omfattas av ECB:s direkta tillsyn – måste de uppfylla minst ett av de kriterier som fastställs i förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen). Kriterierna avser bland annat en banks storlek, dess betydelse för hemlandets ekonomi eller för EU som helhet, samt hur betydande dess gränsöverskridande verksamhet är. De flesta mindre betydande institut är mindre banker med tillgångar på högst 30 miljarder euro.

Enligt ramförordningen om SSM gäller att om ett mindre betydande institut har klassificerats som ett betydande institut ska ECB ange när man kommer att ta över den direkta tillsynen. ECB ska underrätta enheten under tillsyn minst en månad innan den direkta tillsynen tas över (en vecka om det gäller kriteriet för offentligt finansiellt stöd). ECB ska ansvara för den direkta tillsynen senast 12 månader efter den dag då beslutet om status som betydande meddelades.

I det omvända scenariot – alltså om ett betydande institut har omklassificerats till mindre betydande institut – ska ECB informera enheten om sitt beslut att avsluta den direkta tillsynen minst en månad före det angivna datumet. Besluten fattas årligen under översynen av betydandestatus, men kan även tas ad hoc.

Om ett mindre betydande institut blir ett betydande institut kommer en översyn av tillgångarnas kvalitet och ett stresstest att utföras som en del av en finansiell hälsokontroll för de banker som ska omfattas av ECB:s direkta tillsyn. Dessa två tillsynsåtgärder kommer att betraktas som två oberoende åtgärder.

ECB:s och de nationella behöriga myndigheternas roll

Mindre betydande institut står under tillsyn av behörig myndighet i sina respektive länder, vilket övervakas av ECB. Betydande institut står under direkt tillsyn av ECB. För att se om en bank klassificeras som betydande institut eller mindre betydande institut – och därmed vem som ansvarar för tillsynen – kan du gå till ECB:s lista över enheter under tillsyn. ECB ser över varje banks betydandestatus minst en gång per år.

ECB ansvarar för att hela systemet för den europeiska banktillsynen – som består av ECB och de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande länderna – fungerar på ett effektivt och enhetligt sätt. I sin övervakande funktion samarbetar ECB nära med nationella tillsynsmyndigheter för att ytterligare harmonisera genomförandet av bestämmelserna om banktillsyn, och säkerställer även att tillsynsstandarder tillämpas på ett enhetligt sätt i hela systemet. Detta bidrar till mer lika konkurrensvillkor för alla banker. I undantagsfall kan ECB ta över den direkta tillsynen över mindre betydande institut för att säkerställa en enhetlig tillämpning av höga tillsynsstandarder.

Tillstånd

ECB är ensamt ansvarig för att bevilja auktorisationer för bankerna i de länder som deltar i SSM.

Detta utförs i nära samarbete med nationella behöriga myndigheter och oavsett om bankerna ska klassificeras som betydande eller mindre betydande. ECB och den berörda nationella behöriga myndigheten samarbetar också om att bedöma och besluta om föreslagna förvärv av kvalificerade innehav i banker och har båda rätt att ta initiativ till indragning av banktillstånd.

ECB ansvarar även för att godkänna eller undanta finansiella moderholdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag i fråga om betydande institut, medan den nationella behöriga myndigheten utför motsvarande uppgift för mindre betydande institut.

Slutligen samarbetar ECB med den nationella behöriga myndigheten vad gäller tillhandahållandet av passanmälningar för betydande och mindre betydande institut. Huruvida det är ECB eller den nationella behöriga myndigheten som fattar det slutliga beslutet om passförfaranden beror på om enheten i fråga är ett betydande institut eller ett mindre betydande.

Mer information om auktorisationsförfaranden finns på den särskilda webbsidan om auktorisationer.

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning