Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozsiahle hodnotenie ECB zvyšuje spoľahlivosť a porovnateľnosť interných modelov bánk

19. apríla 2021

  • Predmetom hodnotenia ECB boli interné modely bánk používané na výpočet rizikovo vážených aktív na základe kreditného a trhového rizika a kreditného rizika protistrany.
  • V rámci rozsiahleho hodnotenia sa kontrolovalo dodržiavanie platných pravidiel a konzistentné uplatňovanie interných modelov bánk.
  • Výsledkom hodnotenia bol nárast rizikovo vážených aktív za posledné tri roky o 275 mld. € a vyše 5 000 zistených nedostatkov, ktoré majú banky napraviť.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila výsledky cieleného hodnotenia interných modelov (targeted review of internal models – TRIM). Veľké a komplexnejšie banky zvyčajne používajú interné modely na určovanie vybraných rizikovo vážených aktív, ktoré sú základom výpočtu kapitálových potrieb bánk.

Cieľom hodnotenia bolo zabezpečiť, aby interné modely boli v súlade s platnými pravidlami a aby neviedli k rozdielnym výsledkom, ak nie sú odlišné aj príslušné riziká. Hodnotenie TRIM tak znížilo nerizikovú variabilitu výstupov modelov. S 200 previerkami na mieste v 65 významných bankách využívajúcich interné modely je hodnotenie TRIM doposiaľ najväčším projektom bankového dohľadu ECB.

„Toto rozsiahle hodnotenie, najväčšie v histórii ECB, pomáha nastoliť rovnaké podmienky v európskom bankovníctve tým, že zabezpečuje spoľahlivosť interných modelov a porovnateľnosť ich výsledkov,“ uviedol predseda Rady ECB pre dohľad Andrea Enria. „Potvrdzuje, že konzistentné uplatňovanie interných modelov je možné aj v takej veľkej oblasti dohľadu, akou je banková únia. Banky pokračujú v náprave nedostatkov a zabezpečovaní plného súladu s požiadavkami. Naše všeobecné zásady týkajúce sa interných modelov im v tom pomôžu.“

ECB zistila viac ako 5 000 nedostatkov a vydala opatrenia dohľadu, ktoré banky zaväzujú v stanovených lehotách prijať nápravné opatrenia. Prostredníctvom týchto opatrení hodnotenie TRIM viedlo k zvýšeniu rizikovo vážených aktív určovaných na základe hodnotených modelov o 12 %, v absolútnom vyjadrení o približne 275 mld. €. Inými slovami, na základe výsledkov hodnotenia TRIM, podľa ktorých riziká bánk prekračovali ich pôvodné odhady, koeficient vlastného kapitálu Tier 1 bánk používajúcich interné modely v rokoch 2018 – 2021 v priemere klesol o približne 70 bázických bodov.

Hodnotenie TRIM potvrdilo, že banky môžu interné modely používať na výpočet rizikovo vážených aktív i naďalej za predpokladu, že v stanovených lehotách odstránia zistené nedostatky a budú tak v plnej miere dodržiavať platné právne požiadavky. V budúcnosti budú musieť naďalej investovať do vysokokvalitných modelov. V tomto smere je predovšetkým dôležité, aby pokračovali v budovaní interných validačných mechanizmov. V záujme nepretržitého plnenia požiadaviek na používanie interných modelov bánk bude ECB pokračovať vo svojom náročnom dohľade nad internými modelmi na báze rizika.

Kvalitné interné modely sú základom riadneho riadenia rizík. Po zosúladení modelov s platnými predpismi budú banky lepšie pripravené nielen riadiť riziká za bežných hospodárskych podmienok, ale aj vyrovnať sa s mimoriadnymi šokmi.

Kontaktnou osobou pre médiá je François Peyratout, tel.: +49 172 8632 119.

Poznámky

  • Banky môžu interné modely používať na výpočet svojich rizikovo vážených aktív namiesto štandardizovaných vzorcov.
  • Používanie interných modelov na výpočet rizikovo vážených aktív banky je podmienené predchádzajúcim súhlasom bankového dohľadu ECB. Interné modely bánk sa následne podrobujú previerkam interných modelov (podobne ako v rámci projektu TRIM) a priebežnému monitorovaniu modelov zo strany bankového dohľadu ECB. Orgány dohľadu takýmto spôsobom kontrolujú, či banka spĺňa požiadavky na používanie interných modelov.
  • Hodnotenie TRIM sa začalo v roku 2016 ako jednorazové rozsiahle hodnotenie s cieľom odstrániť prípadné nezrovnalosti vyplývajúce z používania komplexných interných modelov a znížiť neopodstatnenú (nerizikovú) variabilitu výstupov modelov.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)