Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ начисли 514,3 млн. евро за надзорни такси за 2020 г.

23 март 2021 г.

  • Таксите за 2020 г., които възлизат на 514,3 млн. евро, са резултат от действително направени разходи в размер на 535,3 млн. евро минус пренесения излишък от 2019 г. и други корекции
  • Пандемията от COVID-19 доведе до пренареждане на приоритетите в задачите, като разходите до голяма степен остават непроменени спрямо 2019 г.
  • Банките следва да заплатят таксите през второто тримесечие на 2021 г. след преминаване към фактуриране ex post

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви днес, че ще начисли такси в общ размер на 514,3 млн. евро на банките за периода на таксуване 2020 г. Общите надзорни разходи през миналата година възлизат на 535,3 млн. евро, което представлява съвсем лек спад от 0,3% в сравнение с 2019 г. След направена корекция за излишък от 22,0 млн. евро, пренесен от 2019 г., и възстановяване на индивидуални такси в размер на 1 млн. евро, ЕЦБ ще начисли на банките 514,3 млн. евро.

След преглед през 2019 г. ЕЦБ започна да фактурира ex post надзорните такси, като таксува банките въз основа на реалните, а не на прогнозните разходи. Индивидуалните такси за 2020 г. ще бъдат събрани през второто тримесечие на 2021 г. Банките под пряк надзор от ЕЦБ ще заплатят 476,5 млн. евро, а тези под непряк надзор – 37,8 млн. евро.

Първоначално ЕЦБ оцени разходите за надзорни дейности за 2020 г. на 603,7 млн. евро, което е с 12% повече спрямо разходите през 2019 г. Пандемията от коронавирус (COVID-19) обаче доведе до значително пренареждане на приоритетите на дейностите, като намаляване на редовните банкови посещения и проверките на място, както и отлагането на стрес теста за целия Европейски съюз, планиран за 2020 г. и ръководен от Европейския банков орган. Това доведе до по-ниски от очакваните разходи за годината.

Намаляването на оперативните разходи обаче беше частично компенсирано от увеличаването на броя на персонала, одобрено за 2020 г., и значителното търсене на споделени услуги, свързани с информационните технологии, тъй като повечето служители работеха дистанционно.

В съответствие с ангажимента на ЕЦБ за по-голяма прозрачност и отчетност, Годишният доклад на ЕЦБ за надзорната дейност сега съдържа подробна информация за разходите. При дистанционния надзор и мониторинг, който включва разходите на съвместните надзорни екипи, бяха отчетени най-високите разходи през 2020 г. на стойност 249,3 млн. евро. Свързаните с политиката, консултативните и регулаторните функции, включително оценки за значимост, лицензиране или сътрудничество с други агенции, възлизат на 130,6 млн. евро.

Междувременно разходите за служебни пътувания намаляват с повече от 80% до 2,4 млн. евро през 2020 г. ЕЦБ похарчи 30,4 млн. евро за консултантски услуги, по-малко от половината от сумата, похарчена през 2019 г. Този спад е следствие главно на приключването на целевия преглед на вътрешните модели.

ЕЦБ очаква постепенно връщане към по-нормални нива на дейност през настоящата година, което е отразено в прогнозни разходи от 594,5 млн. евро за 2021 г. Надзорните такси за 2021 г. ще бъдат начислени на банките през второто тримесечие на 2022 г.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Техедор на телефон: +49 69 1344 95596.

Забележки

  • Индивидуалната такса за всяка банка се определя въз основа на значимостта и профила на риска на банката, като се използват годишни фактори за таксите за всички поднадзорни банки, установени в съответствие с член 10.3 от Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси. Надзорната такса се определя на най-високото равнище на консолидация в държавите членки, участващи в единния надзорен механизъм. Тя представлява сбор от минимален компонент на таксата, който подлежи на плащане от всички банки, представляващ 10% от сумата за възстановяване, и променлив компонент на таксата за разпределянето на останалите 90% от разходите. За най-малките значими банки с общи активи до 10 млрд. евро минималният компонент на таксата е намален наполовина, както и за най-малките по-малко значими банки с общи активи до 1 млрд. евро.
  • След преглед през 2019 г. ЕЦБ актуализира рамката за надзорни такси и премина към фактуриране ex post. Това означава, че таксите на банките вече ще бъдат начислявани въз основа на реалните, а не на прогнозните разходи на надзорния орган. Следователно надзорните такси ще се равняват на разходите за надзор, подробно описани в Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност, публикуван ежегодно на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал