Menu

Årsrapport

Hvert år offentliggør ECB en årsrapport om, hvordan tilsynsopgaverne er blevet gennemført i løbet af året. Rapporten offentliggøres sædvanligvis i marts det efterfølgende år.

Formanden for Tilsynsrådet præsenterer normalt rapporten for Europa-Parlamentet ved en offentlig høring.

Årsrapport
2020

2020
Nøgletal
15,2 pct.

CET1

Bankernes egentlige kernekapitalprocent steg en anelse i forhold til 2019 og var på 15,2 pct. i 3. kvartal 2020. Dette skyldtes til dels de ekstraordinære tilsynsmæssige, lovgivningsmæssige og finanspolitiske hjælpeforanstaltninger, der blev truffet som reaktion på krisen.

2,1 pct.

Egenkapitalforrentning

Bankernes egenkapitalforrentning faldt fra 5,2 pct. ved udgangen af 2019 til 2,1 pct. Det betydelige fald i rentabiliteten var et direkte resultat af coronapandemien.

2.643

tilsynsafgørelser

ECB's tilsynsråd traf 2.643 afgørelser, hvoraf de fleste var fit & proper-afgørelser (1.165), mens andre vedrørte bl.a. coronakrisen (257) og interne modeller (245).

Rapporteringsforpligtelser

ECB sender årsrapporten om tilsynsvirksomheden til Europa-Parlamentet, EU-Rådet, Eurogruppen, Europa-Kommissionen og eurolandenes nationale parlamenter.

23 March 2021
ECB Annual Report on supervisory activities 2020
19 March 2020
ECB Annual Report on supervisory activities 2019
21 March 2019
ECB Annual Report on supervisory activities 2018
26 March 2018
ECB Annual Report on supervisory activities 2017
23 March 2017
ECB Annual Report on supervisory activities 2016
23 March 2016
ECB Annual Report on supervisory activities 2015
31 March 2015
ECB Annual Report on supervisory activities 2014