Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Organisatie van het toezicht op LSI’s

De ECB houdt samen met de nationale bevoegde autoriteiten (national competent authorities – NCA’s) toezicht op de belangrijke instellingen (significant institutions – SI’s). De minder belangrijke instellingen (less significant institutions — LSI’s) staan onder het toezicht van de NCA’s en de ECB houdt slechts indirect toezicht op het werk van deze toezichthouders. We ondersteunen de NCA’s bij het dagelijks toezicht en bevorderen een consistente benaderingswijze onder de verschillende toezichthouders, daarbij rekening houdend met het evenredigheidsbeginsel. De ECB heeft echter ook een aantal directe verantwoordelijkheden bij het toezicht op LSI’s, zoals op het gebied van vergunningen.

Wat zijn LSI’s?

Alle onder toezicht staande entiteiten worden standaard als minder belangrijk aangemerkt. Ze worden pas belangrijk – en vallen dan onder het directe toezicht van de ECB – als ze voldoen aan ten minste één van de criteria uit de verordening over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (single supervisory mechanism – SSM). De significantiecriteria hebben onder meer betrekking op de omvang van de bank, het belang van de bank voor de economie van het eigen land of de EU als geheel, en het belang van de grensoverschrijdende activiteiten. De meeste LSI’s zijn relatief kleine banken waarvan de activa niet meer dan € 30 miljard bedragen.

Wanneer een LSI als belangrijke instelling wordt aangemerkt maakt de ECB bekend vanaf welke datum ze het directe toezicht gaat uitoefenen, zoals bepaald in de GTM-kaderverordening. De ECB stelt de bank daarvan ten minste één maand van tevoren in kennis (één week in het geval van het criterium voor financiële overheidssteun). De ECB neemt het directe toezicht uiterlijk twaalf maanden na de kennisgevingsdatum van het significantiebesluit op zich.

In het omgekeerde geval, wanneer een SI als LSI wordt geherclassificeerd, stelt de ECB de bank ten minste één maand vóór de vermelde datum in kennis van haar besluit om het directe toezicht te beëindigen. Deze besluiten worden tijdens de jaarlijkse significantietoetsing genomen, maar soms ook ad hoc.

De ECB doet een ‘financiële gezondheidscontrole’ van banken die onder haar directe toezicht komen en in dat kader voert ze een beoordeling van de activakwaliteit en een stresstest uit bij elke LSI die een SI wordt. Deze twee prudentiële exercities worden beschouwd als twee onafhankelijke toezichtexercities.

De rol van de ECB en de NCA’s

De LSI's staan onder toezicht van hun nationale toezichthouder, waarbij de ECB toezicht (oversight) houdt op het functioneren van het systeem. De ECB is daarnaast verantwoordelijk voor het directe toezicht op SI's. Als u wilt weten of een bank een SI of een LSI is – en dus wie er toezicht op houdt – kunt u de lijst van onder toezicht staande entiteiten van de ECB raadplegen. De ECB beoordeelt de significantie van alle banken minstens een keer per jaar.

De ECB is verantwoordelijk voor de effectieve en consistente werking van het hele Europese bankentoezicht, dat bestaat uit de ECB en de NCA’s van de deelnemende landen. Bij het indirecte toezicht werken we nauw samen met de NCA’s om de uitvoering van de regels voor het bankentoezicht verder te harmoniseren en de consistente toepassing van de gemeenschappelijke toezichtsnormen binnen het stelsel te waarborgen. Zo zorgen we ervoor dat voor alle banken dezelfde regels worden gehanteerd. In uitzonderlijke gevallen kan de ECB het directe toezicht op LSI’s overnemen om de consistente toepassing van hoge toezichtsnormen te waarborgen.

Vergunningen

De verantwoordelijkheid voor het verlenen van bankvergunningen aan banken in de SSM-landen berust uitsluitend bij de ECB.

Daarbij werken we nauw samen met de NCA’s, ongeacht of de banken als belangrijk of minder belangrijk worden aangemerkt. De ECB en de betreffende NCA werken ook samen aan de beoordeling van en de besluitvorming over voorgenomen verwervingen van gekwalificeerde deelnemingen in banken, en beide hebben het recht de intrekking van een bankvergunning te initiëren.

De ECB is ook verantwoordelijk voor het goedkeuren of vrijstellen van financiële moederholdings of gemengde financiële holdings met betrekking tot SI’s, terwijl de betreffende NCA deze taak uitvoert wanneer het gaat om LSI’s.

Tot slot werkt de ECB samen met de betreffende NCA bij de verstrekking van paspoortnotificaties voor SI’s en LSI’s. Of de ECB of de NCA het definitieve paspoortbesluit neemt, hangt af van de vraag of de entiteit in kwestie een SI of een LSI is.

Meer informatie over de vergunningsprocedures is te vinden op de speciale website over vergunningen.

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders