Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor ...

Avsnitt 1 – Den gemensamma tillsynsmekanismenAvsnitt 2 – Hur den europeiska banktillsynen fungerarAvsnitt 3 – Demokratisk kontroll över SSMAvsnitt 4 – Konsumentskydd

Avsnitt 1 – Den gemensamma tillsynsmekanismen

Vad är den gemensamma tillsynsmekanismen?

Den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) är systemet för banktillsyn i Europa och en av pelarna i bankunionen. Den består av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i alla euroområdets länder och andra EU-länder som har valt att delta.

Det främsta syftet med SSM är att

 • se till att det europeiska banksystemet är säkert och sunt och
 • öka den finansiella integrationen och stabiliteten i Europa.

Varför behövs SSM?

Finanskriser har visat att problem inom finanssektorn kan spridas snabbt och med stor kraft från land till land, i synnerhet i en monetär union som euroområdet. Dessa problem kan sedan direkt påverka invånarna i flera länder.

SSM är en gemensam europeisk tillsynsmekanism som gör att tillsynen i alla deltagande länder blir enhetlig och bidrar till att förtroendet för Europas banksektor upprätthålls. Tillsammans med de nationella tillsynsmyndigheterna utför ECB den europeiska banktillsynen som oberoende institution och med den sakkunskap och tekniska förmåga som krävs.

Vilka länder deltar?

Alla tjugo länder i euroområdet deltar automatiskt i SSM. EU-länder som inte har euron som valuta kan också välja att delta genom ett så kallat nära samarbete med ECB. Sådant samarbete har exempelvis Bulgarien.

ECB kan sluta samförståndsavtal med berörda nationella tillsynsmyndigheter i EU-länder som inte deltar i SSM och i länder utanför EU. I dessa avtal beskrivs hur de ska samarbeta kring tillsyn.

Avsnitt 2 – Hur den europeiska banktillsynen fungerar

Exakt vilken funktion har ECB:s banktillsyn?

Sedan november 2014 har ECB utövat tillsyn över Europas största banker. ECB har bland annat befogenhet att

 • bevilja/återkalla banktillstånd för alla banker i de deltagande länderna,
 • bedöma förvärv och avyttringar av innehav i banker och
 • se till att alla tillsynskrav i EU:s bankregler uppfylls och vid behov fastställa högre tillsynskrav för banker i syfte att skydda den finansiella stabiliteten.

Hur fungerar SSM?

Tillsynsnämnden, som bistås av en styrkommitté, planerar och genomför ECB:s tillsynsuppdrag. Den förbereder arbetet och lägger fram förslag till beslut inför ECB-rådet. Om ECB-rådet, som är ECB:s högsta beslutande organ, inte har några invändningar mot tillsynsnämndens förslag anses det ha antagits. Den löpande tillsynen över betydande banker utförs av gemensamma tillsynsgrupper.

Vilka är de gemensamma tillsynsgrupperna?

De gemensamma tillsynsgrupperna är en av de viktigaste formerna för samarbete mellan ECB och de nationella behöriga myndigheterna. För varje betydande bank har en grupp inrättats som består av medarbetare från ECB och de nationella tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över den banken. ECB samordnar arbetet i gruppen med hjälp av respektive nationell tillsynsmyndighet.

De gemensamma tillsynsgrupperna utför den löpande tillsynen över betydande banker. Deras viktigaste uppgifter är att analysera riskerna i den bank som man har tillsyn över samt föreslå tillsynsprogram och lämpliga tillsynsåtgärder.

Vilka har ECB tillsyn över?

Direkt tillsyn

ECB utövar direkt tillsyn över fler än 100 betydande banker, som innehar runt 85 procent av de totala banktillgångarna i de deltagande länderna.

Banker anses vara betydande beroende på följande:

 • Deras storlek: Banker som har tillgångar som sammanlagt har ett värde på över 30 miljarder euro eller som är en av de tre största bankerna i ett land.
 • Deras betydelse för ekonomin i det land där de bedriver sin verksamhet eller för EU som helhet.
 • Hur omfattande deras gränsöverskridande verksamhet är.
 • Om de har begärt eller fått finansiellt stöd från Europeiska stabilitetsmekanismen eller Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten.

Indirekt tillsyn

De nationella tillsynsmyndigheterna utövar direkt tillsyn över de, fler än 2 000, mindre betydande bankerna i sina länder. ECB utövar indirekt tillsyn över dessa banker. ECB kan dock när som helst besluta att ta över den direkta tillsynen över någon av dessa banker för att se till att tillsynskraven tillämpas på samma sätt.

Avsnitt 3 – Demokratisk kontroll över SSM

Hur utövas demokratisk kontroll över ECB:s banktillsyn?

Det finns flera former av demokratisk kontroll över hur ECB utför sitt tillsynsarbete:

 • regelbundna diskussioner med Europaparlamentet och Europeiska unionens råd,
 • rapporteringsskyldighet inför de nationella parlamenten i de medlemsstater som deltar i den europeiska banktillsynen,
 • revision av Europeiska revisionsrätten,
 • rättslig kontroll av Europeiska unionens domstol.

Hur undviker ECB potentiella intressekonflikter mellan sitt tillsynsuppdrag och sitt penningpolitiska uppdrag?

Att uppdragen ska hållas åtskilda är fastställt i EU-rätten, så att ECB utför tillsynen oberoende av penningpolitiken. Tillsynsnämnden ansvarar för tillsynsdelen av ECB:s verksamhet, medan ECB-rådet ansvarar för det som rör penningpolitiken. Tillsynsnämnden lägger fram förslag till tillsynsbeslut inför ECB-rådet som antar dem.

Potentiella intressekonflikter undviks även genom att personal som arbetar direkt med penningpolitiken hålls åtskilda inom organisationen.

Hur anmäler jag en överträdelse mot EU-lagstiftning om banktillsyn?

Om du upptäcker överträdelser mot EU-lagstiftning som berör ECB:s tillsynsansvar uppmuntras du att anmäla detta till ECB. Det gäller alla fall där banker under tillsyn, nationella myndigheter eller ECB kan ha brutit mot lagstiftningen. All information hanteras konfidentiellt.

Avsnitt 4 – Konsumentskydd

Vad gör jag om jag vill klaga på en bank?

ECB utövar tillsyn över stora och betydande banker i euroområdet och i länder som har valt att delta i den europeiska banktillsynen. Konsumentskydd och bekämpning av penningtvätt ligger utanför ECB:s ansvar. Det är nationella myndigheter som har ansvar för dessa områden.

Om du vill klaga på en bank kan du kontakta banken direkt eller vända dig till konsumentskyddsmyndigheten i det aktuella landet.

Kan jag få information om just min bank från ECB?

Nej, av rättsliga skäl får ECB inte lämna ut information eller uppgifter om enskilda banker som står under tillsyn.

Du bör kontakta banken direkt.

Vad gör SSM för att mina pengar ska vara säkra?

SSM har rätt att kräva att banker ska hålla mer pengar som en buffert om de skulle få problem och kan bevilja och återkalla banktillstånd och besluta om påföljder om banker bryter mot reglerna. SSM hjälper bankerna att med aktsamhet hantera inre och yttre risker så att de kan klara sig igenom störningar. Med stabila och sunda banker är dina pengar säkra. I EU-länderna finns även insättningsgarantisystem som bankerna finansierar och som garanterar insättningar på upp till 100 000 euro.

Om du har fler frågor kan du kontakta oss via formuläret för begäran om information eller ringa oss på +49 69 1344 1300.

Visselblåsning