Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s tillsynsavgifter för 2020 uppgår till 514,3 miljoner euro

23 mars 2021

  • 2020 års avgiftsbelopp på 514,3 miljoner euro är beräknat genom de faktiska utgifterna på 535,3 miljoner euro minus överskottet som förs över från 2019 och andra justeringar
  • I och med covid-19-pandemin har arbetsuppgifter omprioriterats och kostnaderna är till stor del i nivå med 2019
  • Efter övergången till efterhandsfakturering ska bankerna betala avgifterna under andra kvartalet 2021

Europeiska centralbanken (ECB) meddelade idag att sammanlagt 514,3 miljoner euro kommer att tas ut i avgifter från bankerna under tillsynsperioden. Förra året uppgick de totala tillsynskostnaderna till 535,3 miljoner euro, en marginell minskning på 0,3 procent jämfört med 2019. Efter justering för ett överskott på 22,0 miljoner euro som överförts från 2019 och återbetalningar på 1 miljon euro för enskilda avgifter, kommer ECB att ta ut 514,3 miljoner euro från bankerna.

Efter en översyn 2019 började ECB efterhandsfakturera och ta ut avgifter från bankerna på basis av de faktiska kostnaderna i stället för beräknade kostnader. De enskilda avgifterna för 2020 kommer att tas ut under andra kvartalet 2021. Banker som står under ECB:s direkta tillsyn kommer att betala 476,5 miljoner euro och banker under indirekt tillsyn ska betala 37,8 miljoner euro.

ECB hade först beräknat att kostnaderna för 2020 års tillsynsverksamhet skulle uppgå till 603,7 miljoner euro, en uppgång på 12 procent jämfört med 2019. Men i och med coronapandemin (covid-19) fick omfattande omprioriteringar av verksamheten göras: det blev färre regelbundna bankbesök och inspektioner på plats och 2020 års EU-omfattande stresstest under ledning av Europeiska bankmyndigheten senarelades. Detta ledde till att årets utgifter blev lägre än förväntat.

Nedgången i verksamhetsutgifter har delvis vägts upp av den personalökning som godkänts för 2020 och en betydande efterfrågan på gemensamma IT-tjänster eftersom de flesta anställda arbetat på distans.

I linje med ECB:s åtagande om att öka transparens och ansvarighet innehåller ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten nu detaljerad information om kostnaderna. Tillsyn och övervakning på distans, inbegripet kostnader för de gemensamma tillsynsgrupperna, hade högst utgifter under 2020, närmare bestämt 249,3 miljoner euro. För politiska, rådgivande och juridiska funktioner, som bedömningar av betydelse, tillståndsgivning och samarbete med andra myndigheter, uppgick utgifterna till 130,6 miljoner euro.

Kostnaderna för arbetsresor sjönk samtidigt med mer än 80 procent och uppgick under 2020 till 2,4 miljoner euro. ECB betalade 30,4 miljoner euro för konsulttjänster, vilket var mindre än hälften av motsvarande belopp 2019. Denna minskning beror främst på att den riktade granskningen av interna modeller är avslutad.

ECB förväntar sig att verksamheten gradvis återgår till mer normala nivåer under året, vilket avspeglas i de beräknade utgifterna för 2021 som uppgår till 594,5 miljoner euro. Tillsynsavgifterna för 2021 kommer att tas ut av bankerna under andra kvartalet 2022.

Frågor från media kan riktas till Esther Tejedor, tfn +49 69 1344 95596.

Anmärkningar

  • Enskilda avgifter fastställs för varje bank på basis av bankens betydelse och riskprofil, med hjälp av årliga avgiftsfaktorer för alla banker under tillsyn i linje med artikel 10.3 i ECB:s förordning om tillsynsavgifter. Tillsynsavgiften fastställs på högsta konsolideringsnivå inom de medlemsstater som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). För alla banker består tillsynsavgiften av en minimiavgiftskomponent på 10 procent av det belopp som ska betalas och av en rörlig avgiftskomponent som täcker återstående 90 procent av kostnaderna. För de minsta betydande bankerna, med totala tillgångar på 10 miljarder euro eller mindre, halveras minimiavgiften. För mindre betydande banker av mindre storlek, vars samlade tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro, halveras den lägsta avgiftskomponenten.
  • Efter en översyn 2019 uppdaterade ECB ramverket för tillsynsavgifter och gick över till efterhandsfakturering. Detta innebär att banker från och med nu kommer att faktureras på basis av de faktiska kostnaderna för tillsyn istället för beräknade kostnader. Tillsynsavgifterna motsvarar därför tillsynskostnaderna, som specificeras i ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten. Denna rapport publiceras varje år på webbplatsen för ECB:s banktillsyn.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning