Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Výška poplatkov za dohľad ECB za rok 2020 dosiahla 514,3 mil. €

23. marca 2021

  • Poplatky za rok 2020 vo výške 514,3 mil. € sú výsledkom skutočných výdavkov vo výške 535,3 mil. € znížených o prebytok z roka 2019 a iné úpravy.
  • V dôsledku pandémie COVID-19 došlo v úlohách dohľadu k zmene priorít, pričom náklady zostávajú zhruba na úrovni roka 2019.
  • Po zavedení spätnej fakturácie majú banky poplatky hradiť v druhom štvrťroku 2021.

Európska centrálna banka (ECB) dnes oznámila, že celková výška poplatkov za dohľad účtovaných bankám za poplatkové obdobie 2020 predstavuje 514,3 mil. €. Celkové náklady na výkon dohľadu za minulý rok dosiahli 535,3 mil. €, čo je oproti roku 2019 nepatrný pokles o 0,3 %. Po odpočítaní prebytku 22,0 mil. € z roku 2019 a individuálnych preplatkov vo výške 1 mil. € bude ECB bankám účtovať spolu 514,3 mil. €.

V nadväznosti na revíziu z roku 2019 začala ECB fakturovať poplatky za dohľad spätne a bankám tak poplatky účtuje na základe skutočných namiesto odhadovaných nákladov. Poplatky za dohľad za rok 2020 sa budú vyberať v druhom štvrťroku 2021. Výška poplatkov za dohľad v prípade bánk pod priamym dohľadom ECB predstavuje 476,5 mil. €; v prípade nepriamo dohliadaných bánk je to 37,8 mil. €.

Podľa pôvodného odhadu ECB mali náklady na činnosti dohľadu za rok 2020 dosiahnuť 603,7 mil. €, o 12 % viac ako za rok 2019. V dôsledku pandémie koronavírusu (COVID-19) však došlo v činnostiach dohľadu k významnej zmene priorít, napríklad k zníženiu pravidelných návštev a kontrol v priestoroch bánk, ako aj k odloženiu celoúnijného záťažového testu 2020 pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo, čo viedlo k zníženiu očakávaných nákladov za daný rok.

Pokles prevádzkových nákladov však bol čiastočne vykompenzovaný nárastom počtu pracovných pozícií schváleným na rok 2020 a výrazným dopytom po zdieľaných IT službách, keďže väčšina zamestnancov pracovala na diaľku.

V súlade so snahou ECB o väčšiu transparentnosť a zodpovednosť najnovšia Výročná správa ECB o činnosti dohľadu prináša podrobné členenie nákladov. S objemom 249,3 mil. € pripadá najväčší podiel na výdavkoch za rok 2020 dohľadu na diaľku a monitorovaniu. Strategické, poradné a regulačné funkcie vrátane posudzovania významnosti, udeľovania povolení a spolupráce s inými agentúrami predstavovali 130,6 mil. €.

Náklady na služobné cesty v roku 2020 klesli o viac ako 80 % na 2,4 mil. €. ECB vynaložila 30,4 mil. € na konzultačné služby, čo je menej ako polovica nákladov vynaložených v roku 2019. Príčinou poklesu je predovšetkým ukončenie cieleného hodnotenia interných modelov.

Tento rok ECB očakáva postupný návrat k viac normálnej úrovni výkonu činností, čo sa odráža v odhadovaných výdavkoch na rok 2021 vo výške 594,5 mil. €. Poplatky za dohľad za rok 2021 sa budú bankám účtovať v druhom štvrťroku 2022.

Kontaktnou osobou pre médiá je Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

Poznámka

  • Poplatky jednotlivých bánk sa určujú na základe ich významnosti a rizikového profilu. Pri výpočte sa používajú faktory výpočtu ročného poplatku jednotlivých dohliadaných bánk stanovené na základe článku 10 ods. 3 nariadenia ECB o poplatkoch za dohľad. Poplatok za dohľad sa stanovuje na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu. Je súčtom minimálnej zložky poplatku, ktorú platia všetky banky a ktorá predstavuje 10 % hradených nákladov, a pohyblivej zložky poplatku na rozdelenie zostávajúcich 90 % nákladov. V prípade najmenších významných bánk, ktorých celkové aktíva nepresahujú 10 mld. €, ako aj v prípade najmenších menej významných bánk, ktorých celkové aktíva nepresahujú 1 mld. €, sa minimálna zložka poplatku znižuje na polovicu..
  • V nadväznosti na revíziu z roka 2019 ECB rámec poplatkov za dohľad aktualizovala a prešla na spätnú fakturáciu. To znamená, že poplatky za dohľad budú odteraz bankám fakturované na základe skutočných a nie odhadovaných nákladov orgánu dohľadu. Poplatky za dohľad tak budú na úrovni nákladov na dohľad, ktoré sú podrobne rozvedené vo Výročnej správe ECB o činnosti dohľadu každoročne zverejňovanej na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)