Menu

Raport roczny

Europejski Bank Centralny co roku publikuje raport z realizacji swoich zadań nadzorczych za miniony rok. Zwykle ukazuje się on w marcu.

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC zazwyczaj przedstawia ten raport Parlamentowi Europejskiemu na publicznym wysłuchaniu.

Raport roczny
2020

2020
rok w liczbach
15,2%

współczynnik CET1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I w bankach od 2019 lekko wzrósł i w trzecim kwartale 2020 wynosił 15,2%. Wynikało to częściowo z nadzwyczajnych środków nadzorczych, regulacyjnych i fiskalnych podjętych dla złagodzenia kryzysu.

2,1%

wskaźnik RoE

Stopa zwrotu z kapitału obniżyła się z 5,2% na koniec 2019 do 2,1%. Znaczny spadek rentowności banków był bezpośrednim skutkiem pandemii koronawirusa.

2643

decyzje nadzorcze

Rada ds. Nadzoru EBC podjęła 2643 decyzje, które dotyczyły w większości oceny kompetencji i reputacji (1165), ale także kryzysu związanego z pandemią (257) i modeli wewnętrznych (245).

Obowiązki sprawozdawcze

EBC przedstawia swój raport z działalności nadzorczej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom państw należących do strefy euro.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014