Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Bieži uzdotie jautājumi

1. sadaļa. Vienotais uzraudzības mehānisms2. sadaļa. Kā darbojas Eiropas banku uzraudzība?3. sadaļa. VUM pārskatatbildība4. sadaļa. Patērētāju aizsardzība

1. sadaļa. Vienotais uzraudzības mehānisms

Kas ir Vienotais uzraudzības mehānisms?

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ir banku uzraudzības sistēma Eiropā un viens no banku savienības pīlāriem. Tajā ietilpst ECB un visu eurozonas valstu un citu ES valstu, kuras nolēmušas piedalīties VUM, nacionālās uzraudzības iestādes.

VUM galvenie mērķi ir:

 • nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošumu un ilgtspēju;
 • veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā.

Kāpēc mums nepieciešams VUM?

Finanšu krīzes ir parādījušas, cik ātri un spēcīgi problēmas vienas valsts finanšu sektorā var izplatīties citā valstī, jo īpaši tādā monetārajā savienībā kā eurozona. Tādējādi šīs problēmas var tieši ietekmēt iedzīvotājus dažādās valstīs.

VUM kā vienots Eiropas uzraudzības mehānisms nodrošina konsekventu uzraudzību visās iesaistītajās valstīs un palīdz saglabāt uzticēšanos Eiropas banku sektoram. ECB kopā ar nacionālajām uzraudzības iestādēm īsteno Eiropas banku uzraudzību kā neatkarīga institūcija, kam ir nepieciešamās profesionālās zināšanas un tehniskās iespējas.

Kuras valstis piedalās VUM?

Visas 20 eurozonas valstis automātiski piedalās VUM. ES valstis, kuras nav ieviesušas euro kā savu valūtu, arī var nolemt piedalīties, veidojot ciešu sadarbību ar ECB, kā tas ir Bulgārijas gadījumā.

ECB var noslēgt saprašanās memorandus ar attiecīgajām VUM neiesaistīto ES valstu uzraudzības iestādēm un ārpus ES esošo valstu uzraudzības iestādēm. Tajos aprakstīts, kā tās sadarbosies uzraudzības uzdevumu izpildē.

2. sadaļa. Kā darbojas Eiropas banku uzraudzība?

Kāda tieši ir ECB banku uzraudzības loma?

Kopš 2014. gada novembra ECB uzrauga lielākās Eiropas bankas. Tās pilnvaras ietver šādas darbības:

 • piešķirt/anulēt visu iesaistīto valstu banku darbības licences;
 • izvērtēt banku akciju iegādi un atsavināšanu;
 • nodrošināt atbilstību visām prudenciālās uzraudzības prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības banku noregulējuma noteikumos, un vajadzības gadījumā bankām piemērot stingrākas prudenciālās prasības, lai sargātu finanšu stabilitāti.

Kā darbojas VUM?

Uzraudzības valde ar Koordinācijas komitejas atbalstu plāno un īsteno ECB uzraudzības pienākumu izpildi. Šie pienākumi ietver sagatavošanas darbu veikšanu un lēmumu projektu ierosināšanu ECB Padomei. Ja Padome, kas ir ECB galvenā lēmējinstitūcija, neiebilst pret Uzraudzības valdes lēmuma projektu, tas tiek uzskatīts par pieņemtu. Nozīmīgu banku ikdienas uzraudzību veic kopējās uzraudzības komandas.

Kas ir kopējās uzraudzības komandas?

Kopējās uzraudzības komandas (KUK) ir viena no galvenajām sadarbības formām starp ECB un valstu uzraudzības iestādēm. Katrai nozīmīgajai bankai ir izveidota atsevišķa komanda, kuras sastāvā ir ECB darbinieki un attiecīgās bankas uzraudzībā iesaistītās nacionālās uzraudzības iestādes darbinieki. ECB koordinē komandas darbu ar attiecīgās nacionālās uzraudzības iestādes palīdzību.

KUK veic nozīmīgo banku pastāvīgu uzraudzību. To galvenie uzdevumi ir veikt uzraudzītās bankas risku analīzi un ierosināt uzraudzības programmu un atbilstošus uzraudzības pasākumus.

Ko uzrauga ECB?

Tiešā uzraudzība

ECB tiešā uzraudzībā ir vairāk nekā 100 nozīmīgo banku, kuras pārstāv aptuveni 85 % no kopējiem banku aktīviem iesaistītajās valstīs.

Bankas tiek atzītas par nozīmīgām, pamatojoties uz šādām iezīmēm:

 • cik banka ir liela – vai tās kopējā aktīvu vērtība pārsniedz 30 mljrd. euro un vai tā ir viena no attiecīgās valsts trim lielākajām bankām;
 • cik liela ir bankas nozīme valsts, kurā tā darbojas, vai visas ES tautsaimniecībā;
 • cik svarīgas ir bankas pārrobežu aktivitātes;
 • vai banka ir lūgusi vai saņēmusi tiešu finanšu palīdzību no Eiropas Stabilitātes mehānisma vai Eiropas Finanšu stabilitātes fonda.

Netiešā uzraudzība

Vairāk nekā 2000 mazāk nozīmīgo banku ir tiešā attiecīgās nacionālās uzraudzības iestādes uzraudzībā un netiešā ECB uzraudzībā. Tomēr ECB jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu uzsākt jebkuras šādas bankas tiešu uzraudzību, lai nodrošinātu augstu uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu.

3. sadaļa. VUM pārskatatbildība

Kā ECB saskaņā ar demokrātijas principiem sniedz pārskatus par veikto uzraudzību?

Ir ieviesti vairāki pārskatatbildības mehānismi, lai nodrošinātu ECB demokrātisku atbildību par tās uzraudzības darbībām, t. sk.:

 • regulāras diskusijas ar Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienības Padomi;
 • prasības sniegt pārskatus to dalībvalstu parlamentiem, kuras piedalās Eiropas banku uzraudzībā;
 • Eiropas Revīzijas palātas revīzijas;
 • Eiropas Savienības Tiesas juridiska kontrole.

Kā ECB, pildot uzraudzības un monetārās politikas pienākumus, izvairās no iespējamiem interešu konfliktiem?

Lai uzraudzība tiktu veikta neatkarīgi no monetārās politikas, ES tiesību aktos noteikta ECB uzdevumu nošķiršana. Uzraudzības valde ir atbildīga par ECB darbības uzraudzības pusi, savukārt Padome ir atbildīga par monetārās politikas jautājumiem. Uzraudzības lēmumu projektus ierosina Uzraudzības valde, un tie tiek iesniegti apstiprināšanai ECB Padomē.

Arī monetārās politikas uzdevumu veikšanā tiešā veidā iesaistītā personāla organizatoriskā nodalīšana ļauj izvairīties no iespējamiem interešu konfliktiem.

Kā iespējams ziņot par ES tiesību aktu pārkāpumiem banku uzraudzības jomā?

Ja jums radušās aizdomas par jebkādiem ES tiesību aktu pārkāpumiem, aicinām par to ziņot ECB. Tas attiecas uz visiem iespējamiem pārkāpumiem, kurus veikušas uzraudzītās bankas, nacionālās uzraudzības iestādes vai pati ECB. Visa sniegtā informācija tiks apstrādāta, ievērojot pilnīgu slepenību.

4. sadaļa. Patērētāju aizsardzība

Kā rīkoties, ja jums ir sūdzības par kādu banku?

ECB uzrauga lielās un nozīmīgās bankas eurozonā un valstīs, kuras nolēmušas piedalīties Eiropas banku uzraudzībā. Tādi uzdevumi kā patērētāju aizsardzība un cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju neietilpst ECB pienākumos, tāpēc par tiem atbildīgas attiecīgo valstu iestādes.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu banku, lūdzam tiešā veidā sazināties ar pašu banku vai iesniegt sūdzību par patērētāju aizsardzību atbildīgajai iestādei attiecīgajā valstī.

Vai iespējams saņemt no ECB konkrētu informāciju par savu banku?

Nē, atbilstoši juridiskām prasībām ECB nedrīkst atklāt informāciju vai datus par atsevišķām uzraudzītajām bankām.

Lūdzam tiešā veidā sazināties ar pašu banku.

Kā VUM gādā par jūsu naudas drošību?

VUM ietvaros bankām iespējams noteikt prasību, lai to turējumā būtu lielākas naudas rezerves, kas kalpotu kā drošības garantija problēmu gadījumā. Tiek izsniegtas un anulētas banku darbības licences un, ja bankas pārkāpj noteikumus, tām var noteikt sankcijas. VUM uzdevums ir palīdzēt bankām rūpīgi pārvaldīt iekšējos un ārējos riskus, lai tās būtu noturīgas pret šokiem. Stabilās un drošās bankās jūsu nauda ir drošībā. Turklāt ES valstīs banku finansētās noguldījumu garantiju sistēmas nodrošina aizsardzību noguldījumiem līdz 100 000 euro apjomā.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi, varat ar mums sazināties, izmantojot informācijas pieprasījuma veidlapu, vai zvanīt mums uz tālruņa numuru + 49 69 1344 1300.

Trauksmes celšana