Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Najčastejšie otázky…

Časť 1 – Jednotný mechanizmus dohľaduČasť 2 – Ako funguje európsky bankový dohľadČasť 3 – Zodpovednosť SSMČasť 4 – Ochrana spotrebiteľa

Časť 1 – Jednotný mechanizmus dohľadu

Čo je to jednotný mechanizmus dohľadu?

Jednotný mechanizmus dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je systém bankového dohľadu v Európe a jeden z pilierov bankovej únie. Tvorí ho ECB a vnútroštátne orgány dohľadu všetkých krajín eurozóny a ďalších krajín EÚ, ktoré sa rozhodnú do mechanizmu zapojiť.

Hlavné ciele SSM:

 • zaisťovať bezpečnosť a odolnosť európskeho bankového systému,
 • zvyšovať finančnú integráciu a stabilitu v Európe.

Prečo potrebujeme SSM?

Finančné krízy ukázali, ako rýchlo a prudko sa problémy vo finančnom sektore krajiny môžu preniesť do ďalších krajín, predovšetkým v rámci menovej únie ako eurozóna. Tieto problémy potom môžu priamo ovplyvniť občanov jednotlivých krajín.

SSM ako spoločný európsky mechanizmus dohľadu zabezpečuje konzistentný dohľad vo všetkých zúčastnených krajinách a pomáha zachovávať dôveru v európsky bankový sektor. ECB vykonáva európsky bankový dohľad – spolu s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu – ako nezávislá inštitúcia s potrebnými odbornými znalosťami a technickou spôsobilosťou.

Ktoré krajiny sa na jednotnom mechanizme dohľadu zúčastňujú?

Na SSM sa automaticky zúčastňuje všetkých dvadsať krajín eurozóny. Do mechanizmu sa prostredníctvom „úzkej spolupráce“ s ECB môžu rozhodnúť zapojiť aj krajiny EÚ, ktorých menou nie je euro. Je to tak napríklad v prípade Bulharska.

S príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu krajín EÚ, ktoré sa nezúčastňujú na SSM, a krajín mimo EÚ môže ECB uzatvárať memorandá o porozumení, ktoré opisujú spôsob spolupráce pri výkone úloh dohľadu.

Časť 2 – Ako funguje európsky bankový dohľad

Aká je presne úloha bankového dohľadu ECB?

Od novembra 2014 ECB vykonáva dohľad nad najväčšími európskymi bankami. Okrem iného je v jej právomoci:

 • udeľovať/odoberať licencie všetkým bankám v zúčastnených krajinách,
 • posudzovať nadobúdanie a prevod účastí v bankách,
 • zabezpečovať dodržiavanie všetkých prudenciálnych požiadaviek stanovených v pravidlách EÚ týkajúcich sa činnosti bánk a v potrebných prípadoch stanovovať bankám vyššie prudenciálne požiadavky s cieľom chrániť finančnú stabilitu.

Ako SSM funguje?

Rada pre dohľad s podporou riadiaceho výboru plánuje a vykonáva úlohy ECB v oblasti dohľadu. Súčasťou týchto úloh sú prípravné práce a predkladanie návrhov rozhodnutí dohľadu Rade guvernérov. Ak Rada guvernérov, hlavný rozhodovací orgán ECB, nevznesie proti návrhu rozhodnutia Rady pre dohľad námietky, považuje sa za schválený. Každodenný dohľad nad významnými bankami vykonávajú spoločné dohliadacie tímy.

Čo sú to spoločné dohliadacie tímy?

Spoločné dohliadacie tímy predstavujú jednu z hlavných foriem spolupráce medzi ECB a vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Pre každú významnú banku bol zriadený tím zložený zo zamestnancov ECB a vnútroštátnych orgánov dohľadu podieľajúcich sa na dohľade nad danou bankou. Tento tím koordinuje ECB s pomocou jednotlivých vnútroštátnych orgánov dohľadu.

Spoločné dohliadacie tímy vykonávajú priebežný dohľad nad významnými bankami. Ich hlavnou úlohou je uskutočňovať analýzy rizík dohliadanej banky a predkladať návrhy programov dohľadu a príslušných opatrení dohľadu.

Na koho ECB dohliada?

Priamy dohľad

ECB priamo dohliada na viac ako 100 významných bánk, ktoré predstavujú približne 85 % celkových bankových aktív v zúčastnených krajinách.

Významnosť bánk sa posudzuje na základe:

 • ich veľkosti – či ich celková hodnota aktív presahuje 30 mld. € alebo či patria medzi tri najväčšie banky v krajine,
 • ich významu pre hospodárstvo krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo EÚ ako celku,
 • významu ich cezhraničných aktivít,
 • toho, či si vyžiadali alebo získali finančnú pomoc priamo prostredníctvom Európskeho mechanizmu pre stabilitu alebo Európskeho nástroja finančnej stability.

Nepriamy dohľad

Nad viac ako 2 000 menej významnými bankami vykonávajú priamy dohľad ich príslušné vnútroštátne orgány dohľadu. ECB na menej významné banky dohliada nepriamo. Môže však kedykoľvek rozhodnúť, že nad hociktorou z týchto bánk bude vykonávať priamy dohľad v záujme konzistentného uplatňovania vysokých štandardov dohľadu.

Časť 3 – Zodpovednosť SSM

Ako sa ECB demokraticky zodpovedá za výkon dohľadu?

V rámci demokratickej zodpovednosti za plnenie úloh v oblasti dohľadu ECB okrem iného:

 • vedie pravidelné diskusie s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie,
 • predkladá správy parlamentom členských štátov, ktoré sú zapojené do európskeho bankového dohľadu,
 • podlieha auditu zo strany Európskeho dvora audítorov,
 • podlieha právnej kontrole zo strany Súdneho dvora Európskej únie.

Ako ECB zabraňuje možnému konfliktu záujmov medzi svojimi úlohami v oblasti dohľadu a v oblasti menovej politiky?

Oddelenie jej úloh je vymedzené v práve EÚ, takže ECB vykonáva dohľad nezávisle od menovej politiky. V rámci činností ECB je Rada pre dohľad zodpovedná za oblasť dohľadu a Rada guvernérov za otázky týkajúce sa menovej politiky. Návrhy rozhodnutí dohľadu predkladá Rada pre dohľad na schválenie Rade guvernérov.

S cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov sa navyše uplatňuje aj organizačné oddelenie pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na plnení úloh menovej politiky.

Akým spôsobom môžem oznámiť porušenie právnych predpisov EÚ o bankovom dohľade?

Akékoľvek podozrenie z porušenia právnych predpisov EÚ súvisiaceho s úlohami ECB v oblasti dohľadu môžete ohlásiť priamo ECB. Predmetom oznámenia môže byť akékoľvek údajné porušenie predpisov zo strany dohliadaných bánk, vnútroštátnych orgánov dohľadu alebo samotnej ECB. Všetky poskytnuté informácie sa budú považovať za prísne dôverné.

Časť 4 – Ochrana spotrebiteľa

Ako postupovať v prípade sťažnosti na banku?

ECB dohliada na veľké a významné banky v eurozóne a v krajinách, ktoré sa rozhodli zapojiť do európskeho bankového dohľadu. Úlohy ako ochrana spotrebiteľov a boj proti praniu špinavých peňazí sú mimo pôsobnosti ECB v oblasti dohľadu a preto zostávajú v kompetencii vnútroštátnych orgánov.

Ak chcete podať sťažnosť na banku, obráťte sa priamo na ňu, prípadne svoju sťažnosť adresujte orgánu zodpovednému za ochranu práv spotrebiteľov vo svojej krajine.

Môžem od ECB získať konkrétne informácie o svojej banke?

Nie. Vzhľadom na právne obmedzenia ECB nie je oprávnená poskytovať informácie a údaje o jednotlivých dohliadaných bankách.

V takýchto prípadoch sa obráťte priamo na svoju banku.

Čo robí SSM pre bezpečnosť mojich peňazí?

SSM má právomoc vyžadovať od bánk udržiavanie vyššieho objemu peňažných rezerv, ktoré budú v prípade problémov slúžiť ako záchranná sieť. Môže udeľovať a odoberať bankové licencie a ukladať bankám sankcie za porušenie pravidiel. SSM pomáha bankám obozretne riadiť interné a externé riziká, aby boli odolné voči šokom. Stabilné a zdravé banky sú totiž základným predpokladom bezpečnosti vašich peňazí. V krajinách EÚ zároveň systémy ochrany vkladov financované bankami zabezpečujú ochranu vkladov do výšky 100 000 €.

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom žiadosti o informácie alebo telefonicky na čísle + 49 69 1344 1300.

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)