Menu

Okvir prava i politika

ESB u ulozi nadzornog tijela djeluje u jasno određenom okviru prava i politika. Tim okvirom određene su bonitetne obveze banaka u sklopu europskog nadzora banaka te ovlasti i očekivanja nadzornih tijela. Sastoji se od općenitog bankovnog prava EU‑a te ESB‑ovih pravnih akata i dokumenata o politikama.

Europsko bankovno pravo

Bankovno pravo EU-a

Upoznajte se s pravnim aktima EU‑a kojima su uređeni poslovanje i sanacija banaka i koje nadzorna tijela primjenjuju.

Bankovno pravo EU-a


Pravni okvir

Pravni okvir ESB-a

Doznajte više o pravnoj osnovi nadzornih ovlasti ESB‑a i pravnim instrumentima koje ESB može donijeti kao svoje nadzorne alate.

Pravni okvir ESB-a


Legal framework

Digitalna zbirka pravnih akata 

U zbirci mjerodavnih pravnih akata Europske unije na području nadzora banaka u Eur-Lexu pronaći ćete akte na različitim jezicima.

Digitalna zbirka pravnih akata


Dokumenti o nadzornim politikama

Dokumenti o nadzornim politikama

Pročitajte kako se ESB služi različitim dokumentima i kanalima u komunikaciji i upućivanju u vezi sa svojim nadzornim politikama.

Dokumenti o nadzornim politikama


Javna savjetovanja

Javna savjetovanja

Zanima li vas kako sudjelovati u savjetovanjima o nacrtima ESB‑ovih pravnih akata i dokumenata o politikama koje ESB organizira kako bi prikupio komentare različitih dionika?

Javna savjetovanja (samo na engleskom jeziku)


Memorandumi o razumijevanju

Memorandumi o razumijevanju

Upoznajte se sa sporazumima o suradnji koje je ESB sklopio kako bi uskladio nadzor prekograničnih banaka s nadzornim tijelima izvan europskog nadzora banaka.

Memorandumi o razumijevanju