Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Η μεγάλης κλίμακας επανεξέταση που διεξήγαγε η ΕΚΤ ενισχύει την αξιοπιστία και τη συγκρισιμότητα των εσωτερικών υποδειγμάτων των τραπεζών

19 Απριλίου 2021

  • Η ΕΚΤ αξιολόγησε τα εσωτερικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού τους για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.
  • Στο πλαίσιο της μεγάλης κλίμακας επανεξέτασης ελέγχθηκε ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται με τους κανόνες και ότι εφαρμόζουν τα εσωτερικά υποδείγματα με συνέπεια.
  • Η επανεξέταση είχε ως αποτέλεσμα τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού να αυξηθούν κατά 275 δισεκ. ευρώ τα τελευταία τρία έτη και να διαπιστωθούν πάνω από 5.000 αδυναμίες που οι τράπεζες κλήθηκαν να διορθώσουν.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models –TRIM) που διεξήγαγε. Οι μεγάλες και πιο πολύπλοκες τράπεζες χρησιμοποιούν κατά κανόνα εσωτερικά υποδείγματα για να προσδιορίζουν ορισμένα από τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού τους, τα οποία χρησιμεύουν σε αυτές ως βάση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών τους αναγκών.

Σκοπός αυτής της επανεξέτασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα εσωτερικά υποδείγματα συμμορφώνονται με τους κανόνες και παρέχουν διαφορετικά αποτελέσματα μόνο όταν οι υποκείμενοι κίνδυνοι διαφέρουν. Με άλλα λόγια, η TRIM μείωσε τη μη βασιζόμενη σε κίνδυνο μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων. Η διενέργεια 200 επιτόπιων επιθεωρήσεων σε 65 σημαντικές τράπεζες που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα καθιστά την TRIM το μεγαλύτερο έργο που πραγματοποιήθηκε ποτέ από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ.

«Αυτή η μεγάλης κλίμακας άσκηση, το μεγαλύτερο έργο που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η ΕΚΤ, συμβάλλει στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων και τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων τους», δήλωσε ο Andrea Enria, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Επιβεβαιώνει ότι τα εσωτερικά υποδείγματα είναι δυνατόν να εφαρμόζονται με συνέπεια ακόμη και σε μια τόσο μεγάλη εποπτική ζώνη όσο η τραπεζική ένωση. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν περαιτέρω ενέργειες για να διορθώσουν τις αδυναμίες και να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις. Ο οδηγός μας σχετικά με τα εσωτερικά υποδείγματα θα τις στηρίξει σε αυτήν την προσπάθεια.»

Η ΕΚΤ διαπίστωσε 5.000 αδυναμίες και εξέδωσε δεσμευτικά εποπτικά μέτρα προς τις τράπεζες προκειμένου να αναλάβουν διορθωτικές ενέργειες εντός δεδομένων προθεσμιών. Με τη λήψη αυτών των μέτρων η TRIM είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά 12% ή κατά 275 δισεκ. ευρώ περίπου για τα υπό διερεύνηση υποδείγματα. Με άλλα λόγια, επειδή η TRIM διαπίστωσε ότι οι τράπεζες είχαν αναλάβει περισσότερους κινδύνους από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) των τραπεζών που χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά περίπου 70 μονάδες βάσης ως αποτέλεσμα της TRIM την περίοδο 2018-2021.

Η TRIM επιβεβαίωσε ότι οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν εσωτερικά υποδείγματα για να υπολογίζουν τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού, υπό την προϋπόθεση ότι θα διορθώσουν τις διαπιστωμένες αδυναμίες εντός των δεδομένων προθεσμιών, δηλαδή θα αποκαταστήσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Στο μέλλον, οι τράπεζες θα χρειαστεί να συνεχίσουν να επενδύουν σε υποδείγματα υψηλής ποιότητας. Για τον σκοπό αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω τη λειτουργία εσωτερικής επικύρωσης που διαθέτουν. Από την πλευρά της, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διενεργεί τη βασιζόμενη σε κίνδυνο απαιτητική εποπτεία της στα εσωτερικά υποδείγματα προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες πληρούν συνεχώς τις απαιτήσεις για τη χρήση τέτοιων υποδειγμάτων.

Τα άρτια εσωτερικά υποδείγματα είναι η βάση για την άρτια διαχείριση κινδύνου. Η ευθυγράμμιση των υποδειγμάτων με το κανονιστικό πλαίσιο προετοιμάζει καλύτερα τις τράπεζες να διαχειρίζονται κινδύνους υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες ή να αντεπεξέρχονται σε έκτακτες διαταραχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. François Peyratout, τηλ.: +49 172 8632 119.

Σημειώσεις

  • Μια τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί εσωτερικά υποδείγματα, αντί τυποποιημένων τύπων, για να υπολογίζει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού.
  • Προκειμένου να χρησιμοποιεί εσωτερικά υποδείγματα για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, η τράπεζα πρέπει πρώτα να λάβει αρχική έγκριση από την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Στη συνέχεια η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ υποβάλλει τα εσωτερικά υποδείγματα σε διερευνήσεις (όπως αυτές που διενεργούνται στο πλαίσιο του έργου TRIM) και σε συνεχή παρακολούθηση. Κατά αυτόν τον τρόπο οι εποπτικές αρχές ελέγχουν αν η τράπεζα πληροί ή όχι τις απαιτήσεις για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων.
  • Η TRIM ξεκίνησε το 2016 ως μία και μοναδική προσπάθεια μεγάλης κλίμακας με σκοπό να αντιμετωπιστούν πιθανές ασυνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση πολύπλοκων εσωτερικών υποδειγμάτων και να μειωθεί η άσκοπη (δηλαδή η μη βασιζόμενη σε κίνδυνο) μεταβλητότητα των αποτελεσμάτων των υποδειγμάτων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων