Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych

27 maja 2014

EMBARGO

Embargo do godz. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego we wtorek 27 maja 2014 r.
  • Rozporządzenie w sprawie opłat nadzorczych określi zasady, na jakich EBC będzie odzyskiwać koszty poniesione w związku z nadzorem nad sektorem bankowym strefy euro

  • W 2015 r. szacunkowe koszty z tego tytułu mają wynieść ok. 260 mln EUR

  • Spośród banków nadzorowanych bezpośrednio przez EBC większość będzie płacić między 0,7 mln a 2 mln EUR rocznie

  • Największe banki zapłacą ok. 15 mln EUR, najmniejsze – ok. 2 tys. EUR

Europejski Bank Centralny (EBC) przedstawił dziś do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie opłat nadzorczych. EBC zacznie sprawować nadzór nad bankami ze strefy euro w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego w listopadzie 2014 r. Mechanizm ten obejmuje bezpośredni nadzór nad maksymalnie 130 największymi bankami oraz współpracę z właściwymi organami krajowymi przy nadzorowaniu mniejszych podmiotów.

Jednolity Mechanizm Nadzorczy został utworzony, aby dbać o bezpieczeństwo i dobry stan systemu bankowego strefy euro i pomóc w przywróceniu zaufania do sektora bankowego przez objęcie wszystkich krajów w strefie euro i pozostałych uczestniczących państw członkowskich niezależnym, zintegrowanym nadzorem na poziomie europejskim. Jego celem jest zwiększenie stabilności i integracji finansowej w Europie i ujednolicenie praktyk nadzorczych, z korzyścią dla nadzorowanych banków.

Projektowane rozporządzenie określa, w jaki sposób EBC ma nakładać roczną opłatę nadzorczą z tytułu wydatków poniesionych w związku ze swoją nową rolą od listopada 2014 r.

Wskazano w nim zasady:

  1. obliczania łącznej kwoty rocznej opłaty nadzorczej

  2. obliczania kwoty należnej od poszczególnych nadzorowanych banków lub grup bankowych

  3. pobierania rocznej opłaty nadzorczej.

Zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego EBC winien pobierać od banków objętych nadzorem – zarówno bezpośrednim, jak i pośrednim – roczną opłatę na pokrycie poniesionych w związku z tym kosztów; na 2015 r. ich wysokość szacuje się na ok. 260 mln EUR.

Dokładna wartość będzie znana dopiero w przyszłym roku, ale ze wstępnej analizy wynika, że w wypadku banków nadzorowanych bezpośrednio roczna opłata za 2015 r. może wynieść między 150 tys. a 15 mln EUR, przy czym większość banków zapłaci między 0,7 mln a 2 mln EUR. Spośród mniejszych banków objętych nadzorem pośrednim mniej więcej 75% będzie płacić rocznie między 2 tys. a 7 tys. EUR, natomiast większe banki z tej kategorii mogą zostać obciążone kwotą ok. 200 tys. EUR.

Konsultacje potrwają siedem tygodni – od dziś do 11 lipca 2014 r.

Dokumenty konsultacyjne, obejmujące projekt rozporządzenia EBC w sprawie opłat nadzorczych, dokument objaśniający oraz listę pytań i odpowiedzi, zostały opublikowane w serwisie internetowym EBC w części poświęconej nadzorowi („Banking Supervision”).

24 czerwca 2014 r. w siedzibie EBC we Frankfurcie nad Menem odbędzie się wysłuchanie publiczne związane z konsultacjami społecznymi. Webcast z niego będzie dostępny w serwisie internetowym EBC. Informacje o tym, jak zarejestrować się, by wziąć udział w wysłuchaniu, oraz jak zgłaszać uwagi w ramach konsultacji, można znaleźć w serwisie internetowym EBC, w części „Banking Supervision”.

Po zakończeniu konsultacji społecznych EBC opublikuje otrzymane uwagi wraz z ich oceną i podsumowaniem. Rozporządzenie EBC w sprawie opłat nadzorczych wejdzie w życie przed 4 listopada 2014 r., czyli zanim EBC przystąpi do wykonywania zadań nadzorczych.

Kontakt z mediami: Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925 oraz Ronan Sheridan, tel. +49 69 1344 7416.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
Demaskowanie nieprawidłowości