Menu

Vnútroštátne orgány dohľadu

Tieto vnútroštátne orgány dohľadu sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za bankový dohľad v zúčastnených krajinách.

Ktoré krajiny sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu?

Zoznam centrálnych bánk krajín EÚ

Niektoré národné centrálne banky, ktoré nie sú príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, majú dohľadové právomoci na základe vnútroštátneho práva. Tieto úlohy vykonávajú aj naďalej v rámci jednotného mechanizmu dohľadu v súlade s nariadením o SSM a nariadením o rámci SSM.