Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport roczny

Europejski Bank Centralny co roku – zwykle w marcu – publikuje raport z realizacji zadań nadzorczych za miniony rok. Przewodniczący Rady ds. Nadzoru EBC przedstawia raport Parlamentowi Europejskiemu podczas wysłuchania publicznego.

2023

ROK W LICZBACH

15,6%

współczynnik CET1

Ogólnie banki mają odpowiedni poziom kapitału – są w dobrej sytuacji kapitałowej i płynnościowej. Łączny współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET1) w bankach powrócił do rekordowo wysokich poziomów z 2021 i w trzecim kwartale 2023 wyniósł 15,6%.

Więcej o odporności banków
10,0%

wskaźnik ROE

W trzecim kwartale 2023 łączna zannualizowana stopa zwrotu z kapitału własnego YTD w bankach wyniosła 10%, czyli wzrosła w stosunku do poziomu sprzed roku, wynoszącego 7,6%. Głównym czynnikiem korzystnie wpływającym na rentowność w 2022 i pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 były marże odsetkowe netto.

Więcej o wynikach banków
2403

decyzje nadzorcze

W 2023 Rada ds. Nadzoru podjęła 2403 decyzje nadzorcze. Większość dotyczyła ocen kompetencji i reputacji (48,4%), funduszy własnych (9,6%), uprawnień krajowych (7,9%), modeli wewnętrznych (7,7%), procesu przeglądu i oceny nadzorczej (4,7%) oraz sprawozdawczości doraźnej (4,7%).

Więcej o procesie decyzyjnym

Prezentacja przed Parlamentem Europejskim

Przeczytaj oświadczenie wstępne, które wygłosiła przewodnicząca Rady ds. Nadzoru Claudia Buch podczas prezentacji raportu rocznego przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego.

Oświadczenie wstępne

Pełny raport

Przedstawiamy działania, jakie Nadzór Bankowy EBC prowadził w minionym roku.

Pełny raport

Obowiązki sprawozdawcze

EBC przedstawia raport roczny z działalności nadzorczej Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i parlamentom państw należących do strefy euro.

Więcej informacji
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

WEBCASTY

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru regularnie występuje przed Parlamentem Europejskim.

Wysłuchania w Parlamencie Europejskim

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości