Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Grootschalige toetsing ECB stimuleert betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de interne modellen van banken

19 april 2021

  • De ECB heeft de interne modellen beoordeeld die banken gebruiken om de risicogewogen activa (RWA’s) voor krediet-, markt- en tegenpartijkredietrisico te berekenen
  • In een grootschalige toetsing is gecontroleerd of banken de regels naleven en interne modellen consistent hanteren
  • De toetsing heeft geleid tot een toename van de RWA's met € 275 miljard in de afgelopen drie jaar en heeft ruim 5.000 bevindingen opgeleverd die banken moeten herstellen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten gepubliceerd van de gerichte toetsing van interne modellen (targeted review of internal models – TRIM). Grote en complexere banken maken doorgaans gebruik van interne modellen om (een deel van) hun risicogewogen activa te bepalen. Die RWA's vormen de basis voor de berekening van het kapitaal dat een bank nodig heeft.

Die toetsing was erop gericht te waarborgen dat interne modellen conform de regels zijn en alleen verschillende uitkomsten opleveren als de onderliggende risico's ook verschillend zijn. Met andere woorden: TRIM heeft de niet aan risicoverschillen toe te schrijven variabiliteit van de modelresultaten verminderd. TRIM is het grootste project dat ECB-Bankentoezicht ooit heeft uitgevoerd: 200 onderzoeken ter plaatse, bij 65 belangrijke banken die gebruikmaken van interne modellen.

“Deze grootschalige exercitie, het grootste project van de ECB ooit, draagt bij aan een gelijk speelveld in het Europese bankwezen door ervoor te zorgen dat interne modellen betrouwbaar zijn en de uitkomsten ervan vergelijkbaar,” aldus Andrea Enria, voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. “Dit bevestigt maar weer dat een consistente toepassing van interne modellen mogelijk is, zelfs binnen een toezichtsgebied dat zo groot is als de bankenunie. De banken zijn nu bezig de tekortkomingen te herstellen en te zorgen dat ze volledig aan de vereisten voldoen. Met onze gids voor interne modellen kunnen we ze daarin ondersteunen.”

De ECB is met meer dan 5.000 bevindingen gekomen en heeft bindende toezichtsmaatregelen getroffen voor herstelactie binnen de gestelde deadlines. Met deze maatregelen heeft TRIM een stijging van de risicogewogen activa voor de onderzochte modellen opgeleverd van 12%, oftewel circa € 275 miljard. Anders gezegd: omdat door TRIM is ontdekt dat de banken meer risico's in de boeken hadden dan ze eerder hadden ingeschat, daalde het tier 1-kernkapitaal (Common Equity Tier 1) van banken die interne modellen gebruiken in de periode 2018-2021 gemiddeld met circa 70 basispunten.

Door TRIM is bevestigd dat banken gebruik van interne modellen voor de berekening van risicogewogen activa kunnen blijven maken, mits ze de gesignaleerde tekortkomingen binnen de opgelegde deadline herstellen, d.w.z. de wettelijke vereisten weer volledig naleven. Banken moeten ook in de toekomst blijven investeren in kwalitatief hoogwaardige modellen. Met dat doel voor ogen is het vooral zaak dat ze de interne valideringsfunctie verder versterken. De ECB zal op haar beurt doorgaan met veeleisend, op risico gebaseerd toezicht van interne modellen om zeker te stellen dat banken doorlopend voldoen aan de vereisten voor het gebruik van die modellen.

Een goed intern model vormt de basis voor gedegen risicobeheer. Door de gehanteerde modellen aan de regels aan te passen, zijn banken beter voorbereid op de beheersing van de risico's onder normale economische omstandigheden en op het opvangen van een ongewone schok.

De media kunnen met hun vragen terecht bij François Peyratout, tel. +49 172 8632 119.

Toelichting

  • Het is een bank toegestaan om in plaats van standaardformules gebruik te maken van een intern model voor de berekening van de risicogewogen activa.
  • Het gebruik van interne modellen voor de berekening van risicogewogen activa moet in de eerste aanleg door ECB-Bankentoezicht worden goedgekeurd. De interne modellen van banken worden vervolgens onderworpen aan modelonderzoeken (zoals het onderzoek naar interne modellen in het kader van het TRIM-project) en het lopende toezicht op modellen door ECB-Bankentoezicht. Op die manier controleren de toezichthouders of de bank voldoet aan de vereisten voor het gebruik van interne modellen.
  • TRIM is in 2016 gestart als eenmalige grootschalige exercitie om eventuele inconsistenties aan te pakken die het gevolg zijn van het gebruik van complexe interne modellen en om de ongerechtvaardigde (dat wil zeggen niet uit risicoverschillen voortvloeiende) variabiliteit van modelresultaten te verminderen.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders