Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastauksia kysymyksiin...

Osio 1: Yhteinen valvontamekanismiOsio 2: Miten yhteinen pankkivalvonta toimiiOsio 3: Yhteisen valvontamekanismin tilivelvollisuusOsio 4: Kuluttajansuoja

Osio 1: Yhteinen valvontamekanismi

Mikä on yhteinen valvontamekanismi?

Yhteinen valvontamekanismi (YVM) on EU:n pankkivalvontajärjestelmä, joka on yksi pankkiunionin keskeisistä osatekijöistä. Sen muodostavat EKP ja euroalueen maiden kansalliset valvontaviranomaiset sekä ne muiden EU-maiden valvontaviranomaiset, jotka päättävät osallistua yhteiseen pankkivalvontaan.

Valvontamekanismin tärkeimmät tavoitteet ovat

 • varmistaa eurooppalaisen pankkijärjestelmän vakaus ja luotettavuus
 • vahvistaa rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä ja vakautta Euroopassa.

Mihin yhteistä valvontamekanismia tarvitaan?

Finanssikriisit ovat osoittaneet, että rahoitussektorin ongelmat voivat etenkin rahaliiton sisällä levitä maasta toiseen nopeasti ja voimakkaasti ja vaikuttaa suoraan kansalaisten elämään.

Yhteiseurooppalaisen valvontamekanismin avulla varmistetaan, että pankkien valvonta on yhtenäistä ja luottamus pankkisektoriin säilyy. EKP toteuttaa yhteistä pankkivalvontaa – kansallisten valvontaviranomaisten kanssa – riippumattomana toimielimenä, jolla on tehtävään tarvittava asiantuntemus ja tekniset valmiudet.

Mitkä maat osallistuvat yhteiseen valvontamekanismiin?

Kaikki euroalueen maat ovat automaattisesti mukana yhteisessä valvontamekanismissa. Myös ne EU:n jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro, voivat päättää osallistua valvontamekanismiin ja aloittaa niin sanotun tiiviin yhteistyön EKP:n kanssa. Esimerkiksi Bulgaria on tehnyt näin.

EKP voi tehdä valvontamekanismiin osallistumattomien EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssayhteistyöpöytäkirjan. Siinä kuvataan, miten EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyö toimii.

Osio 2: Miten yhteinen pankkivalvonta toimii

Mikä on EKP:n pankkivalvonnan rooli?

EKP on valvonut Euroopan suurimpia pankkeja marraskuusta 2014 lähtien. Sen toimivaltuuksiin kuuluu muun muassa

 • myöntää ja perua pankkien toimilupia yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa
 • arvioida pankkien omistusosuuksien hankintoja ja luovutuksia
 • valvoa EU:n pankkisääntelyn mukaisten vakavaraisuusvaatimusten noudattamista ja asettaa pankeille tarvittaessa tiukempia vaatimuksia rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi.

Miten yhteinen valvontamekanismi toimii?

EKP:n pankkivalvontatehtävien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa valvontaelin, jonka toimintaa tukee ohjauskomitea. Valvontaelin esimerkiksi laatii päätösluonnoksia ja esittää ne EKP:n neuvostolle eli EKP:n tärkeimmälle päätöksentekoelimelle. Jos EKP:n neuvosto ei vastusta valvontaelimen päätösluonnosta, se katsotaan hyväksytyksi. Merkittävien pankkien jatkuvasta valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät.

Mitä ovat yhteiset valvontaryhmät?

Yhteisissä valvontaryhmissä tapahtuu merkittävä osa EKP:n ja kansallisten valvontaviranomaisten yhteistyöstä. Kullekin merkittävälle pankille on muodostettu oma valvontaryhmä, joka koostuu valvontaan osallistuvan kansallisen valvontaviranomaisen ja EKP:n asiantuntijoista. Ryhmän toimintaa koordinoi EKP kansallisten valvontaviranomaisten edustajien avustuksella.

Yhteiset valvontaryhmät hoitavat merkittävien pankkien jatkuvaa valvontaa. Valvontaryhmän tärkeimpinä tehtävinä on suorittaa valvottavan pankin tai pankkiryhmän riskianalyysi, laatia valvontaohjelmaehdotus ja ehdottaa sopivia valvontatoimenpiteitä.

Mitä pankkeja EKP valvoo?

Suora valvonta

EKP:n suorassa valvonnassa on yli 100 merkittävää pankkia. Niiden yhteenlaskettu osuus koko euroalueen pankkien kokonaisvaroista on noin 85 %.

Pankki määritetään merkittäväksi seuraavien kriteerien perusteella:

 • koko – pankit, joiden kokonaisvarat ovat yli 30 miljardia euroa tai jotka kuuluvat maansa kolmen suurimman pankin joukkoon.
 • merkitys sijaintimaan taloudelle tai koko EU:n taloudelle
 • valtiorajat ylittävän toiminnan merkittävyys
 • onko pankki saanut tai pyytänyt Euroopan rahoitusvakausvälineeltä tai Euroopan vakausmekanismilta suoraa julkista rahoitustukea.

Välillinen valvonta

Yli 2 000 vähemmän merkittävää pankkia on kansallisen valvontaviranomaisen suorassa valvonnassa. EKP valvoo niitä välillisesti. EKP voi kuitenkin milloin tahansa päättää ottaa tällaisen pankin suoraan valvontaansa johdonmukaisen ja laadukkaan valvonnan varmistamiseksi.

Osio 3: Yhteisen valvontamekanismin tilivelvollisuus

Miten EKP:n pankkivalvontatehtävien demokraattinen tilivelvollisuus toteutuu?

EKP täyttää tilivelvollisuutensa useiden tilivelvollisuusjärjestelyjen kautta. Niitä ovat esimerkiksi

 • säännölliset keskustelut Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston kanssa
 • säännöllinen raportointi yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvien jäsenvaltioiden parlamenteille
 • hallinnon tehokkuuden tarkastus, josta vastaa Euroopan tilintarkastustuomioistuin
 • laillisuusvalvonta, josta vastaa Euroopan unionin tuomioistuin.

Miten EKP välttää mahdolliset eturistiriidat pankkivalvontatehtävien ja rahapoliittisten tehtävien välillä?

EU:n lainsäädännön mukaan EKP:n on hoidettava pankkivalvontatehtävät ja rahapoliittiset tehtävät toisistaan erillisinä. Pankkivalvontatehtävistä vastaa valvontaelin ja rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistä EKP:n neuvosto. Valvontaelin laatii valvontapäätösten luonnokset ja toimittaa ne EKP:n neuvoston hyväksyttäviksi.

Eturistiriitojen välttämiseksi rahapoliittisiin tehtäviin suoraan osallistuvat työntekijät on lisäksi sijoitettu organisaatiossa erilleen valvontahenkilöstöstä.

Miten voin ilmoittaa epäilyni EU:n pankkivalvontalainsäädännön rikkomisesta?

Ilmoita EKP:lle kaikki rikkomisepäilyt, jotka liittyvät EKP:n pankkivalvontatehtäviä koskevaan EU-lainsäädäntöön. Rikkomisepäilyn kohteena voi olla valvottava pankki, kansallinen valvontaviranomainen tai EKP itse. Kaikki tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Osio 4: Kuluttajansuoja

Miten menettelen, jos haluan tehdä pankkia koskevan valituksen?

EKP valvoo merkittäviksi luokiteltuja pankkeja euroalueella ja muissa yhteiseen pankkivalvontaan osallistuvissa maissa. Kuluttajansuoja ja rahanpesun torjunta eivät kuitenkaan sisälly EKP:n tehtäviin, vaan kuuluvat kansallisten viranomaisten toimivaltaan.

Jos haluat tehdä pankistasi valituksen, ota suoraan yhteyttä pankkiisi tai osoita valitus kotimaasi kuluttajansuojaviranomaisille.

Voinko saada EKP:ltä omaa pankkiani koskevia tietoja?

Se ei ole mahdollista. Lainsäädännön mukaan EKP ei saa antaa tietoja valvomistaan yksittäisistä pankeista.

Pyydä tietoja suoraan pankiltasi.

Miten yhteinen valvontamekanismi turvaa pankkitalletukseni?

Valvontamekanismi voi vaatia pankkeja pitämään aiempaa suurempia rahavarantoja ongelmien varalta. Se voi myöntää tai perua pankin toimiluvan ja määrätä seuraamuksia, jos pankki rikkoo sääntöjä. Valvontamekanismin tarkoitus on auttaa pankkeja hallitsemaan sisäisiä ja ulkoisia riskejä huolellisesti, niin että pankit pystyvät selviämään häiriötilanteista. Kun pankit ovat vakaita ja luotettavia, talletuksesi ovat turvassa. EU:n jäsenvaltioissa on käytössä myös pankkien rahoittamia talletussuojajärjestelmiä, jotka turvaavat talletukset 100 000 euroon asti.

Jos kaipaat lisätietoa, voit lähettää kysymyksiä tietopyyntölomakkeella tai soittaa numeroon +49 69 1344 1300.

Ilmoita väärinkäytöksestä