Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB startar en ingående bedömning inför tillsynsverksamheten

23 oktober 2013

EMBARGO

Får ej publiceras före 9.00 centraleuropeisk tid onsdagen den 23 oktober 2013
  • Stora banker ska undergå riskbedömning, översyn av tillgångarnas kvalitet och stresstest

  • Arbetet startar i november och kommer att ta 12 månader

  • Syftet är att skapa transparens, reparera och bygga upp förtroende

ECB publicerar idag, som en del av den gemensamma tillsynsmekanismen, detaljerad information om den ingående bedömning som kommer att göras i förberedelse inför tillsynsmandatet. Listan över vilka banker som ska bedömas offentliggörs också. Bedömningen är ett viktigt steg i förberedelserna för den gemensamma tillsynsmekanismen, och mer generellt för att öka transparensen i bankernas balansräkningar, och en konsekvent tillsynspraxis i Europa.

Bedömningen inleds i november 2013 och kommer att ta 12 månader att genomföra. Den kommer att göras i samarbete med de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna i de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen och kommer att understödjas av oberoende tredje part på alla nivåer, både vid ECB och vid de behöriga nationella myndigheterna.

Detta arbete har tre centrala mål. Dessa är att

skapa transparens, genom att förbättra kvaliteten på informationen om bankernas tillstånd,

reparera, genom att identifiera och implementera nödvändiga korrigerande åtgärder samt, där så behövs,

bygga upp förtroende, genom att försäkra alla inblandade parter om att bankerna i grunden är sunda och pålitliga.

Bedömningen kommer att bestå av tre delar:

en riskbedömning ur ett tillsynsperspektiv för att granska kvantitativa och kvalitativa huvudrisker, inklusive likviditet, hävstångseffekter och finansiering,

en översyn av tillgångarnas kvalitet för att främja mer transparens om bankernas exponering genom en granskning av tillgångarnas kvalitet samt att tillgångar, säkerheter och reserver är lämpligt värderade,

ett stresstest för att undersöka bankernas motståndskraft mot stresscenarier.

De tre delarna är nära sammankopplade.

Bedömningen kommer att baseras på ett referensvärde om 8 procent kärnprimärkapital, enligt definitionen i kapitalkravsdirektivet IV/kapitalkravsförordningen. Övergångsregler kommer att finnas både för översynen av tillgångarnas kvalitet och för stresstestets grundscenario. Närmare information om stresstestet kommer att meddelas senare i samordning med Europeiska bankmyndigheten.

Den ingående bedömningen kommer att avslutas med en sammanfattande rapportering av utfallen, på lands- och banknivå, tillsammans med rekommendationer om tillsynsåtgärder. Utfallet av denna bedömning kommer att offentliggöras innan ECB intar sin tillsynsroll i november 2014 och kommer att omfatta resultaten från de tre pelarna.

I ett uttalande säger ECB:s ordförande Mario Draghi att en gemensam bedömning som tillämpas enhetligt för alla betydande banker, vilka utgör runt 85 % av banksystemet i euroområdet, är ett viktigt steg framåt för Europa och för euroområdets framtida ekonomi. Transparens kommer att vara det huvudsakliga målet. Enligt ordförande Draghi bör denna bedömning stärka den privata sektorns förtroende för att bankerna i euroområdet är i gott skick och att kvaliteten på deras balansräkningar är god.

Mer detaljerad information om detta arbete finns i en bilaga där detaljer om den ingående bedömningen ges.

Frågor från media kan ställas till Jill Forde eller Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 7455.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning