Menu

Čo znamenajú „menej významné inštitúcie s vysokou prioritou“?

24. marca 2016 (aktualizované 12. decembra 2018)

V súlade s nariadením o rámci SSM „ECB vymedzí všeobecné kritériá, najmä s prihliadnutím na rizikovú situáciu a potenciálny dopad na domáci finančný systém dotknutého menej významného dohliadaného subjektu, na základe ktorých sa určí, aké informácie a o ktorých menej významných dohliadaných subjektoch sa budú oznamovať“. V tejto súvislosti bola na začiatku fungovania SSM v novembri 2014 identifikovaná potreba zostaviť zoznam subjektov s vysokou prioritou.

Menej významnej inštitúcii môže byť „vysoká priorita“ priradená z viacerých dôvodov. Za „inštitúcie s vysokou prioritou“ sa de facto považujú tie menej významné inštitúcie, ktoré majú vzhľadom na svoju veľkosť blízko k statusu významnej inštitúcie. Zároveň platí, že v každej krajine sú určené minimálne tri inštitúcie s vysokou prioritou. Pri rozhodovaní o priorite menej významných inštitúcií sa zohľadňuje aj ich interná rizikovosť a vplyv na národné hospodárstvo. Pokiaľ ide o internú rizikovosť, príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú v rámci svojej prebiehajúcej činnosti dohľadu hodnotenie rizík menej významných inštitúcií, pri ktorom uplatňujú spoločnú metodiku SSM. Toto hodnotenie zohľadňuje niekoľko faktorov, ako napríklad obchodný model inštitúcie, jej interné riadenie a riadenie rizík, kapitálové riziká, ako aj riziká ohrozujúce likviditu a financovanie. Hodnotenie vplyvu menej významnej inštitúcie sa zameriava na jej dosah na domáci finančný systém a na SSM ako celok. V tomto prípade sa teda neberie do úvahy iba veľkosť inštitúcie (celkové aktíva), ale aj jej previazanosť so zvyškom finančného systému.