Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

Pangad tasuvad EKP-le 2020. aasta järelevalvetasudena 514,3 miljonit eurot

23. märts 2021

  • 2020. aasta järelevalvetasud kogusummas 514,3 miljonit eurot tulenevad 535,3 miljoni euro suurustest tegelikest kuludest, millest on maha arvatud 2019. aastal tekkinud ülejääk ja muud kohandused.
  • COVID-19 pandeemia tõttu tuli prioriteete ümber hinnata, hoides kulud üldjoontes 2019. aasta tasemel.
  • Kuna arved esitatakse nüüd tagantjärele, maksavad pangad oma järelevalvetasud 2021. aasta teises kvartalis.

Euroopa Keskpank (EKP) teatas täna, et pankade 2020. aasta tasuperioodi järelevalvetasude kogusumma on 514,3 miljonit eurot. Möödunud aasta järelevalvekulud kokku moodustasid 535,3 miljonit eurot, mis on 0,3% vähem kui 2019. aastal. Pärast 2019. aastal tekkinud 22,0 miljoni euro suuruse ülejäägi ülekandmist ja tagasimakseid pankadele 1 miljoni euro ulatuses moodustab EKP poolt pankadele kehtestatud järelevalvetasude kogusumma 514,3 miljonit eurot.

2019. aastal läbi vaadatud järelevalvetasude raamistiku kohaselt on EKP sisse seadnud pankade järelevalvetasude tagantjärele tasumise korra ning neid arvutatakse nüüd kuluprognooside asemel tegelike järelevalvekulude alusel. 2020. aasta järelevalvetasud kogutakse 2021. aasta teises kvartalis. EKP otsese järelevalve alla kuuluvad pangad tasuvad 476,5 miljonit eurot ja kaudse järelevalve alla kuuluvad pangad 37,8 miljonit eurot.

EKP esialgsete prognooside kohaselt moodustasid järelevalveülesannete täitmisega seotud kulud 2020. aastal 603,7 miljonit eurot (12% rohkem kui 2019. aastal). COVID-19 pandeemia tõttu tuli aga prioriteete põhjalikult ümber hinnata. Muu hulgas puudutas see näiteks pankade korrapäraseid külastusi ja kohapealseid kontrolle. Samuti lükati 2020. aastal edasi Euroopa Pangandusjärelevalve juhitav ELi-ülene stressitest. Selle tulemusel olid aasta jooksul kantud tegelikud kulud prognoositust väiksemad.

Vastukaaluks tegevuskulude vähenemisele suurenes 2020. aastaks heakskiidetud ametikohtade arv. Märkimisväärselt kasvas ka nõudlus IT-ühisteenuste järele, kuna enamik töötajatest tegi kaugtööd.

Kooskõlas EKP pühendumusega tagada suurem läbipaistvus ja täita oma aruandekohustust esitatakse EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes nüüdsest üksikasjalik teave kulutuste kohta. Suurimad kulud olid 2020. aastal seotud kaugjärelevalve ja -kontrollidega. Need ulatusid 249,3 miljoni euroni ja hõlmasid ka ühiste järelevalverühmade tegevust. Poliitilise, nõuandva ja reguleeriva pädevusega seotud kulud, mis hõlmasid krediidiasutuste olulisuse hindamist ja tegevuslube ning teiste asutustega tehtavat koostööd, moodustasid 130,6 miljonit eurot.

Tööreisidega seotud kulud seevastu vähenesid 2020. aastal üle 80% ja olid 2,4 miljonit eurot. Konsultatsiooniteenustele kulutas EKP 30,4 miljonit eurot, mis on rohkem kui poole võrra vähem kui 2019. aastal. Kulude kahanemine oli peamiselt tingitud sellest, et sisemudelite sihipärane läbivaatamine jõudis lõpule.

EKP eeldab, et 2021. aastal hakkab tavapärane järelevalvetegevus vähehaaval normaliseeruma ja prognoosib kuludeks 594,5 miljonit eurot. 2021. aasta järelevalvetasud kogutakse pankadelt 2022. aasta teises kvartalis.

Meediakanalite küsimustele vastab Esther Tejedor (tel: +49 69 1344 95596).

Märkused.

  • Pankade järelevalvetasud arvutatakse nende olulisuse ja riskiprofiili alusel, kasutades kõigi järelevalve alla kuuluvate pankade iga-aastaseid tasutegureid, mis määratakse kindlaks kooskõlas järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 10 lõikega 3. Järelevalvetasu arvutatakse ühtses järelevalvemehhanismis osalevates liikmesriikides kõrgeimal konsolideerimistasemel. See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, millest kaetakse ülejäänud 90% kuludest. Kõige väiksemate oluliste pankade (kelle varade koguväärtus on kuni 10 miljardit eurot) minimaalne tasukomponent poolitatakse. Seda tehakse ka kõige väiksemate vähem oluliste pankade puhul, kelle varade koguväärtus on kuni 1 miljard eurot.
  • 2019. aastal tehtud läbivaatamise käigus ajakohastas EKP järelevalvetasude raamistikku ja otsustas sisse seada järelevalvetasude tagantjärele tasumise korra. See tähendab, et pankade järelevalvetasud arvutatakse järelevalveasutuse tegelike kulude, mitte kuluprognoosi alusel. Seega on järelevalvetasude suurus võrdne tegelike järelevalvekuludega, millest antakse üksikasjalik ülevaade igal aastal EKP pangandusjärelevalve veebilehel avaldatavas EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlevas aastaaruandes.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine