Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Nejčastější dotazy na téma…

Oddíl 1 – Jednotný mechanismus dohleduOddíl 2 – Jak funguje evropský bankovní dohledOddíl 3 – Odpovědnost SSMOddíl 4 – Ochrana spotřebitele

Oddíl 1 – Jednotný mechanismus dohledu

Co je jednotný mechanismus dohledu?

Jednotný mechanismus dohledu (SSM) představuje systém bankovního dohledu v Evropě a je jedním z pilířů bankovní unie. Skládá se z ECB a vnitrostátních orgánů dohledu všech zemí eurozóny a dalších zemí EU, které se rozhodnou jej účastnit.

Mezi hlavní cíle SSM patří:

 • zajistit bezpečnost a odolnost evropského bankovního systému;
 • posílit finanční integraci a stabilitu v Evropě.

Proč potřebujeme SSM?

Finanční krize ukázaly, jak rychle a razantně se mohou problémy ve finančním sektoru jedné země šířit do druhé, zejména v měnové unii, jakou je eurozóna. Tyto problémy pak mohou mít přímý dopad na občany v různých zemích.

SSM jako společný evropský mechanismus dohledu zajišťuje konzistentní dohled ve všech zúčastněných zemích a pomáhá udržovat důvěru v evropský bankovní sektor. ECB vykonává evropský bankovní dohled – společně s vnitrostátními orgány dohledu – jako nezávislá instituce s nezbytnými odbornými znalostmi a technickými schopnostmi.

Které státy se SSM účastní?

SSM se automaticky účastní všech dvacet zemí eurozóny. Země EU, které nemají euro jako svou měnu, se mohou rovněž rozhodnout, že se budou účastnit prostřednictvím „úzké spolupráce“ s ECB, jako je tomu v případě Bulharska.

ECB může uzavírat memoranda o porozumění s příslušnými vnitrostátními orgány dohledu zemí EU, které se SSM neúčastní, a se státy mimo EU. Tato memoranda popisují, jak budou spolupracovat při plnění úkolů v oblasti dohledu.

Oddíl 2 – Jak funguje evropský bankovní dohled

Jaká je přesně úloha bankovního dohledu ECB?

Od listopadu 2014 vykonává ECB dohled nad největšími evropskými bankami. Má mimo jiné pravomoc:

 • udělovat/odnímat licence všem bankám v zúčastněných zemích;
 • posuzovat nabývání a zcizování účastí v bankách;
 • zajistit soulad se všemi obezřetnostními požadavky stanovenými v bankovních pravidlech EU a v případě potřeby stanovit pro banky přísnější obezřetnostní požadavky s cílem chránit finanční stabilitu.

Jak funguje SSM?

Úkoly ECB týkající se dohledu plánuje a provádí Rada dohledu za podpory Řídicího výboru. Součástí je provádění přípravných činností a předkládání návrhů rozhodnutí Radě guvernérů. Pokud k návrhům rozhodnutí předložených Radou dohledu nevznese Rada guvernérů jako nejvyšší rozhodovací orgán ECB námitky, jsou návrhy považovány za přijaté. Každodenní dohled nad významnými úvěrovými institucemi provádějí společné týmy dohledu.

Co jsou společné týmy dohledu?

Společné týmy dohledu (JSTs) přestavují jednu z hlavních forem spolupráce ECB s vnitrostátními orgány dohledu. Pro každou významnou banku byl vytvořen tým složený ze zaměstnanců ECB a vnitrostátních orgánů dohledu podílejících se na dohledu nad touto bankou. Tým koordinuje ECB s pomocí jednotlivých vnitrostátních orgánů dohledu.

Společné týmy dohledu vykonávají průběžný dohled nad významnými bankami. Jejich hlavním úkolem je provádět analýzu rizik dohlížené banky a navrhovat program dohledu a odpovídající opatření dohledu.

Nad kým vykonává ECB dohled?

Přímý dohled

ECB vykonává přímý dohled nad více než 100 významnými bankami, které představují přibližně 85 % celkových bankovních aktiv v zúčastněných zemích.

Banky jsou považovány za významné na základě:

 • jejich velikost – banky, jejichž celková hodnota aktiv přesahuje 30 mld. EUR nebo které jsou jednou ze tří největších bank v zemi;
 • jejich významu pro ekonomiku země, v níž jsou usazeny, nebo pro celou EU;
 • významu jejich přeshraničních činností;
 • toho, zda si vyžádaly nebo obdržely finanční pomoc přímo z Evropského mechanismu stability nebo Evropského nástroje finanční stability.

Nepřímý dohled

Více než 2000 méně významných bank je pod přímým dohledem svého vnitrostátního orgánu dohledu a pod nepřímým dohledem ECB. ECB se však může kdykoli rozhodnout, že nad kteroukoli z těchto bank převezme přímý dohled, aby bylo zajištěno důsledné uplatňování přísných standardů dohledu.

Oddíl 3 – Odpovědnost SSM

Jak je ECB demokraticky odpovědná za dohled?

Bylo zavedeno několik ujednání o odpovědnosti s cílem zajistit, aby ECB demokraticky odpovídala za svá opatření v oblasti dohledu, včetně:

 • pravidelných diskuzí s Evropským parlamentem a Radou Evropské unie;
 • požadavků na podávání zpráv vnitrostátním parlamentům členských států, které se účastní evropského bankovního dohledu;
 • provádění auditů Evropským účetním dvorem;
 • právní kontroly Soudním dvorem Evropské unie.

Jak se ECB vyhýbá možnému střetu zájmů mezi svými dohledovými úkoly a úkoly v oblasti měnové politiky?

Oddělení jejích úkolů je vymezeno v právu EU, takže ECB vykonává dohled nezávisle na měnové politice. Rada dohledu odpovídá za činnosti ECB v oblasti dohledu, zatímco Rada guvernérů odpovídá za otázky týkající se měnové politiky. Rozhodnutí v oblasti dohledu navrhuje Rada dohledu a předkládá je k přijetí Radě guvernérů.

Potenciální střet zájmů je vyloučen také organizačním oddělením zaměstnanců, kteří se přímo podílejí na plnění úkolů měnové politiky.

Jak mohu oznámit porušení práva EU vztahujícího se na bankovní dohled?

Jakékoli podezření z porušení práva EU v oblasti výkonu bankovního dohledu ECB oznamte ECB. To se týká domnělého porušení ze strany dohlížených bank, vnitrostátních orgánů dohledu nebo ze strany samotné ECB. S veškerými poskytnutými údaji bude nakládáno jako s důvěrnými informacemi.

Oddíl 4 – Ochrana spotřebitele

Pokud si chci stěžovat na banku, jak mám postupovat?

ECB vykonává dohled nad velkými a významnými bankami v eurozóně a v zemích, které se rozhodnou účastnit se evropského bankovního dohledu. Úkoly, jako je ochrana spotřebitele a boj proti praní peněz, nejsou součástí působnosti ECB, a spadají tedy do odpovědnosti vnitrostátních orgánů.

Pokud si chcete na svoji banku stěžovat, obraťte se přímo na ni nebo kontaktujte orgán, který má ve vaší zemi ochranu spotřebitelů na starosti.

Mohu získat od ECB konkrétní informace o své bance?

Nikoli. ECB nemůže ze zákonných důvodu poskytovat informace nebo údaje o jednotlivých dohlížených bankách.

Obraťte se prosím přímo na svou banku.

Co dělá SSM pro to, aby byly moje peníze v bezpečí?

SSM má pravomoc požadovat po bankách, aby držely více peněz v rezervách plnících úlohu záchranné sítě v případě problémů. Může udělovat nebo odnímat bankovní licence a v některých případech ukládat bankám sankce, pokud pravidla poruší. SSM má bankám pomoci pečlivě řídit vnitřní a vnější rizika, aby byly odolné vůči šokům. Stabilní a zdravé banky udržují vaše peníze v bezpečí. V zemích EU zajišťují systémy pojištění vkladů financované bankami také ochranu vkladů do výše 100 000 EUR.

Máte-li další dotazy, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře žádosti o informace nebo nám zavolat na číslo +49 69 1344 1300.

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)