SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Ofte stillede spørgsmål

Afsnit 1 – Den Fælles TilsynsmekanismeAfsnit 2 – Sådan fungerer det europæiske banktilsynAfsnit 3 – SSM's ansvarlighedAfsnit 4 – Forbrugerbeskyttelse

Afsnit 1 – Den Fælles Tilsynsmekanisme

Hvad er Den Fælles Tilsynsmekanisme?

Den Fælles Tilsynsmekanisme (SSM) er banktilsynssystemet i Europa, og den er en af bankunionens søjler. Den består af ECB og de nationale tilsynsmyndigheder i alle landene i euroområdet og andre EU-lande, der har besluttet at deltage.

De primære mål med SSM er:

 • at sikre sikkerheden og soliditeten i det europæiske banksystem
 • at fremme finansiel integration og stabilitet i Europa

Hvorfor har vi brug for SSM?

Finansielle kriser har vist, hvor hurtigt og kraftfuldt problemer i finanssektoren i ét land kan sprede sig til et andet, navnlig i en monetær union som euroområdet. Disse problemer kan efterfølgende ramme borgerne direkte på tværs af landene.

SSM, der er en fælles europæisk tilsynsmekanisme, sikrer et ensartet tilsyn i alle deltagende lande og bidrager til at bevare tilliden til banksektoren i Europa. ECB udfører – sammen med de nationale tilsynsmyndigheder – det europæiske banktilsyn som en uafhængig institution med den nødvendige ekspertise og tekniske kapacitet.

Hvilke lande deltager?

Alle 20 lande i euroområdet deltager automatisk i SSM. EU-lande, der ikke har euroen som valuta, kan også beslutte at deltage via et "tæt samarbejde" med ECB, som det er tilfældet for Bulgarien.

ECB kan indgå aftalememoranda med de relevante nationale tilsynsmyndigheder i EU-lande, der ikke deltager i SSM, og med myndigheder i lande uden for EU. De beskriver, hvordan samarbejdet i forbindelse med udførelsen af tilsynsopgaverne skal foregå.

Afsnit 2 – Sådan fungerer det europæiske banktilsyn

Hvilken rolle har ECB Banktilsyn specifikt?

Siden november 2014 har ECB ført tilsyn med Europas største banker. ECB har bl.a. bemyndigelse til:

 • at udstede og inddrage banklicenser i de deltagende lande
 • at vurdere bankers erhvervelse og afhændelse af beholdninger
 • at sikre overholdelse af alle tilsynsmæssige krav, der er fastsat i EU's bankregler, og om nødvendigt fastsætte højere tilsynsmæssige krav for bankerne for at beskytte den finansielle stabilitet

Hvordan fungerer SSM?

Tilsynsrådet planlægger og udfører ECB's tilsynsopgaver med støtte fra et styringsudvalg. Disse omfatter fx forberedende arbejde og fremsættelse af udkast til afgørelser for Styrelsesrådet. Hvis Styrelsesrådet, som er ECB's øverste besluttende organ, ikke gør indsigelse mod Tilsynsrådets udkast til afgørelser, anses afgørelserne for at være vedtaget. Det daglige tilsyn med signifikante banker udføres af fælles tilsynsteam.

Hvad er fælles tilsynsteam?

Fælles tilsynsteam repræsenterer en af de vigtigste former for samarbejde mellem ECB og de nationale tilsynsmyndigheder. For hver signifikant bank er der nedsat et team bestående af medarbejdere fra ECB og de nationale tilsynsmyndigheder, som deltager i tilsynet med den pågældende bank. Teamet koordineres af ECB med assistance fra de enkelte nationale tilsynsmyndigheder.

De fælles tilsynsteam fører løbende tilsyn med de signifikante banker. Deres hovedopgaver er at foretage en risikoanalyse af banken under tilsyn samt at fremsætte tilsynsprogrammet og de hensigtsmæssige tilsynshandlinger.

Hvem fører ECB tilsyn med?

Direkte tilsyn

ECB fører direkte tilsyn med mere end 100 signifikante banker, som repræsenterer ca. 85 pct. af de samlede bankaktiver i de deltagende lande.

En bank betragtes som signifikant på grundlag af:

 • dens størrelse – en bank, som har en samlet aktivværdi på over 30 mia. euro, eller som er en af de tre største banker i et land
 • dens betydning for økonomien i det land, hvor den har hjemsted, eller i EU som helhed
 • signifikansen af dens grænseoverskridende aktiviteter
 • om den har anmodet om eller modtaget finansiel støtte direkte fra den europæiske stabilitetsmekanisme eller den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet

Indirekte tilsyn

De mere end 2000 mindre signifikante banker er under deres nationale tilsynsmyndigheders direkte tilsyn og under ECB's indirekte tilsyn. ECB kan dog til enhver tid beslutte at overtage det direkte tilsyn med en af disse banker for at sikre en ensartet anvendelse af høje tilsynsstandarder.

Afsnit 3 – SSM's ansvarlighed

Hvordan holdes ECB demokratisk ansvarlig for sit tilsyn?

Der findes et antal ansvarlighedsordninger, som har til formål at holde ECB demokratisk ansvarlig for sine tilsynshandlinger, herunder:

 • regelmæssige drøftelser med Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union
 • rapporteringskrav over for de nationale parlamenter i de EU-lande, som deltager i det europæiske banktilsyn
 • revision foretaget af Den Europæiske Revisionsret
 • retlig kontrol ved Den Europæiske Unions Domstol

Hvordan undgår ECB potentielle interessekonflikter mellem tilsynsopgaverne og de pengepolitiske opgaver?

Adskillelsen af ECB's opgaver er fastlagt i EU-lovgivningen, så det sikres, at ECB foretager tilsyn uafhængigt af pengepolitikken. Tilsynsrådet har ansvaret for tilsynsdelen af ECB's aktiviteter, mens Styrelsesrådet har ansvaret for pengepolitiske spørgsmål. Udkast til tilsynsafgørelser foreslås af Tilsynsrådet og forelægges Styrelsesrådet til vedtagelse.

Den organisatoriske adskillelse af medarbejdere, som bidrager direkte til pengepolitiske opgaver, har også til formål at forhindre potentielle interessekonflikter.

Hvordan kan jeg indberette en overtrædelse af EU-lovgivningen om banktilsyn?

Du opfordres til at indberette enhver mistanke om overtrædelse af EU-lovgivningen vedrørende ECB's tilsynsopgaver til ECB. Det gælder alle overtrædelser, som angiveligt er begået af banker under tilsyn, nationale tilsynsmyndigheder eller ECB. Alle indberettede oplysninger vil blive håndteret som strengt fortrolige.

Afsnit 4 – Forbrugerbeskyttelse

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker at klage over en bank?

ECB fører tilsyn med store og signifikante banker i euroområdet og i lande, der vælger at deltage i det europæiske banktilsyn. Opgaver som fx forbrugerbeskyttelse og bekæmpelse af hvidvask af penge hører ikke under ECB og påhviler således de nationale myndigheder.

Hvis du ønsker at klage over din bank, skal du kontakte banken direkte eller sende din klage til den myndighed, der er ansvarlig for forbrugerbeskyttelse i dit land.

Kan jeg få specifikke oplysninger om min bank fra ECB?

Nej. Lovmæssige krav gør, at ECB ikke må videregive oplysninger eller data om individuelle banker under tilsyn.

Du skal kontakte din bank direkte.

Hvordan sikrer SSM mine penge?

SSM har beføjelser til at bede bankerne om at øge deres pengereserver som et sikkerhedsnet i tilfælde af problemer. SSM kan tildele og inddrage banklicenser og sanktionere bankerne, hvis de overtræder reglerne. SSM skal hjælpe bankerne med at styre interne og eksterne risici nøje, så de kan modstå stød. Det er stabile og sunde banker, der sørger for, at dine penge er sikre. I EU-landene er indskud på op til 100.000 euro desuden beskyttet af indskudsgarantiordninger.

Hvis du har flere spørgsmål, kan du kontakte os via formularen til anmodning om oplysninger eller ringe til os på +49 69 1344 1300.

Whistleblowing