Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB lanserar ett offentligt samråd om ett utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter

27 maj 2014

EMBARGO

Får ej publiceras före 10.00 centraleuropeisk tid tisdagen den 27 maj 2014
  • Förordning om tillsynsavgifter för att ange hur ECB ska täcka sina utgifter för tillsyn av euroområdets banksektor

  • Utgifterna för banktillsyn beräknas för 2015 uppgå till ca 260 miljoner euro

  • De flesta banker som ska stå under ECB:s direkta tillsyn ska betala mellan 0,7 miljoner euro och 2 miljoner euro per år

  • De största bankerna ska betala ungefär 15 miljoner euro och de minsta cirka 2000 euro

Europeiska centralbanken (ECB) har idag publicerat ett utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter för offentligt samråd. I november 2014 kommer ECB att ta över som tillsynsmyndighet för banker i euroområdet inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM). SSM kommer att utöva direkt tillsyn över upp till 130 kreditinstitut och arbeta tillsammans med nationella behöriga myndigheter för tillsynen av mindre banker.

SSM har upprättats för att bidra till säkerhet och sundhet i banksystemet i euroområdet och hjälpa till att återskapa förtroendet för banksektorn genom en oberoende integrerad europeisk tillsyn för alla euroländer och andra deltagande medlemsstater. Målet är att öka finansiell stabilitet och integration i Europa och harmonisera tillsynspraxis till nytta för de banker som SSM ska utöva tillsyn över.

I utkastet till förordning beskrivs de arrangemang som kommer att användas av ECB när man tar ut och debiterar den årliga tillsynsavgiften för de utgifter som uppstår genom denna nya roll fr.o.m. november 2014.

En ny metod upprättas för att

  1. fastställa storleken på den årliga tillsynsavgiften

  2. beräkna det belopp som varje bank, eller bankgrupp, som står under tillsyn ska betala

  3. debitera den årliga tillsynsavgiften.

I enlighet med EU-förordningen om den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM-förordningen) ska ECB ta ut en årlig tillsynsavgift av de banker som står under direkt och indirekt tillsyn för att täcka sina utgifter för tillsyn, vilka beräknas till cirka 260 miljoner euro för 2015.

Även om det exakta beloppet bara kan bestämmas 2015 har en preliminär analys visat att för 2015 kan den årliga avgiften för en bank som står under direkt tillsyn ligga på mellan 150 000 euro och 15 miljoner euro, där de flesta betalar mellan 0,7 miljoner euro och 2 miljoner euro. På samma sätt förväntas några av de mindre bankerna som står under indirekt tillsyn komma att betala mellan 2 000 euro och 7 000 euro per år medan större banker i denna kategori kommer att debiteras ett belopp på ca 200 000 euro.

Samrådet inleds idag och pågår under fyra veckor och avslutas den 11 juli 2014.

Samrådsdokumenten, som omfattar utkast till ECB-förordning om tillsynsavgifter, en förklarande rapport samt ett dokument med frågor och svar, har publicerats på ECB:s webbplats under fliken ”Banking Supervision” (Banktillsyn).

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning på sitt huvudkontor i Frankfurt am Main den 24 juni 2014. En webbutsändning av denna utfrågning kommer att finnas på ECB:s webbplats. Information om registrering för utfrågningen och om hur man lämnar kommentarer på samrådsdokumentet finns under avdelningen för ”Banking Supervision” (Banktilsyn) på ECB:s webbplats.

Efter det offentliga samrådet kommer ECB att publicera de kommentarer som inkommit samt utvärdering och svar. ECB:s förordning om tillsynsavgifter träder i kraft innan ECB tillträder sina tillsynsuppgifter den 4 november 2014.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925 
eller till Ronan Sheridan, tfn. +49 69 1344 7416

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning