Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ

Τα εποπτικά τέλη της EKT για το 2020 ανέρχονται σε 514,3 εκατ. ευρώ

23 Μαρτίου 2021

  • Τα τέλη για το 2020 ανέρχονται σε 514,3 εκατ. ευρώ και προκύπτουν από πραγματοποιηθείσες δαπάνες ύψους 535,3 εκατ. ευρώ μείον το πλεόνασμα που μεταφέρθηκε από το 2019 και άλλες προσαρμογές.
  • Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οδήγησε σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα και το κόστος παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο του 2019.
  • Οι τράπεζες θα πληρώσουν τα τέλη το β΄ τρίμηνο του 2021 αφού ολοκληρωθεί η μετάβαση στην εκ των υστέρων τιμολόγηση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα χρεώσει στις τράπεζες συνολικά τέλη 514,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο επιβολής τελών του 2020. Συνολικά, οι εποπτικές δαπάνες ήταν πέρυσι 535,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ελάχιστη μείωση κατά 0,3% σε σύγκριση με το 2019. Έπειτα από προσαρμογή όσον αφορά πλεόνασμα 22,0 εκατ. ευρώ που μεταφέρθηκε από το 2019 και επιστροφή επιμέρους τελών ύψους 1 εκατ. ευρώ, η ΕΚΤ θα εισπράξει από τις τράπεζες ποσό 514,3 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αναθεώρησης το 2019, η ΕΚΤ άρχισε να τιμολογεί τα εποπτικά τέλη εκ των υστέρων, χρεώνοντας τις τράπεζες με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιούνται και όχι τις δαπάνες που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν. Τα επιμέρους τέλη για το 2020 θα εισπραχθούν το β΄ τρίμηνο του 2021. Οι τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ θα πληρώσουν 467,5 εκατ. ευρώ ενώ οι τράπεζες που εποπτεύονται έμμεσα από την ΕΚΤ θα πληρώσουν 37,8 εκατ. ευρώ.

Αρχικά η ΕΚΤ είχε υπολογίσει δαπάνες 603,7 εκατ. ευρώ για την εποπτική δραστηριότητα το 2020, ποσό υψηλότερο κατά 12% σε σύγκριση με τις δαπάνες του 2019. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) οδήγησε σε σημαντικό επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων όσον αφορά τις δραστηριότητες, όπως η μείωση των τακτικών επισκέψεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων σε τράπεζες, καθώς και η αναβολή της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2020 την οποία διενεργεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δαπάνες του έτους να είναι χαμηλότερες από ό,τι αναμενόταν.

Ωστόσο, η μείωση των λειτουργικών δαπανών αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων που εγκρίθηκε για το 2020 και τη σημαντική ζήτηση για κοινές υπηρεσίες πληροφορικής, εφόσον τα περισσότερα μέλη του προσωπικού εργάζονταν εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΚΤ για μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα παρέχει πλέον αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες. Η εξ αποστάσεως εποπτεία και παρακολούθηση, που περιλαμβάνει τις δαπάνες των μεικτών εποπτικών ομάδων, κατέγραψε τις υψηλότερες δαπάνες το 2020 (249,3 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες που σχετίζονται με θέματα πολιτικής, τον συμβουλευτικό ρόλο και τα ρυθμιστικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων της σημασίας, εποπτικών εγκρίσεων ή συνεργασίας με άλλους φορείς, ανήλθαν σε 130,6 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, οι δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια μειώθηκαν κατά περισσότερο από 80% σε 2,4 εκατ. ευρώ το 2020. Η ΕΚΤ δαπάνησε 30,4 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών, λιγότερο από το μισό του ποσού που δαπανήθηκε το 2019. Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της στοχευμένης αξιολόγησης εσωτερικών υποδειγμάτων.

Η ΕΚΤ αναμένει σταδιακή επάνοδο σε πιο κανονικά επίπεδα δραστηριότητας φέτος, προσδοκία που αντανακλάται στην εκτίμησή της για τις δαπάνες του 2021 (594,5 εκατ. ευρώ). Οι τράπεζες θα κληθούν να καταβάλουν τα εποπτικά τέλη για το 2021 το β΄ τρίμηνο του 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Esther Tejedor, τηλ.: +49 69 1344 95596.

Σημειώσεις

  • Το ύψος των επιμέρους τελών για κάθε τράπεζα καθορίζεται ανάλογα με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας, με βάση τους ετήσιους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους για όλες τις εποπτευόμενες τράπεζες οι οποίοι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10.3 του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη. Το εποπτικό τέλος καθορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Περιλαμβάνει μια ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους που καταβάλλεται από όλες τις τράπεζες, η οποία αντιστοιχεί στο 10% του συνολικού ποσού δαπανών προς ανάκτηση, και μια μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους, η οποία αφορά τον επιμερισμό του υπόλοιπου 90% των δαπανών. Για τις μικρότερες σημαντικές τράπεζες, με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο και για τις μικρότερες λιγότερο σημαντικές τράπεζες, με συνολικά στοιχεία ενεργητικού έως και 1 δισεκ. ευρώ, η ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται διά του δύο.
  • Κατόπιν αναθεώρησης το 2019, η ΕΚΤ επικαιροποίησε το πλαίσιο για τα εποπτικά τέλη και υιοθέτησε την εκ των υστέρων τιμολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες στο εξής θα τιμολογούνται με βάση τις δαπάνες που πραγματοποιεί η εποπτική αρχή και όχι τις δαπάνες που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιήσει. Συνεπώς, τα εποπτικά τέλη θα ισοδυναμούν με τις δαπάνες της εποπτείας, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στην Ετήσια Έκθεση για την εποπτική δραστηριότητα που δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων