Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Η παρούσα διαβούλευση έδωσε τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και όσον αφορά το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών.

Το σχέδιο κανονισμού διέπει την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στο ενωσιακό δίκαιο και παρέχονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό έχει άμεση εφαρμογή στα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται ως σημαντικά.

Κανονισμός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Δημόσια συζήτηση

Η ΕΚΤ πραγματοποίησε δημόσια συζήτηση στις 11 Δεκεμβρίου 2015.

Πρόγραμμα

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου

Έγγραφα
24/03/2016

Έγγραφο παρατηρήσεων

11/11/2015

Σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

11/11/2015

Σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

11/11/2015

Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

11/11/2015

Ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Κείμενα αναφοράς

24/03/2016

Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ δημοσιεύει κανονισμό και οδηγό σχετικά με τον τρόπο εναρμόνισης των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στην τραπεζική εποπτεία

11/11/2015

Δελτίο Τύπου: Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την εναρμόνιση της άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο

15/10/2013

Κανονισμός για τον ΕΕΜ

16/4/2014

Κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ

26/6/2013

Κανονισμός σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (Capital Requirements Regulation - CRR)

26/6/2013

Οδηγία σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (Capital Requirements Directive - CRD IV)

Ληφθέντα σχόλια

Συνολικά λήφθηκαν σχόλια από 30 πρόσωπα ή/και φορείς.

Σχόλιο 1: M. Lubberink

Σχόλιο 2: Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Σχόλιο 3: Swedbank AS

Σχόλιο 4: Assosim

Σχόλιο 5: Υπουργείο Οικονομικών της Τσεχικής Δημοκρατίας

Σχόλιο 6: Università degli Studi Roma Tre μαζί με τη νομική εταιρεία EJC - Roberti & Associati

Σχόλιο 7: Austrian Federal Economic Chamber

Σχόλιο 8: Banco Popular Español

Σχόλιο 9: Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας

Σχόλιο 10: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Σχόλιο 11: Deutsche Bank

Σχόλιο 12: Deutsche Börse AG

Σχόλιο 13: Verbond van Verzekeraars

Σχόλιο 14: Erste Group Bank AG

Σχόλιο 15: EACB - European Association of Cooperative Banks

Σχόλιο 16: European Association of Guarantee Institutions - AECM

Σχόλιο 17: European Association of Public Banks

Σχόλιο 18: European Banking Federation

Σχόλιο 19: European Savings and Retail Banking Group (ESBG) & World Savings and Retail Banking Institute (WSBI)

Σχόλιο 20: The Federation of Finnish Financial Services

Σχόλιο 21: French Banking Federation

Σχόλιο 22: Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK)

Σχόλιο 23: Intesa Sanpaolo S.p.A

Σχόλιο 24: Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Σχόλιο 25: Slovenská banková asociácia (SBA)

Σχόλιο 26: Spanish Banking Association

Σχόλιο 27: The Bank of New York Mellon SA/NV

Σχόλιο 28: Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB)

Σχόλιο 29: The Association of Danish Mortgage Banks (Realkreditrådet)

Σχόλιο 30: UniCredit SpA