Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Pogosta vprašanja ...

Razdelek 1 – enotni mehanizem nadzoraRazdelek 2 – kako deluje evropski bančni nadzorRazdelek 3 – odgovornost v okviru enotnega mehanizma nadzoraRazdelek 4 – varstvo potrošnikov

Razdelek 1 – enotni mehanizem nadzora

Kaj je enotni mehanizem nadzora?

Enotni mehanizem nadzora (EMN) je sistem bančnega nadzora v Evropi in eden od stebrov bančne unije. Sestavljajo ga ECB in nacionalni nadzorni organi vseh držav v euroobmočju ter drugih držav EU, ki se odločijo za sodelovanje v mehanizmu.

Glavni cilji EMN so:

 • varnost in trdnost evropskega bančnega sistema;
 • finančna integracija in stabilnost v Evropi.

Zakaj potrebujemo EMN?

Finančne krize so pokazale, kako hitro in silovito se lahko težave v finančnem sektorju ene države razširijo na druge, zlasti v monetarni uniji, kakršna je euroobmočje. Te težave lahko nato neposredno vplivajo na državljane vseh držav.

EMN kot skupni evropski nadzorni mehanizem zagotavlja dosleden nadzor v vseh sodelujočih državah ter prispeva k ohranjanju zaupanja v evropski bančni sektor. ECB izvaja evropski bančni nadzor – skupaj z nacionalnimi nadzornimi organi – kot neodvisna institucija s potrebnim strokovnim znanjem in tehničnimi sposobnostmi.

Katere države sodelujejo?

Vseh dvajset držav v euroobmočju samodejno sodeluje v EMN. Države EU, ki nimajo eura kot svoje valute, se lahko odločijo, da bodo sodelovale z ECB prek »tesnega sodelovanja«, kot je to v primeru Bolgarije.

ECB lahko sklene memorandum o soglasju z relevantnimi nacionalnimi nadzornimi organi držav članic EU, ki ne sodelujejo v EMN, in z organi držav zunaj EU. V njem je opisano, kako bo potekalo sodelovanje pri izvajanju nadzorniških nalog.

Razdelek 2 – kako deluje evropski bančni nadzor

Kaj natančno je vloga bančnega nadzora v ECB?

ECB od novembra 2014 nadzira največje evropske banke. Med drugim ima pooblastila, da:

 • izda ali odvzame licenco katerikoli banki v sodelujočih državah;
 • oceni pridobitev in odsvojitev deležev v bankah;
 • zagotavlja spoštovanje vseh zahtev glede skrbnega in varnega poslovanja, določenih v bančnih pravilih EU, in določi višje zahteve za banke, če je to potrebno za zaščito finančne stabilnosti.

Kako je organiziran EMN?

Nadzorni odbor, ki mu pomaga usmerjevalni odbor, načrtuje in izvaja nadzorne naloge ECB. Te obsegajo pripravljalna dela in oblikovanje osnutkov odločitev, ki jih predlaga Svetu ECB v sprejetje. Če Svet ECB kot glavni organ odločanja v ECB ne nasprotuje odločitvam, ki jih predlaga Nadzorni odbor, se šteje, da so odločitve sprejete. Vsakodnevni nadzor pomembnih bank izvajajo skupne nadzorniške skupine.

Kaj so skupne nadzorniške skupine?

Skupne nadzorniške skupine so ena glavnih oblik sodelovanja med ECB in nacionalnimi nadzorniki. Za vsako pomembno banko je bila oblikovana skupina, v kateri so zaposleni iz ECB in nacionalni nadzorniki, ki sodelujejo pri nadzoru te banke. Skupino koordinira ECB ob pomoči nacionalnega nadzornika.

Skupne nadzorniške skupine izvajajo tekoči nadzor pomembnih bank. Njihove glavne naloge so, da analizirajo tveganja v nadzorovani banki ter predlagajo nadzorni program in ustrezne nadzorne ukrepe.

Koga nadzira ECB?

Neposredni nadzor

ECB neposredno nadzira več kot 100 pomembnih bank, ki predstavljajo približno 85% skupne bilančne vsote bank v sodelujočih državah.

Banke so določene kot pomembne na podlagi dejavnikov, kot so:

 • velikost – banke, katerih bilančna vsota presega 30 milijard EUR ali so ena od treh največjih bank v državi;
 • pomen za gospodarstvo države, v kateri ima sedež, ali za EU kot celoto;
 • pomembnost čezmejnih aktivnosti;
 • dejstvo, ali so zaprosile za finančno pomoč neposredno iz Evropskega mehanizma za stabilnost ali iz Evropske družbe za finančno stabilnost oziroma so takšno pomoč prejele.

Posredni nadzor

Več kot 2.000 manj pomembnih bank neposredno nadzira njihov nacionalni nadzornik, posredno pa jih nadzira ECB. Vseeno se lahko ECB kadarkoli odloči, da bo tudi nad katero od teh bank prevzela neposredni nadzor, če je to potrebno za dosledno uporabo visokih nadzorniških standardov.

Razdelek 3 – odgovornost v okviru enotnega mehanizma nadzora

Kako je ECB demokratično odgovorna za nadzor, ki ga izvaja?

Vzpostavljena je ureditev pozivanja k odgovornosti, ki ECB nalaga, da demokratično odgovarja za svoje nadzorne ukrepe, kar med drugim vključuje:

 • redne razprave z Evropskim parlamentom in Svetom Evropske unije;
 • obveznosti poročanja nacionalnim parlamentom držav članic, ki sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru;
 • revizije s strani Evropskega računskega sodišča;
 • pravni nadzor s strani Sodišča Evropske unije.

Kako ECB preprečuje nasprotje interesov med nadzornimi nalogami in nalogami denarne politike?

Ločitev nalog je opredeljena v pravu Unije, tako da ECB nadzor izvaja neodvisno od denarne politike. Nadzorni odbor je odgovoren za nadzorne aktivnosti ECB, Svet ECB pa je odgovoren za vprašanja v zvezi z denarno politiko. Osnutke nadzorniških odločitev predlaga Nadzorni odbor in se predložijo v sprejetje Svetu ECB.

Nasprotje interesov se preprečuje tudi tako, da so zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju nalog denarne politike, organizacijsko ločeni.

Kako lahko prijavim kršitev zakonodaje EU o bančnem nadzoru?

Pozivamo vas, da Evropski centralni banki prijavite vsakršen sum kršitve zakonodaje EU, ki se nanaša na nadzorniške naloge ECB. To zajema vsakršno kršitev, ki jo je domnevno storila bodisi nadzorovana banka bodisi nacionalni nadzornik bodisi sama ECB. Vse posredovane informacije bodo obravnavane kot strogo zaupne.

Razdelek 4 – varstvo potrošnikov

Kaj naj naredim, če imam pritožbo v zvezi z določeno banko?

ECB nadzira velike in pomembne banke v euroobmočju in državah, ki so se odločile za sodelovanje v evropskem bančnem nadzoru. Naloge, kot so varstvo potrošnikov in boj proti pranju denarja, ne spadajo v sklop zadolžitev ECB, zato so v pristojnosti nacionalnih organov.

Če se želite pritožiti proti svoji banki, se obrnite neposredno na banko ali pa na urad za varstvo potrošnikov v državi, v kateri živite.

Ali lahko od ECB dobim specifične informacije o svoji banki?

Ne. Zaradi pravnih zahtev ECB ne sme razkriti nobenih informacij ali podatkov o posameznih nadzorovanih bankah.

Takšne informacije lahko dobite neposredno pri svoji banki.

S katerimi ukrepi EMN skrbi, da je moj denar na varnem?

EMN lahko od bank zahteva, da vzdržujejo večje denarne rezerve, ki jih banke lahko uporabijo kot varnostno mrežo, če se znajdejo v težavah. Lahko izda ali odvzame bančno licenco in uvede sankcije proti bankam, če prekršijo pravila. EMN bankam pomaga, da skrbno upravljajo notranja in zunanja tveganja, tako da so odporne proti šokom. V stabilnih in zdravih bankah je vaš denar na varnem. V državah EU sistemi jamstva za vloge, ki jih financirajo banke, zagotavljajo zaščito vlog do 100,000 EUR.

Če imate dodatna vprašanja, izpolnite obrazec za poizvedbe ali pa nas pokličite po telefonu na številko +49 69 1344 1300.

Žvižgaštvo