Menu

Nacionalna nadzorna tijela

Nacionalna nadzorna tijela su nacionalna nadležna tijela odgovorna za nadzor banaka u državama sudionicama.

Koje države sudjeluju?

Popis središnjih banaka EU‑a

Dio nacionalnih središnjih banaka koje nisu imenovane nacionalnim nadležnim tijelima ima nadzorne ovlasti prema nacionalnom pravu. One će te zadaće i dalje obavljati u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s uredbom o SSM‑u i okvirnom uredbom o SSM‑u.