Nacionalna nadzorna tijela

Nacionalna nadzorna tijela su nacionalna nadležna tijela odgovorna za nadzor banaka u državama sudionicama.

Koje države sudjeluju?


Popis središnjih banaka EU‑a

Dio nacionalnih središnjih banaka koje nisu imenovane nacionalnim nadležnim tijelima ima nadzorne ovlasti prema nacionalnom pravu. One će te zadaće i dalje obavljati u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma u skladu s Uredbom o SSM‑u i Okvirnom uredbom o SSM‑u.