Menu

Årsrapport

ECB publicerar varje år en årsrapport om hur tillsynsuppgifterna har genomförts. Rapporten blir vanligtvis offentlig i mars kommande år.

Vanligtvis presenterar ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd denna rapport inför Europaparlamentet vid en offentlig utfrågning.

Årsrapport
2020

2020
I nyckeltal
15,2 %

Kärnprimärkapitalrelation (CET1)

Bankers kärnprimärkapitalrelation ökade något från 2019 och låg på 15,2 procent i det tredje kvartalet 2020. Det berodde delvis på de extraordinära tillsyns-, regel- och skattelättnader som införts för att motverka krisen.

2,1 %

Avkastning på eget kapital

Bankers avkastning på eget kapital sjönk till 2,1 procent från 5,2 procent i slutet av 2019. Denna kraftiga nedgång i lönsamhet var direkt hänförlig till coronapandemin.

2 643

tillsynsbeslut

ECB:s tillsynsnämnd fattade 2 643 beslut. De flesta av dem var beslut om lämplighet (1 165) men rörde även coronakrisen (257) och interna modeller (245).

Rapporteringskrav

ECB lämnar årsrapporten om tillsynsverksamhet till Europaparlamentet, EU-rådet, Eurogruppen och EU-kommissionen samt till de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014