Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H EKT ζητεί την υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων

20 Ιανουαρίου 2020

  • Καθορίζεται όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων με σκοπό να διασφαλιστεί η συνέπεια και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των σημαντικών και των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.
  • Στην κατευθυντήρια γραμμή ορίζεται η απόλυτη και η σχετική συνιστώσα του ορίου αυτού.
  • Η ΕΚΤ ζητεί από τον κλάδο να υποβάλει παρατηρήσεις μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τον καθορισμό του ορίου βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

Ο καθορισμός του ορίου θα έχει τη μορφή κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) με σκοπό τη θέσπιση ενιαίου ορίου βάσει του οποίου θα εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων όλων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), τόσο για ανοίγματα λιανικής τραπεζικής όσο και για ανοίγματα μη λιανικής τραπεζικής, ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες θα αποτελείται από μια απόλυτη συνιστώσα, εκφρασμένη ως συγκεκριμένο μέγιστο ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των ληξιπρόθεσμων ποσών που οφείλει ο οφειλέτης, και από μια σχετική συνιστώσα, εκφρασμένη ως ποσοστό που αντανακλά το ποσό της καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης σε σχέση με το συνολικό ποσό όλων των εντός ισολογισμού ανοιγμάτων του πιστωτικού ιδρύματος, της μητρικής του επιχείρησης ή οποιασδήποτε θυγατρικής του έναντι του εν λόγω οφειλέτη.

Το εν λόγω όριο, το οποίο ορίζεται για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τον ορισμό που προβλέπεται από την ΕΚΤ για τα σημαντικά ιδρύματα στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1845. Με αυτό θα διασφαλίζεται η συνέπεια στον τρόπο ορισμού των υπό αθέτηση ανοιγμάτων τόσο για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα όσο και για τον ΕΕΜ, βελτιώνοντας έτσι τη συγκρισιμότητα.

Τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020. Τα σχόλια αυτά θα ληφθούν υπόψη κατά την ολοκλήρωση της κατευθυντήριας γραμμής της ΕΚΤ. Το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής μαζί με απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482.

Σημειώσεις:

Σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013), απαιτείται από την αρμόδια αρχή να καθορίζει το όριο βάσει του οποίου αξιολογείται το ουσιώδες καθυστερημένης πιστωτικής υποχρέωσης για τον σκοπό της αναγνώρισης των αθετήσεων των οφειλετών σε ό,τι αφορά τις συνολικές υποχρεώσεις των οφειλετών και στο επίπεδο μεμονωμένων πιστωτικών διευκολύνσεων.

Κατά τον καθορισμό του εν λόγω ορίου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/171 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το όριο σημαντικότητας για καθυστερημένες πιστωτικές υποχρεώσεις.

Η ΕΚΤ, ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία των σημαντικών ιδρυμάτων, άσκησε αυτήν τη διακριτική ευχέρεια εκδίδοντας τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1845 (ΕΚΤ/2018/26).

Αν και οι ΕΑΑ έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη να ασκούν τα σχετικά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες σε σχέση με τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ρόλου επίβλεψης που της έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 (κανονισμός ΕΕΜ), επιδιώκει να προάγει τη συνεπή άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τόσο τα σημαντικά όσο και τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, κατά περίπτωση. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΚΤ μπορεί, μεταξύ άλλων μέτρων, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές με αποδέκτες τις ΕΑΑ, με σκοπό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ (άρθρο 6 παράγραφος 5 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού ΕΕΜ).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων