Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η ΕΚΤ διεξάγει διαβούλευση σχετικά με την επικαιροποίηση των πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες

29 Ιουνίου 2021

  • Η ΕΚΤ διεξάγει διαβούλευση σχετικά με την επικαιροποίηση των πολιτικών που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες.
  • Σκοπός είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις εποπτικές δραστηριότητες.
  • Με τις επικαιροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη οι νομοθετικές αλλαγές που θεσπίστηκαν μετά την πρώτη δημοσίευση πολιτικών για τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες.
  • Η διαβούλευση λήγει στις 23 Αυγούστου 2021.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκίνησε σήμερα διαβούλευση σχετικά με επικαιροποιήσεις των εναρμονισμένων πολιτικών της όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που της παρέχει το ενωσιακό δίκαιο κατά την εποπτεία των τραπεζών.

Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο παρέχει στις εποπτικές αρχές την εξουσία να ασκούν σημαντικό αριθμό δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών κατά την εποπτεία των τραπεζών. Το 2016, η ΕΚΤ εναρμόνισε για πρώτη φορά 122 δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες προκειμένου να βελτιώσει την εποπτεία που ασκεί στις χώρες που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Η ΕΚΤ προτείνει αναθεωρήσεις στις πολιτικές της κυρίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νομοθετικές αλλαγές που θεσπίστηκαν μετά την πρώτη δημοσίευσή τους το 2016. Οι περισσότερες αναθεωρήσεις αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες στο πλαίσιο της εφαρμογής απαιτήσεων ρευστότητας. Η διαβούλευση καλύπτει πολλές πτυχές της εποπτείας, μεταξύ άλλων τη χορήγηση αδειών σε τράπεζες που επιδιώκουν να μειώσουν το κεφάλαιό τους, την αντιμετώπιση ορισμένων ανοιγμάτων κατά τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης, καθώς και ορισμένες εξαιρέσεις από το όριο των μεγάλων ανοιγμάτων.

Οι πολιτικές της ΕΚΤ που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες καθορίζονται σε τέσσερα κείμενα:

  • τον οδηγό της ΕΚΤ που περιέχει κατευθύνσεις πολιτικής για τις μεικτές εποπτικές ομάδες στο πλαίσιο της κατά περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε σχέση με σημαντικά ιδρύματα,
  • τον κανονισμό της ΕΚΤ στον οποίο η ΕΚΤ ασκεί ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες γενικής εφαρμογής σε σχέση με τα σημαντικά ιδρύματα,
  • τη σύσταση της ΕΚΤ που απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) και αφορά την κατά περίπτωση άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε σχέση με λιγότερο σημαντικά ιδρύματα,
  • την κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ, η οποία επίσης απευθύνεται στις ΕΑΑ και αφορά την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών γενικής εφαρμογής σε σχέση με λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Αυτά τα κείμενα παρέχουν διαφάνεια ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες κατά την εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων, διασφαλίζουν τη συνεπή εφαρμογή υψηλών εποπτικών προτύπων και ενισχύουν τη συνέπεια στην εποπτεία σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Η διαβούλευση αρχίζει σήμερα και λήγει στις 23 Αυγούστου 2021. Τα έγγραφα της διαβούλευσης, τα οποία περιλαμβάνουν το σχέδιο αναθεωρημένου οδηγού, τον κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό της ΕΚΤ, τη σύσταση που τροποποιεί τη σύσταση της ΕΚΤ, την κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ και την αιτιολογική έκθεση, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει τα σχόλια που θα λάβει, συνοδευόμενα από τις παρατηρήσεις της και σχετική αξιολόγηση.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΚΤ που αφορούν τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες θα βρείτε σε αυτές τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Silvia Margiocco, στο τηλέφωνο +49 69 1344 6619.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων