Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s omfattande granskning ökar tillförlitligheten och jämförbarheten hos bankers interna modeller

19 april 2021

  • ECB har utvärderat de interna modeller som banker använder för att beräkna riskvägda tillgångar för kredit-, marknads- och motpartskreditrisker
  • En omfattande granskning har utförts för att kontrollera att bankerna följer reglerna och genomför interna modeller på ett konsekvent sätt
  • Granskningen har resulterat i en 275 miljarder euro stor ökning av riskvägda tillgångar de senaste tre åren och mer än 5 000 punkter som bankerna måste åtgärda

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde idag resultaten av sin riktade granskning av interna modeller (TRIM). Stora och mer komplexa banker använder vanligtvis interna modeller för att fastställa en del av sina riskvägda tillgångar. Dessa ligger till grund för bankers beräkning av sina kapitalbehov.

Syftet med granskningen var att se till att interna modeller uppfyller de rättsliga kraven och endast ger olika resultat när de underliggande riskerna skiljer sig åt. Med TRIM minskade med andra ord den icke-riskbaserade variationen i modellernas resultat. Efter 200 inspektioner på plats i 65 betydande banker som använder interna modeller är TRIM det största projekt som någonsin genomförts av ECB:s banktillsyn.

”Denna omfattande granskning, ECB:s största projekt någonsin, bidrar till likvärdiga förutsättningar inom den europeiska banksektorn genom att se till att interna modeller är tillförlitliga och att resultaten är jämförbara.” Det säger Andrea Enria, ordförande i ECB:s tillsynsnämnd. ”Det visar att interna modeller kan genomföras på ett konsekvent vis även inom ett så stort tillsynsområde som bankunionen. Bankerna arbetar nu med att rätta till brister och se till att alla krav uppfylls. I detta hänseende kan de ta hjälp av vår vägledning för interna modeller.”

ECB identifierade över 5 000 punkter och utfärdade bindande tillsynsåtgärder så att banker vidtar korrigerande åtgärder inom angivna tidsfrister. Åtgärderna från TRIM ledde till en 12-procentig ökning av riskvägda tillgångar, cirka 275 miljarder euro, för de granskade modellerna. Med andra ord: eftersom man genom TRIM upptäckte att bankerna hade större risker än de tidigare uppskattat, minskade kärnprimärkapitalkvoten för banker som använde interna modeller i genomsnitt med cirka 70 baspunkter under 2018–2021 till följd av TRIM.

TRIM bekräftade att banker kan fortsätta använda interna modeller för att beräkna riskvägda tillgångar förutsatt att de åtgärdar identifierade brister inom angivna tidsfrister, dvs. att de återställer fullständig efterlevnad av de rättsliga kraven. Bankerna måste även i framtiden fortsätta investera i modeller av hög kvalitet. Därför är det särskilt viktigt att de ytterligare stärker sina interna valideringsfunktioner. ECB kommer å sin sida att fortsätta sin strikta riskbaserade tillsyn över interna modeller i syfte att säkerställa att bankerna kontinuerligt uppfyller kraven för användning av sådana modeller.

Bra interna modeller utgör grunden för en sund riskhantering. Om de interna modellerna är i linje med lagstiftningen är bankerna bättre förberedda på att hantera risker under normala ekonomiska förhållanden och att stå emot extraordinära chocker.

Frågor från media kan riktas till François Peyratout, tfn: +49 172 8632 119.

Anm.

  • En bank kan använda interna modeller i stället för standardmetoder för att beräkna sina riskvägda tillgångar.
  • Om en bank vill använda interna modeller för att beräkna riskvägda tillgångar måste detta först godkännas av ECB:s banktillsyn. Bankens interna modeller är sedan föremål för utredningar (t.ex. sådana som genomförs inom ramen för TRIM-projektet) och för löpande övervakning som görs av ECB:s banktillsyn. På så vis kan tillsynsmyndigheterna kontrollera om banken uppfyller kraven för användning av interna modeller.
  • TRIM inleddes 2016 som en omfattande engångsinsats med syfte att åtgärda eventuella inkonsekvenser som uppkommit från användning av komplexa interna modeller och för att minska omotiverad (dvs. icke-riskbaserad) variation i modellernas resultat.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning