Menu

Krajowe organy nadzoru

Poniżej wymieniono właściwe organy krajowe odpowiedzialne za nadzór bankowy w państwach uczestniczących w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym.

Które kraje uczestniczą w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym?

Lista banków centralnych z UE

Niektóre krajowe banki centralne, choć nie są właściwymi organami krajowymi, mają pewne kompetencje w zakresie nadzoru wynikające z prawa krajowego. W Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym nadal wykonują zadania w tym zakresie, na mocy rozporządzenia i rozporządzenia ramowego w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.