Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Dažniausiai užduodami klausimai...

1 skirsnis – Bendras priežiūros mechanizmas2 skirsnis – Kaip vykdoma Europos bankų priežiūra3 skirsnis – BPM atskaitomybė4 skirsnis – Vartotojų apsauga

1 skirsnis – Bendras priežiūros mechanizmas

Kas yra Bendras priežiūros mechanizmas?

Bendras priežiūros mechanizmas (BPM) yra Europos bankų priežiūros sistema ir vienas iš bankų sąjungos ramsčių. Jį sudaro ECB ir visų euro zonos šalių bei kitų ES šalių, kurios nusprendžia dalyvauti šioje sistemoje, nacionalinės priežiūros institucijos.

Pagrindiniai BPM tikslai yra:

 • užtikrinti, kad Europos bankų sistema būtų saugi ir patikima;
 • didinti finansinę integraciją ir stabilumą Europoje.

Kam reikalingas BPM?

Finansų krizės parodė, kaip greitai ir su kokia jėga vienos šalies finansų sektoriaus problemos gali išplisti į kitą šalį, ypač tokioje pinigų sąjungoje kaip euro zona. Vėliau šios problemos gali daryti tiesioginį poveikį įvairių šalių piliečiams.

BPM, kaip bendras Europos bankų priežiūros mechanizmas, užtikrina nuoseklią bankų priežiūrą visose dalyvaujančiose šalyse ir padeda išlaikyti pasitikėjimą Europos bankų sektoriumi. ECB kaip nepriklausoma institucija, turinti reikiamos patirties ir techninių gebėjimų, Europos bankų priežiūrą vykdo kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Kurios šalys dalyvauja BPM?

Visos dvidešimt euro zonos šalių savaime dalyvauja BPM. ES šalys, kurios nėra įsivedusios euro, taip pat gali nuspręsti dalyvauti pagal glaudaus bendradarbiavimo su ECB principą. Pavyzdžiui, tokiu principu BPM dalyvauja Bulgarija.

ECB kartu su BPM nedalyvaujančių ES šalių atitinkamomis nacionalinėmis priežiūros institucijomis ir su ES nepriklausančių šalių nacionalinėmis priežiūros institucijomis gali sudaryti susitarimo memorandumus. Juose išdėstoma, kaip bus bendradarbiaujama vykdant priežiūros užduotis.

2 skirsnis – Kaip vykdoma Europos bankų priežiūra

Koks tiksliai yra ECB Bankų priežiūros tarnybos vaidmuo?

Nuo 2014 m. lapkričio mėn. ECB prižiūri didžiausius Europos bankus. Jis turi teisę, be kita ko:

 • suteikti ir (arba) panaikinti visų bankų dalyvaujančiose šalyse licencijas;
 • vertinti bankų kvalifikuotųjų akcijų paketo dalių įsigijimą ir perleidimą;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi visų ES bankų veiklos taisyklėse nustatytų rizikos ribojimo reikalavimų ir, prireikus, bankams nustatyti griežtesnius rizikos ribojimo reikalavimus, siekiant išsaugoti finansinį stabilumą.

Kaip veikia BPM?

Priežiūros valdyba, padedama iniciatyvinio komiteto, planuoja ir įgyvendina ECB pavestus priežiūros uždavinius. Ji taip pat vykdo parengiamuosius darbus ir teikia sprendimų projektus Valdančiajai tarybai. Jei Valdančioji taryba, kuri yra ECB pagrindinis sprendimus priimantis organas, Priežiūros valdybos pasiūlytam sprendimo projektui neprieštarauja, jis laikomas priimtu. Svarbių bankų kasdienę priežiūrą vykdo jungtinės priežiūros grupės.

Kas yra jungtinės priežiūros grupės?

Jungtinės priežiūros grupės (JPG) yra viena pagrindinių ECB bendradarbiavimo su nacionalinėmis priežiūros institucijomis formų. Kiekvieno svarbaus banko priežiūrai buvo sudaryta grupė iš to banko priežiūroje dalyvaujančios nacionalinės priežiūros institucijos ir ECB darbuotojų. Grupės darbą koordinuoja ECB darbuotojas, o jam padeda atitinkamos šalies nacionalinė priežiūros institucija.

JPG vykdo nuolatinę svarbių bankų priežiūrą. Pagrindiniai šių grupių uždaviniai – atlikti prižiūrimo banko rizikos analizę ir siūlyti priežiūros programą bei atitinkamas priežiūros priemones.

Ką prižiūri ECB?

Tiesioginė priežiūra

ECB tiesiogiai prižiūri daugiau kaip 100 svarbių bankų, kurių turtas sudaro apie 85 % viso dalyvaujančių šalių bankų turto.

Bankai laikomi svarbiais pagal šiuos kriterijus:

 • banko dydį – bankas, kurio bendra turto vertė yra didesnė nei 30 mlrd. eurų, arba bankas, kuris yra vienas iš trijų didžiausių atitinkamos šalies bankų;
 • banko svarbą šalies, kurioje jis įsikūręs, arba visos ES ekonomikai;
 • banko tarpvalstybinės veiklos svarbą;
 • ar bankas yra prašęs finansinės pagalbos tiesiogiai iš Europos stabilumo mechanizmo arba Europos finansinio stabilumo fondo arba ją gavęs.

Netiesioginė priežiūra

Daugiau nei 2000 mažiau svarbių bankų tiesiogiai prižiūri atitinkamos šalies nacionalinė priežiūros institucija. ECB šiuos bankus prižiūri netiesiogiai. Tačiau ECB gali bet kada nuspręsti perimti tiesioginę bet kurio iš šių bankų priežiūrą, kad būtų užtikrintas nuoseklus aukštų priežiūros standartų taikymas.

3 skirsnis – BPM atskaitomybė

Kaip užtikrinama ECB demokratinė atskaitomybė už jo vykdomą priežiūrą?

Siekiant užtikrinti ECB demokratinę atskaitomybę už jo vykdomą priežiūros funkciją, nustatyta keletas atskaitomybės užtikrinimo reikalavimų:

 • reguliarios diskusijos su Europos Parlamentu ir Europos Sąjungos Taryba;
 • atskaitomybės reikalavimai, susiję su Europos bankų priežiūros sistemoje dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniais parlamentais;
 • auditas, kurį atlieka Europos Audito Rūmai;
 • teisinė kontrolė, kurią vykdo ES Teisingumo Teismas.

Kaip ECB atskiria priežiūros ir pinigų politikos funkcijas, kad išvengtų galimų interesų konfliktų?

Funkcijų atskyrimas apibrėžtas ES teisėje tam, kad ECB galėtų vykdyti priežiūrą atskirai nuo pinigų politikos. Priežiūros valdyba yra atsakinga už ECB vykdomą priežiūrą, o Valdančioji taryba yra atsakinga už klausimus, susijusius su pinigų politika. Priežiūros valdyba rengia priežiūros sprendimų projektus ir teikia juos tvirtinti Valdančiajai tarybai.

Galimų interesų konfliktų prevencija užtikrinama organizacine struktūra, t. y. atskiriant tiesiogiai pinigų politikos funkciją vykdančius darbuotojus nuo kitų.

Kaip galima pranešti apie bankų priežiūrą reglamentuojančių ES teisės aktų reikalavimų pažeidimus?

Raginame pranešti ECB apie bet kokius įtariamus ES teisės aktų, susijusių su ECB priežiūros uždaviniais, pažeidimus. Praneškite mums apie įtariamus prižiūrimų bankų, nacionalinių priežiūros institucijų ar paties ECB padarytus pažeidimus. Visa pateikta informacija bus visiškai konfidenciali.

4 skirsnis – Vartotojų apsauga

Jei turiu nusiskundimų banku, kur turėčiau kreiptis?

ECB prižiūri euro zonos ir prie Europos bankų priežiūros sistemos nusprendusių prisijungti šalių didelius ir svarbius bankus. Tokie klausimai kaip vartotojų apsauga ir kova su pinigų plovimu nepatenka į ECB kompetenciją priežiūros srityje, tad juos sprendžia atsakingos nacionalinės institucijos.

Jei turite nusiskundimų savo banku, kreipkitės tiesiogiai į jį patį arba į savo šalies tarnybą, atsakingą už vartotojų apsaugą.

Ar galiu iš ECB gauti konkrečių duomenų apie savo banką?

Ne. Pagal teisės aktus ECB neturi teisės atskleisti informacijos ar duomenų apie atskirus jo prižiūrimus bankus.

Kreipkitės tiesiogiai į savo banką.

Kaip BPM užtikrina, kad mano pinigai būtų saugūs?

BPM turi teisę reikalauti, kad bankai laikytų didesnes pinigų atsargas – kaip garantą užklupus problemoms. Jis išduoda bankams veiklos leidimus ir gali juos panaikinti, o jei bankas pažeidžia taisykles – gali taikyti sankcijas. BPM sukurtas siekiant padėti bankams atidžiai valdyti vidaus ir išorės riziką, kad jie būtų atsparūs sukrėtimams. Stabilūs ir patikimi bankai užtikrina, kad jūsų pinigai būtų saugūs. ES šalyse bankų finansuojamomis indėlių garantijų sistemomis taip pat užtikrinama, kad indėliai iki 100 000 eurų būtų apsaugoti.

Jeigu turite daugiau klausimų, galite su mumis susisiekti užpildę informacijos užklausos formą arba paskambinę tel. + 49 69 1344 1300.

Informavimas apie pažeidimus