Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси...

Раздел 1 – Единен надзорен механизъмРаздел 2 – Как функционира европейският банков надзорРаздел 3 – Отчетност на ЕНМРаздел 4 – Защита на потребителите

Раздел 1 – Единен надзорен механизъм

Какво представлява единният надзорен механизъм?

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е системата за банков надзор в Европа и един от стълбовете на банковия съюз. Състои се от ЕЦБ и националните надзорни органи на всички държави от еврозоната и на други държави от ЕС, взели решение да участват.

Основните цели на ЕНМ са:

 • да осигурява сигурността и стабилността на европейската банкова система;
 • да засилва финансовата интеграция и стабилност в Европа.

Защо е необходим ЕНМ?

Финансовите кризи показаха колко бързо и интензивно проблеми във финансовия сектор на една държава могат да се разпространят и да обхванат друга, особено в паричен съюз като еврозоната. Впоследствие тези проблеми могат да засегнат пряко гражданите в различни държави.

Като общ европейски надзорен механизъм ЕНМ осигурява последователен надзор във всички участващи държави и спомага за поддържане на доверието в европейския банков сектор. Заедно с националните надзорни органи ЕЦБ осъществява европейския банков надзор като независима институция с необходимия експертен опит и технически възможности.

Кои държави участват?

Всичките двадесет държави от еврозоната участват в ЕНМ по подразбиране. Държавите от ЕС, чиято парична единица не е еврото, също могат да вземат решение да участват посредством „тясно сътрудничество“ с ЕЦБ, какъвто е случаят с България.

ЕЦБ може да сключва меморандуми за разбирателство със съответните национални надзорни органи на държавите от ЕС, които не участват в ЕНМ, и на държави извън ЕС. В тях се описва как ще се осъществява сътрудничеството при изпълнението на надзорните задачи.

Раздел 2 – Как функционира европейският банков надзор

Каква точно е ролята на банковия надзор в ЕЦБ?

От ноември 2014 г. ЕЦБ упражнява надзор над най-големите европейски банки. Наред с всичко останало, тя има правомощията да:

 • издава и отнема лицензите на всички банки в участващите държави;
 • оценява придобиването и разпореждането с дялови участия в банки;
 • осигурява спазване на всички пруденциални изисквания, установени в банковите правила на ЕС, и да определя, когато е необходимо, по-високи пруденциални изисквания към банките с цел да защити финансовата стабилност.

Как функционира ЕНМ?

Надзорният съвет, подпомаган от Ръководен комитет, планира и осъществява надзорните задачи на ЕЦБ. Те включват подготвителна работа и представянето на проекти за решения на Управителния съвет. Ако Управителният съвет – главният орган на ЕЦБ за вземане на решения – не възрази срещу предложените от Надзорния съвет решения, те се смятат за приети. Текущият надзор над значимите банки се извършва от съвместни надзорни екипи.

Какво представляват съвместните надзорни екипи?

Съвместните надзорни екипи (СНЕ) са една от основните форми на сътрудничество между ЕЦБ и националните надзорни органи. За всяка значима банка е сформиран екип от служители на ЕЦБ и на националните надзорни органи, участващи в надзора над тази банка. Екипът се координира от ЕЦБ с помощта на всеки национален надзорен орган.

СНЕ осъществяват текущия надзор над значимите банки. Техните основни задачи са да извършват анализ на риска в поднадзорната банка и да предлагат надзорна програма и подходящи надзорни действия.

Над кого упражнява надзор ЕЦБ?

Пряк надзор

ЕЦБ упражнява пряк надзор над повече от 100 значими банки, чийто дял в общите банкови активи в участващите държави е около 85%.

Банките се определят като значими въз основа на:

 • техния размер – банки с обща стойност на активите над 30 млрд. евро или една от трите най-големи банки в дадена държава;
 • тяхното значение за икономиката на държавата, в която се намират, или за ЕС като цяло;
 • значимостта на тяхната трансгранична дейност;
 • това дали институцията е искала или получавала финансова помощ пряко от Европейския механизъм за стабилност или Европейския инструмент за финансова стабилност.

Непряк надзор

Над 2000 по-малко значими банки са под прекия надзор на съответния национален надзорен орган и под непряк надзор от страна на ЕЦБ. ЕЦБ обаче може по всяко време да вземе решение да поеме прекия надзор над която и да е от тези банки, за да осигури последователното прилагане на високи надзорни стандарти.

Раздел 3 – Отчетност на ЕНМ

Как ЕЦБ изпълнява задължението си за демократична отчетност по отношение на осъществявания от нея надзор?

Налице са няколко механизми за отчетност, чрез които ЕЦБ да изпълнява задължението си за демократична отчетност по отношение на надзорните си задачи. Те включват:

 • редовни обсъждания с Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз;
 • изисквания за отчетност пред националните парламенти на държавите членки, участващи в европейския банков надзор;
 • одити, извършвани от Европейската сметна палата;
 • правен контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

Как ЕЦБ избягва потенциални конфликти на интереси между надзорните си задачи и задачите по паричната политика?

Разделението на задачите ѝ е заложено в правото на ЕС, така че ЕЦБ упражнява надзор независимо от паричната политика. Надзорният съвет отговаря за надзорната част от дейностите на ЕЦБ, а Управителният съвет – за въпросите, свързани с паричната политика. Проектите на надзорни решения се предлагат от Надзорния съвет и се представят на Управителния съвет за приемане.

Организационното отделяне на служителите, които участват пряко в задачите по паричната политика, служи и за избягване на потенциални конфликти на интереси.

Как мога да съобщя за нарушение на законодателството на ЕС в областта на банковия надзор?

Приканваме Ви да съобщавате на ЕЦБ всяко подозрение за нарушение на законодателството на ЕС, свързано с надзорните ѝ задачи. Това включва всякакви предполагаеми нарушения, извършени от поднадзорните банки, националните надзорни органи или самата ЕЦБ. Цялата предоставена информация ще бъде разглеждана при най-строга поверителност.

Раздел 4 – Защита на потребителите

Как да постъпя, ако имам оплакване срещу дадена банка?

ЕЦБ упражнява надзор над големите и значимите банки в еврозоната и в държавите, избрали да участват в европейския банков надзор. Задачи като защитата на потребителите и борбата срещу изпирането на пари са извън обхвата на задълженията на ЕЦБ и следователно остават в правомощията на националните органи.

Ако имате оплакване срещу банка, свържете се пряко с нея или отправете оплакването до органа, отговарящ за защитата на потребителите във Вашата държава.

Мога ли да получа от ЕЦБ конкретна информация за моята банка?

Не. Правни разпоредби не позволяват на ЕЦБ да оповестява информация или данни за отделни поднадзорни банки.

Свържете се пряко с Вашата банка.

Какво прави ЕНМ, за да бъдат парите ми защитени?

ЕНМ има правомощието да поиска от банките да поддържат повече пари в резерв като защитна мярка при евентуални проблеми. Може да издава и отнема лицензи за банкова дейност и да налага санкции на банките, ако нарушат правилата. Ролята на ЕНМ е да помага на банките внимателно да управляват вътрешните и външните рискове, така че да бъдат устойчиви на сътресения. В стабилни и устойчиви банки парите Ви са на сигурно място. В държавите от ЕС схеми за гарантиране на депозитите, финансирани от банките, също гарантират, че депозитите в размер до 100 000 евро са защитени.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас, като използвате формуляра за заявка за информация, или да ни се обадете на + 49 69 1344 1300.

Подайте сигнал