Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Nadomestila ECB za bančni nadzor v letu 2020 znašajo 514,3 milijona EUR

23. marec 2021

  • Nadomestila za leto 2020 v višini 514,3 milijona EUR sestavljajo dejanski izdatki v višini 535,3 milijona EUR, zmanjšani za presežek iz leta 2019 in druge prilagoditve.
  • Prednostne naloge nadzora so bile zaradi pandemije COVID-19 spremenjene, stroški pa so bili približno enaki kot leta 2019.
  • Zaradi prehoda na naknadno zaračunavanje bodo nadomestila banke plačale v drugem četrtletju 2021.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila, da bo za nadzor v letu 2020 bankam zaračunala 514,3 milijona EUR nadomestil. Celotni stroški nadzora so lani znašali 535,3 milijona EUR, kar je samo 0,3% manj kot leta 2019. Po prilagoditvi za presežek v višini 22,0 milijona EUR, ki je bil prenesen iz leta 2019, in za 1 milijon EUR vračila individualnih nadomestil bo ECB bankam zaračunala 514,3 milijona EUR.

Po pregledu v letu 2019 je ECB prešla na naknadno zaračunavanje nadomestil za nadzor na podlagi dejanskih stroškov namesto na podlagi ocenjenih stroškov. Individualna nadomestila za nadzor v letu 2020 bodo pobrana v drugem četrtletju 2021. Banke, ki jih ECB nadzira neposredno, bodo plačale 476,5 milijona EUR, tiste, ki jih nadzira posredno, pa 37,8 milijona EUR.

ECB je sprva ocenila, da bodo stroški nadzornih dejavnosti v letu 2020 znašali 603,7 milijona EUR oziroma 12% več kot v letu 2019. Vendar pa je morala zaradi pandemije koronavirusa (COVID-19) precej spremeniti prednostni vrstni red dejavnosti, tako da je denimo zmanjšala število rednih obiskov v bankah in inšpekcijskih pregledov na kraju samem, odložen pa je bil tudi stresni test na ravni EU v letu 2020, ki ga vodi Evropski bančni organ. Zaradi tega so bili izdatki v letu 2020 nižji od pričakovanih.

Zmanjšanje operativnih izdatkov sta deloma izravnala dodatno zaposlovanje, ki je bilo odobreno za leto 2020, in veliko povpraševanje po skupnih IT-storitvah, ker je večina zaposlenih delala na daljavo.

V skladu s prizadevanji ECB za večjo transparentnost in odgovornost so v letnem poročilu ECB o nadzornih dejavnostih zdaj prikazane podrobne informacije o nastalih stroških. Največ izdatkov – 249,3 milijona EUR – je v letu 2020 nastalo za nadzor in spremljanje na daljavo, ki vključuje stroške skupnih nadzorniških skupin. Izdatki za politike ter svetovalne in regulativne storitve, ki med drugim zajemajo ocene pomembnosti, dovoljenja in sodelovanje z drugimi organi, so znašali 130,6 milijona EUR.

Izdatki za poslovna potovanja so se v letu 2020 zmanjšali za več kot 80% na 2,4 milijona EUR. Za storitve zunanjih svetovalcev je ECB porabila 30,4 milijona EUR, kar je za več kot polovico manj kot v letu 2019. Glavni razlog za tolikšno zmanjšanje je zaključek ciljno usmerjenega pregleda notranjih modelov.

Za letos ECB pričakuje postopno vrnitev k bolj normalnemu obsegu dejavnosti in ocenjuje, da bodo izdatki v letu 2021 znašali 594,5 milijona EUR. Nadomestila za nadzor v letu 2021 bodo bankam zaračunana v drugem četrtletju 2022.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

Opombe

  • Individualno nadomestilo za vsako banko je določeno glede na njeno pomembnost in profil tveganosti, pri čemer se za vse nadzorovane banke, ustanovljene v skladu s členom 10.3 uredbe ECB o nadomestilih za nadzor, uporabita letna faktorja za izračun nadomestila. Nadomestilo za nadzor se določi na najvišji ravni konsolidacije v državah članicah, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu nadzora. Obsega minimalni del nadomestila, ki ga plačajo vse banke in znaša 10% zneska za povrnitev, ter spremenljivi del nadomestila, s katerim se povrne preostalih 90% stroškov. Za najmanjše pomembne banke, katerih skupna sredstva znašajo 10 milijard EUR ali manj, in za najmanjše manj pomembne banke, katerih skupna sredstva znašajo 1 milijardo EUR ali manj, se minimalni del nadomestila prepolovi.
  • Po pregledu v letu 2019 je ECB posodobila okvir nadomestil za nadzor in prešla na naknadno zaračunavanje nadomestil. To pomeni, da se bodo nadomestila bankam odslej zaračunavala na podlagi dejanskih stroškov, ki jih je imel nadzornik, in ne več na podlagi ocenjenih stroškov. Zato bodo nadomestila za nadzor enaka stroškom nadzora, ki so podrobno predstavljeni v letnem poročilu ECB o nadzornih dejavnostih, ki se vsako leto objavi na spletnem mestu bančnega nadzora v ECB.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo