Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Årsrapport

ECB publicerar en årsrapport om hur man har utfört sina tillsynsuppgifter. Rapporten publiceras normalt i mars påföljande år, och ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd lägger fram rapporten inför Europaparlamentet vid en offentlig utfrågning.

2023

I NYCKELTAL

15,6%

Kärnprimärkapitalrelation (CET1)

Bankerna är överlag välkapitaliserade med robusta kapital- och likviditetspositioner. Bankernas samlade kärnprimärkapitalrelation återgick till de historiskt höga nivåer som sågs 2021 och låg på 15,6 procent tredje kvartalet 2023.

Mer om bankernas motståndskraft
10,0%

Avkastning på eget kapital

Tredje kvartalet 2023 låg bankernas samlade avkastning på eget kapital på 10 procent för årets första nio månader uppräknat till årstakt, jämfört med 7,6 procent ett år tidigare. Räntenettomarginalerna var det som främst låg bakom lönsamheten 2022 och de första nio månaderna 2023.

Mer om bankernas resultat
2 403

Tillsynsbeslut

Under 2023 fattade tillsynsnämnden 2 403 tillsynsbeslut. De flesta rörde lämplighetsbedömningar (48,4 procent), kapitalbasen (9,6 procent), nationella befogenheter (7,9 procent), interna modeller (7,7 procent), översyns- och utvärderingsprocessen (4,7 procent) och särskild rapportering (4,7 procent).

Mer om beslut

Årsrapporten läggs fram för Europaparlamentet

Läs inledningsanförandet som tillsynsnämndens ordförande Claudia Buch höll när hon lade fram årsrapporten för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

Läs inledningsanförandet

Hela rapporten

I rapporten ser vi tillbaka på vad vi har uträttat inom banktillsynen under det gångna året.

Läs hela rapporten

Rapporteringsskyldighet

ECB lämnar årsrapporten om tillsynsverksamheten till Europaparlamentet, rådet, eurogruppen och kommissionen samt till de nationella parlamenten i euroländerna.

Läs mer
SE ÄVEN

Mer om annat relaterat innehåll

WEBBSÄNDNINGAR

Tillsynsnämndens ordförande framträder regelbundet inför Europaparlamentet.

Utfrågningar i Europaparlamentet

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning