Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Мащабен преглед на ЕЦБ засилва надеждността и съпоставимостта на вътрешните модели на банките

19 април 2021 г.

  • ЕЦБ подложи на оценка вътрешните модели, които банките използват, за да изчисляват рисковопретеглените активи за кредитен и пазарен риск и кредитен риск от контрагента.
  • Мащабният преглед представляваше проверка дали банките изпълняват правилата и дали прилагат последователно вътрешните модели.
  • В резултат от прегледа през последните три години рисковопретеглените активи се увеличиха с 275 млрд. евро, а банките трябва да предприемат коригиращи мерки по над 5000 констатации.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от своя целеви преглед на вътрешните модели (ЦПВМ). Големите и сложни банки обичайно използват вътрешни модели, за да определят някои от рисковопретеглените си активи. Въз основа на тях те изчисляват нуждите си от капитал.

Целта на този преглед беше да се гарантира, че вътрешните модели са в съответствие с правилата и дават различни резултати само при различни базисни рискове. С други думи, ЦПВМ намали неосноваващото се на рискове вариране на резултатите от моделите. При проведени 200 проверки на място в 65 значими банки, използващи вътрешни модели, ЦПВМ е най-мащабният проект, изпълняван някога от банковия надзор в ЕЦБ.

„Тази мащабна кампания – най-големият проект на ЕЦБ досега – допринася за условията на равнопоставеност в европейския банков сектор, като гарантира, че вътрешните модели са надеждни и резултатите им са съпоставими“, заяви председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия. „Тя потвърди, че е възможно съгласувано прилагане на вътрешни модели, дори в надзорно поле с размерите на банковия съюз. Банките предприемат действия за коригиране на недостатъците и постигане на пълно съответствие с изискванията. Нашето ръководство за вътрешните модели ще им помогне в това отношение.“

ЕЦБ направи над 5000 констатации и издаде задължителни надзорни мерки, по които банките да предприемат коригиращи действия в определен срок. Вследствие на тези мерки ЦПВМ доведе до увеличение с 12%, или около 275 млрд. евро, на рисковопретеглените активи според проверените модели. Иначе казано, тъй като в ЦПВМ бе установено, че рисковете на банките надхвърлят предишната оценка, съотношението на базов собствен капитал от първи ред на използващите вътрешни модели банки спадна със средно около 70 базисни пункта в резултат от прегледа през 2018–2021 г.

ЦПВМ потвърди, че банките могат да продължат да използват вътрешни модели, за да изчисляват рисковопретеглените активи, стига да поправят установените недостатъци в определения срок, т.е. да възстановят пълното съответствие с правните изисквания. За в бъдеще банките трябва да продължат да инвестират във висококачествени модели. За тази цел е особено важно те да засилят вътрешната си функция за валидиране. От своя страна ЕЦБ ще продължи да провежда взискателен, основан на риска надзор над вътрешните модели, за да е сигурна, че банките постоянно изпълняват изискванията за използването им.

Добрите вътрешни модели са основа за добро управление на риска. Въвеждането на моделите в съответствие с изискванията на законодателството подготвя банките да управляват рисковете при нормални икономически условия, както и да се справят с извънредни сътресения.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Франсоа Пейрату на телефон +49 172 8632 119.

Забележки

  • Банките могат да използват вътрешни модели вместо стандартизирани формули, за да изчислят рисковопретеглените си активи.
  • За да може банка да използва вътрешни модели за изчисляването на рисковопретеглени активи, тя трябва най-напред да получи одобрение от банковия надзор в ЕЦБ. След това вътрешните модели се подлагат на проучвания (като например проведените по проекта ЦПВМ) и на текущо наблюдение от банковия надзор в ЕЦБ. Така надзорните органи следят дали банките изпълняват изискванията за използване на вътрешни модели.
  • ЦПВМ започна през 2016 г. като еднократен проект за справяне с евентуални несъответствия в резултат от използването на сложни вътрешни модели и за намаляване на необосновани, т.е. неосноваващи се на рискове вариации в резултатите от такива модели.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал